PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

O nás

Akadémia Plus je súkromnou spoločnosťou pôsobiacou na trhu vzdelávania dospelých od roku 2005. Na jej vzniku sa podieľali skúsení odborníci, dlhodobo pôsobiaci v oblasti organizovania a riadenia programov celoživotného vzdelávania, ako aj lektori z najrôznejších oblastí, participujúci na príprave a realizácii ponúkaných kurzov, školení a seminárov.

V súčasnosti realizujeme ročne približne 250 vzdelávacích aktivít, ktoré absolvuje okolo 3.000 účastníkov.
Akadémia Plus

Vedenie Akadémie Plus

 • Katarína Golianová
 • Danica Václavíková
 • Ján Golian
 • Slavka Franková

Naša ponuka

Našim cieľom je ponúkať široko koncipované a komplexné vzdelávacie služby umožňujúce nadobúdať vedomosti prirodzeným a príjemným spôsobom, zároveň však na vysokej profesionálnej úrovni. Oslovujeme všetkých, ktorí vedia, že najvýznamnejšie prednosti v pracovnom i súkromnom živote je možné získať len permanentným vzdelávaním.

Prostredníctvom odborného poradenstva Vám pomôžeme nájsť optimálne riešenie Vašich individuálnych vzdelávacích potrieb a požiadaviek. Na základe konzultácie s našimi odbornými pracovníkmi Vám odporučíme niektorý z ponúkaných vzdelávacích a tréningových programov, pri koncipovaní ktorých vychádzame z očakávaní klientov aktívne pracujúcich na svojom zdokonaľovaní v oblastiach:

 • cudzích jazykov
 • informačných technológií
 • aktuálnej legislatívy
 • ekonomiky
 • podnikania
 • manažmentu
 • rozvoja osobnosti
 • vybraných odborných spôsobilostí, služieb a remesiel

Úroveň realizovaných programov, je okrem plnenia interných kvalitatívnych kritérií, väčšinou garantovaná aj akreditáciou Ministerstva školstva SR, prípadne ďalšími oprávneniami, ktorých počet a rozsah neustále rozširujeme .

Naše dlhodobé ciele

Našim dlhodobým zámerom je neustále doplňovanie, rozširovanie a skvalitňovanie ponuky vzdelávacích programov v súlade s požiadavkami klientov, predovšetkým smerom k vyššej špecializácii a diferenciácii z hľadiska úrovne ich odbornosti.

Zameranie, formy a metódy vzdelávania v súlade s rozvojom nových metodických a technologických možností cieľavedome aktualizujeme a modifikujeme.

V prípade, že v našej ponuke nenachádzate vzdelávací program, ktorý zodpovedá Vašim potrebám, obráťte sa s dôverou na nás - zašlite Váš návrh na adresu info@akademiaplus.sk a my urobíme všetko pre to, aby sme splnili Vaše očakávania.

Naši lektori

Práve lektori - odborníci z najrôznejších oblastí s praktickými skúsenosťami a pedagogickými schopnosťami, ktorí si svojou kvalitou získali priazeň poslucháčov už v mnohých uskutočnených vzdelávacích aktivitách, sú našou najdôležitejšou devízou ovplyvňujúcou spokojnosť klientov a úspešnosť realizovaných projektov.

Lektorský zbor je tvorený odborníkmi z praxe, pedagogickými pracovníkmi z prostredia stredných a vysokých škôl, ako aj lektormi partnerských vzdelávacích spoločností. Lektori spĺňajú požiadavky odbornej kvalifikácie, disponujú pedagogickými skúsenosťami získanými počas rôzne dlhej lektorskej praxe, majú pedagogickú kvalifikáciu, prípadne sú absolventmi špecializovaných, andragogicky zameraných vzdelávacích programov.

Naše priestorové a materiálno-technické vybavenie

Sídlo Akadémie Plus sa nachádza v samostatnej budove na Somolického ulici č. 2 v centre Zvolena, poskytujúcej ideálne možnosti štúdia v príjemnom a tichom prostredí, upravenom na potreby vzdelávania dospelých.

Okrem administratívnych priestorov, v ktorých sa Vám naši odborní pracovníci budú nerušene venovať, sa tu nachádza vzdelávacie centrum, disponujúce celkovo 13 modernými učebňami, vybavenými potrebnou didaktickou technikou (biele magnetické tabule, flip-chart, CD/MG prehrávače), s možnosťou využívania ďalšej audiovizuálnej a projekčnej techniky (TV, video a DVD prehrávače, spätný a data-video projektor). Kapacitná rôznorodosť učební umožňuje zabezpečiť vhodné podmienky vzdelávania z hľadiska vytvorenia priaznivej atmosféry a optimálneho kontaktu lektora s poslucháčmi.

Počas teplých dní je príjemným miestom na štúdium tiež altánok umiestnený v tichom dvore, ktorý môže byť zároveň miestom krátkeho odpočinku účastníkov vzdelávacích programov medzi jednotlivými blokmi výučby, prípadne pred alebo po ich ukončení.

Lektori majú k dispozícii samostatné priestory, určené na osobnú prípravu a oddych, vybavené potrebnou technikou a neustále rozširovanou knižnicou, obsahujúcou odbornú a doplnkovú literatúru, podporné materiály a ďalšie pomôcky.

Vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných technológií je realizované v priestoroch špecializovanej učebne, vybavenej modernou výpočtovou a didaktickou technikou (data-video projektor), so zabezpečením samostatného počítačového pracoviska pre každého účastníka vzdelávacej aktivity, umožňujúceho prácu v sieťovom prostredí a prístup na internet.

Niektoré vzdelávacie podujatia sú realizované v priestoroch mimo sídla spoločnosti - v zariadeniach poskytujúcich stravovacie, ubytovacie či relaxačné služby, prípadne disponujúcich kongresovými miestnosťami s väčšou kapacitou alebo technickým zázemím, potrebným pre programy odborného vzdelávania.

Želáme si aby sa naše plusy pre Vás stali Vašimi plusmi pre Váš život.

Aktuálna ponuka:
Plusy tohto leta - PLUSino, PLUSino, PLUSteen 2024

JAZYKOVÁ ŠKOLA
v sezóne 2023/2024

Využite možnosť dostú- penia do prebiehajúcich kurzov, alebo si zvoľte individuálny kurz len pre Vás:

+ angličtina
+ nemčina
+ francúzština
+ taliančina
+ španielčina
+ ruština


ODBORNÉ KURZY

Beauty techniky

+ 11.9.2024 - 14.2.2025
Kaderník - kaderníčka

+ 11.9.2024 - 31.1.2025
Pánsky kaderník - holič

+ 11. 9. - 20. 12. 2024
Manikér - manikérka

+ pripravujeme:
11. 9. 2024 - 14. 2. 2025
Kozmetik - kozmetička

+ pripravujeme:
11. 9. - 20. 12. 2024
Pedikér - pedikérka

+ pripravujeme:
jeseň 2024

Wellness pracovník
- masérske služby


ODB. SPÔSOBILOSTI

Elektrotechnici

+ 26. 9. 2024
Aktualizačná odborná príprava

+ 28. - 30. 11. 2024
Odborná príprava a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov (§ 21, 22 a 23) - spojené s vydaním osvedčenia

+ 3. - 6. 12. 2024
Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ (§ 24)

  A+design
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen