PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Odborné semináre a konferencie
- aktuálna legislatíva

Riešte Vaše odborné problémy jednoducho a rýchlo - dajte si poradiť od odborníkov!


Vyberte si informáciu, ktorú o seminároch hľadáte:

Základná charakteristika seminárov

Odborné semináre sú jednodňové, prípadne viacdňové vzdelávaco-konzultačné podujatia, ktoré umožňujú v efektívnej forme získať súhrn podstatných informácií a odpovedí na problémové otázky súvisiace s praktickou aplikáciou platnej, prípadne práve sa meniacej legislatívy v oblasti účtovníctva, daní, odvodov, pracovno-právnych vzťahov, personalistiky a ďalších činností súvisiacich s prevádzkou firiem a organizácií.


Lektorské obsadenie

Vysokú odbornú úroveň našich seminárov garantujú lektori s bohatými praktickými skúsenosťami, ktorí sú pripravení zodpovedať Vaše otázky a pomôcť pri hľadaní riešenia problémových situácií vyplývajúcich z Vašej praxe.


Kalendár seminárov

Semináre sú organizované priebežne v závislosti od aktuálnosti tém, na ktoré sú zamerané - ich prehľad si môžete prezrieť v stĺpci vpravo, podrobné organizačné a obsahové informácie nájdete v súčasnej ponuke seminárov.


Informovanie o pripravených seminároch

Záujemcom o pravidelné informovanie o pripravovaných seminároch ponúkame možnosť zasielania týchto informácií prostredníctvom elektronickej pošty - ak o túto službu máte záujem, stačí vyplniť registračný formulár a informácie o našej aktuálnej ponuke budú prichádzať priamo do Vašej e-mailovej schránky.


Vernostný program pre pravidelných účastníkov seminárov

Pravidelným účastníkom seminárov ponúkame zaujímavú zvýhodnenie - využitím vernostného programu môžete absolvovať semináre so zľavou z poplatku (viac informácií nájdete v dokumente na stiahnutie).


Firemné semináre

Seminár je možné zorganizovať tiež na objednávku klienta formou podujatia pre uzavretú skupinu poslucháčov. Takýto seminár so špecificky upraveným obsahom môže prebiehať priamo vo Vašej spoločnosti, v priestoroch Akadémie Plus vo Zvolene, prípadne na inom mieste podľa Vášho želania. Z hľadiska obsahového zamerania môžu vnútrofiremné semináre vychádzať zo súčasnej ponuky seminárov pripravených pre verejnosť alebo z nasledovných tematických okruhov:

 • Daň z pridanej hodnoty
 • Daň z príjmov právnických osôb
 • Daň z príjmov fyzických osôb
 • Daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Spotrebné dane
 • Zákonník práce a pracovné právo
 • Pracovno-právne aspekty personálnej práce
 • Mzdová a personálna práce
 • Právo sociálneho zabezpečenia - zdravotné poistenie, sociálne poistenie, ...
 • Právne úpravy poskytovania cestovných náhrad
 • Zákon o účtovníctve
 • Účtovné minimum pre manažérov
 • Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve
 • Účtovná závierka podnikateľov
 • Majetok v účtovníctve podnikateľských subjektov
 • Pokladničná agenda v praxi účtovných jednotiek
 • Inventarizácia v účtovnej jednotke
 • Finančná analýza firmy
 • Cash flow
 • Externé zdroje financovania (lízing, úver) v podnikateľskej praxi
 • Kontroling pohľadávok v podnikateľskom subjekte
 • Vnútropodnikové smernice účtovných jednotiek
 • Správa registratúry podľa platnej legislatívy
 • Úprava písomností podľa slovenských technických noriem
 • Ochrana osobných údajov
 • Verejné obstarávanie pre obstarávateľov
 • Verejné obstarávanie pre dodávateľov
 • Zákonné normy a predpisy v oblasti ochrany životného prostredia
 • Nakladanie s odpadmi v zmysle súčasnej legislatívy

V prípade, že sa seminár zodpovedajúci Vašim potrebám v súčasnosti v našej ponuke nenachádza, obráťte sa s dôverou na nás - zašlite Váš návrh alebo otázku na adresu golianova@akademiaplus.sk a my pripravíme podujatie podľa Vašich požiadaviek.


Archív realizovaných seminárov

Prehľad seminárov realizovaných Akadémiou Plus (doplnený o podrobné obsahové a organizačné informácie o jednotlivých podujatiach) si môžete prezrieť v archíve uskutočnených seminárov.


horeAk hľadáte radu...
... sú tu pre Vás naše ODBORNÉ SEMINÁRE:

+ 18. 4. 2019, Zvolen
Zákonník práce v roku 2019

+ 6. 5. 2019, Nitra
Správa registratúry v roku 2019
- aktuálne legislatívne zmeny


+ 18. 4. 2019, Zvolen
Zákonník práce v roku 2019

+ 14. 5. 2019, Zvolen
Daň z pridanej hodnoty
v roku 2019,
ERP v roku 2019 - eKasa


+ 16. - 17. 5. 2019, Sielnica - hotel Kaskády
2-dňový seminár:
Daňové a odvodové tipy + Zákonník práce v roku 2019


+ 21. 5. 2019, B. Bystrica
Špeciality z daňovej kuchyne

+ 28. 5. 2019, Zvolen
Správne, komplexné
a prehľadné vedenie pokladničnej agendy
v roku 2019,
zavedenie e-Kasa klient (ORP a VRP)


+ 31. 5. 2019, Zvolen
Mzdová učtáreň v II. Q roku 2019

+ 18. 6. 2019, Zvolen
Tuzemské a zahraničné pracovné cesty v roku 2019 a ich aplikačná prax

  A+design
© 2005 - 2019 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen