PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností


Pripravovaná realizácia školenia

organizácia

Školenie je možné zorganizovať na objednávku, formou podujatia pre uzavretú skupinu zamestnancov (prípadne inú ucelenú skupinu záujemcov).

Školenie s možnosťou špecifického prispôsobenia obsahu potrebám objednávateľa môže prebiehať priamo v jeho priestoroch, v priestoroch Akadémie Plus vo Zvolene, prípadne na inom mieste podľa želania.

termín

podľa požiadavky objednávateľa

ďalšie informácie

Ján Golian


Charakteristika

Prípravné školenie, ktorého cieľom je sprostredkovať jeho účastníkom vedomosti, potrebné na úspešné absolvovanie overenia odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

Medzi epidemiologicky závažné činnosti patria (podľa § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.) činnosti:

  • v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
  • v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
  • pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
  • pri výrobe kozmetických výrobkov

Upozornenie:
Účasť na školení nenahrádza, ani inak neovplyvňuje povinnosť žiadateľa absolvovať overenie odbornej spôsobilosti. Samotné overenie vykonáva príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (pre región Zvolena je to RÚVZ so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 336/12, 960 35 Zvolen, tel.: 045 - 53 22 627, e-mail: zv.ruvz@uvzsr.sk, www.ruvzzvolen.sk podľa vlastných organizačných podmienok.


Určenie

Školenie je určené všetkým žiadateľom o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, ktorí sa chcú pripraviť na skúšku pomerne jednoducho, ale kvalitne a zodpovedne.


Obsahová náplň

Účastníci školenia budú oboznámení s platnou legislatívou vzťahujúcou sa na výkon epidemiologicky závažných činností, s dôrazom na ozrejmenie praktickej aplikácie jednotlivých predpisov v podmienkach ich pracovnej činnosti.

Školenie bude po obsahovej stránke prispôsobené zloženiu jeho účastníkov - z pohľadu epidemiologicky závažnej činnosti, ktorú budú vykonávať.

Obsahovým zameraním bude odborná príprava korešpondovať s okruhmi skúšky odbornej spôsobilosti, na ktorú sa účastníci pripravujú.

Rámcová obsahová štruktúra školenia:

  • zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • ďalšie predpisy vzťahujúce sa na vykonávanie daných epidemiologicky závažných činností
  • príklady z praxe
  • diskusia, konzultácie


Počet hodín

odporúčaný rozsah: 2 - 6 hodín


Miesto konania

Školenie sa môže uskutočniť v priestoroch objednávateľa, vo vzdelávacom centre Akadémie Plus vo Zvolene, prípadne na inom mieste.


Cena

Cena sa stanovuje individuálne, v závislosti od konkrétnych podmienok daného projektu.

Upozornenie:
Poplatok za školenie nezahŕňa, ani inak nesúvisí s poplatkom za overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia, ktorý žiadateľ hradí formou kolkov odovzdaných na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva.V prípade, že máte záujem o realizáciu tohto školenia formou uzavretej aktivity pre Vašu firmu, či inú ucelenú skupinu záujemcov, neváhajte nás osloviť (na tomto mieste môžete špecifikovať vašu požiadavku) a my navrhneme ďalšie kroky smerujúce k naplneniu Vašich predstáv.


Ďalšie informácie

  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen