PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Seminár:
Pracovné cesty v roku 2022
- ich správne, preukázateľné a zrozumiteľné vyúčtovanie

(prezenčné školenie na Akadémii Plus vo Zvolene)


Lektor

  Ing. Miriam Matisová

Termín

  29. 11. 2022

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

Miesto

  Zvolen
  sídlo Akadémie Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2

Obsahové informácie

Účastnícky poplatok
( za 1 osobu )

  štandardná cena:

 • 66,00 EUR s DPH (55,00 EUR bez DPH)


  zvýhodnená cena pre pravidelných účastníkov seminárov Akadémie Plus,
  využívajúcich systém vernostných zliav :

 • 62,70 EUR s DPH (52,25 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 5 %
 • 61,38 EUR s DPH (51,15 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 7 %
 • 59,40 EUR s DPH (49,50 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 10 %


  zvýhodnená cena, ak na tento seminár prihlásite 3 a viac účastníkov:

 • 59,40 EUR s DPH (49,50 EUR bez DPH) - so zľavou 10 %

Prihláška

  Predaj ukončený

Ďalšie informácie


Popis seminára

Na tomto praktickom seminári s Miriam Matisovou získate cenné informácie v nasledovných oblastiach:

 • platná legislatívna úprava poskytovania cestovných náhrad a znalosti potrebné pre správnu aplikačnú prax
 • digitalizácia a aplikácie v pracovných cestách zamestnancov firiem, či úradov - jednoduché a pohodlné plánovanie pracovných ciest cez aplikácie, riešenie komplexnosti agendy od vyslania až po vyúčtovanie cestovného príkazu zamestnanca,
 • novelizačné zmeny od 1. 9. 2022, pripravované zmeny v stravnom od 1. 1. 2023,
 • cestovné príkazy a ich správna likvidácia aj v systéme eCestovné príkazy...

Okrem pracovných materiálov v elektronickej podobe získajú účastníci seminára aj pomôcku pre zostavenie internej dokumentácie firmy v oblasti cestovných náhrad.


Program seminára

 1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad v roku 2022, prehľad právnych predpisov úprava pri pracovných cestách v SR a v zahraničí
  • vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky
  • zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz (kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)
 2. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu
  • náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy, vlastná vnútorná politika firmy
 3. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
  • čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe
  • posudzovanie pracovnej cesty v súčinnosti so Zákonníkom práce (náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy)
  • evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty
  • neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa
 4. Pravidelné pracovisko zamestnanca
  • povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca
 5. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady - príklady z praxe
  • ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy
  • Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ...
 6. Kedy sa poskytujú cestovné náhrady (zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby)
 7. Používanie súkromných motorových vozidiel na pracovných cestách
  • dohoda o používaní súkromného motorového vozidla
  • podklady potrebné pre správny výpočet náhrady, havarijné poistenie pri pracovnej ceste
  • posúdenie výdavkov spojených s používaním súkromného MV
  • použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca / na žiadosť zamestnávateľa
 8. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty
  • cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov
  • deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty
  • prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov pri prepočtoch a vyúčtovaní
 9. Praktické informácie a príklady:
  • § 5 stravné pri tuzemskej pracovnej ceste - výpočet, krátenie
  • § 13 stravné pri zahraničnej pracovnej ceste - výpočet, krátenie
  • vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty
  • paušalizácia cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie...
  • vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
  • vzor vyúčtovania MV na tuzemskej a zahraničnej PC
 10. Vzory poskytnuté účastníkom seminára v elektronickej podobe:
  • cestové príkazy, vnútorný predpis o CN, náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC, použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca / na žiadosť zamestnávateľa, náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, dohoda o mieste pravidelného pracoviska


Časový harmonogram seminára

08:30 - 09:00 prezentácia účastníkov
09:00 - 11:30 prednáška
11:30 - 12:00 prestávka
12:00 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky  Seminár:
  Pracovné cesty v roku 2022 - ich správne, preukázateľné a zrozumiteľné
  vyúčtovanie

   (prezenčné školenie na Akadémii Plus vo Zvolene)

29. 11. 2022 09:00 - 14:30 Zvolen Predaj ukončený


Organizačné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v elektronickej podobe a občerstvenie počas seminára.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Daňový doklad (faktúra) bude objednávateľovi doručená v elektronickej podobe e-mailom po úhrade účastníckeho poplatku (v zákonom stanovenej lehote).

Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti alebo platobnou kartou pri prezentácii účastníkov (v takomto prípade bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice).


Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania seminára vraciame celú uhradenú sumu. Pri neskoršom zrušení prihlášky, alebo neúčasti prihlásenej osoby na seminári bez predošlého zrušenia prihlášky, sa poplatok nevracia. Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka, požiadať o zaslanie pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára, prípadne požiadať o presunutie uhradeného účastníckeho poplatku na iné podujatie organizované Akadémiou Plus v danom kalendárnom roku.


Pri organizácií podujatia rešpektujeme aktuálne opatrenia a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.


Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu účasť na seminári.A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen