PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Súčasná ponuka odborných seminárov a konferencií
- aktuálna legislatíva


Prehľad podujatí

24. 1. 2018
VYPREDANÉ
Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018
>> viac o seminári
RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
30. 1. 2018 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2017
>> viac o seminári
Ing. Miriam Matisová Zvolen
2. 2. 2018 Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej agende + ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017 + legislatívne zmeny 2018
>> viac o seminári
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
7. 2. 2018
NOVINKA!
Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2017 na praktickom príklade
>> viac o seminári
Ing. Soňa Ugróczy Banská Bystrica
21. 2. 2018 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve a daňové priznanie právnických osôb
>> viac o seminári
Ing. Jana Acsová Zvolen
2. 3. 2018 Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb za rok 2017 -  uzatvorenie roka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie typu B
>> viac o seminári
Ing. Jana Acsová Zvolen
Pripravujeme:
Daň z pridanej hodnoty v roku 2018 (novelizácia zákona k 1. 1. 2018)
>> viac o seminári
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
marec 2018 Ochrana osobných údajov - príprava na nové pravidlá v zmysle GDPR
>> viac o seminári
Ing. Pavol Kukučka Zvolen

Informácie o jednotlivých seminároch a konferenciách


Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018

lektor

RNDr. Jozef Mihál

termín

24. 1. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Banská Bystrica
kongresové centrum hotela Dixon,
Švermova ulica 32

program

 1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2018
  • zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní pri neskorom prihlásení zamestnanca
  • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2018
  • nové príplatky podľa Zákonníka práce - za prácu v noci, za prácu v nedeľu...
  • trináste a štrnáste platy - Zákonník práce, oslobodenie od dane z príjmu a odvodov
  • zvýšenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v roku 2018
  • nová nezdaniteľná časť - kúpeľná liečba
  • nový daňový bonus - hypotéky pre mladých
  • príležitostné príjmy do 500 EUR oslobodené od dane (závažná zmena!)
  • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2018
  • odpustenie odvodov z dohôd pre dôchodcov
  • študenti v roku 2018
  • zmeny pri poistencoch štátu a dôchodkovom poistení, prihlasovacích povinnostiach
  • zmeny pri dávke v nezamestnanosti
  • úrazové poistenie od roku 2018
  • valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2018
  • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
  • odvody SZČO v roku 2018
  • zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej
  • ďalšie zmeny v sociálnom poistení, predbežné info o ročnom zúčtovaní od roku 2019
  • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2018
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018
 2. Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)
  • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny
  • vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018
  • „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien
  • „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“
  • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
  • „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018
  • venovanie 2 % (3 %) za rok 2017
  • zamestnanecká prémia za rok 2017
  • nezdaniteľné časti za rok 2017 - daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady
  • tlačivá daňových priznaní fyzických osôb za rok 2017
 3. Diskusia
  • v rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

pozvánka

účastnícky poplatok

78,00 EUR s DPH (65,00 EUR bez DPH),

alebo len 70,20 EUR (58,50 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

VYPREDANÉ

 • je nám ľúto, kapacita tohto podujatia je naplnená
 • v prípade záujmu o registráciu na pozíciu "náhradník" (s možnosťou účasti v prípade odhlásenia sa skôr prihláseného záujemcu) nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0918 598 341

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2017

lektor

Ing. Miriam Matisová

termín

30. 1. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
kongresová sála reštaurácie Centrum, ulica J. Kozáčeka 8

program

 1. Predpisy upravujúce účtovníctvo a ich zmeny od 1. 1. 2017
 2. Základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej závierke za rok 2017, prehľad legislatívnych zmien vplývajúcich na zostavenie účtovnej závierky
 3. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť účtovnej jednotky vyplývajúca zo zákona o účtovníctve
 4. Overenie si správnosti zatriedenie účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií - mikro účtovné jednotky, malé a veľké účtovné jednotky (rozdiely v účtovaní). Kedy sa musí účtovná jednotka povinne preradiť do inej skupiny.
 5. Účtovné prípady súvisiace zo zabezpečením úplnosti účtovníctva, overenie správnosti odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov, vyčíslenie rozdielu v odpisoch
 6. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
  • stanovenie hladiny významnosti v účtovnej jednotke
  • prípravné práce pri účtovnej závierke
  • inventarizácia majetku a záväzkov, fyzická a dokladová inventúra, inventarizačné rozdiely
  • výsledok hospodárenia, daň z príjmov a daňová licencia
  • časové rozlíšenie, kurzové rozdiely, nevyfakturované dodávky
  • splatná a odložená daň z príjmov, oprava chýb minulých účtovných období
  • kapitálové fondy firmy, spoločnosť v kríze, zvýšenie základného imania, dodatočné finančné prostriedky, úhrada straty, odpis premlčaných záväzkov, započítanie vzájomných pohľadávok, kapitalizácia pohľadávok.
 7. Účtovné operácie len pri účtovnej závierke
  • doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka
  • precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene
  • opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie
 8. Zákonné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky - právny dôvod a lehoty na zostavenie riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky
 9. Overovanie účtovnej závierky audítorom a vyhotovenie výročnej správy, uloženie správy audítora a výročnej správy v registri účtovných závierok, zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky v registri účtovných závierok

pozvánka

účastnícky poplatok

48,00 EUR s DPH (40,00 EUR bez DPH),

alebo len 43,20 EUR (36,00 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej agende,
ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017,
legislatívne zmeny 2018

lektor

Ing. Pavol Kukučka

termín

2. 2. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Zvolen
sídlo Akadémie Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2

program

 1. Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej oblasti
  • vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky za rok 2016 a 2017
  • ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2017
  • mzdové veličiny platné pre rok 2018
  • priemerný zárobok na 1.Q 2018
  • povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím
 2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
  • povinnosti, termíny a sankcie
  • daňové tlačivá - zmeny v niektorých tlačivách
   - vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
   - potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
   - žiadosť o vykonanie RZD za rok 2017
   - ročné zúčtovanie preddavkov na daň
   - hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
  • nezdaniteľné časti základu dane ( NČZD) na daňovníka
   - príspevky do III. piliera
   - NČZD na manžela/manželku
  • „Milionárska daň“, nerovná daň
  • ročný daňový bonus
   - nové podmienky na uplatnenie daňového bonusu
  • špecifiká týkajúce sa
   - poberateľov dôchodkov, „projektových“ zamestnancov
   - miest a obcí (primátor, starosta, hlavný kontrolór)
   - preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
  • podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %
 3. Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2018
  • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
   - odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018 zamestnanca a zamestnávateľa
  • Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
   - nezdaniteľná časť základu dane - preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
   - daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1. 1. 2018
   - zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
   - nový spôsob valorizácie dôchodkov
   - zvyšovanie dôchodkového veku, predčasný dôchodok
   - zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
   - zmena termínov oznamovacích povinností zamestnávateľa
   - zmenené podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti,
   - prihlasovanie, odhlasovanie zamestnávateľov, zamestnancov do SP, ELDP
  • kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2018
  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2018
  • novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
  • novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
  • novela zákona o obecnom zriadení
   - odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
   - odmeňovanie členov komisií
   - hlavný kontrolór viacerých obcí

pozvánka

účastnícky poplatok

48,00 EUR s DPH (40,00 EUR bez DPH),

alebo len 43,20 EUR (36,00 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Daňová závierka a zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2017 na praktickom príklade

lektor

Ing. Soňa Ugróczy

termín

7. 2. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Banská Bystrica
Kongresové centrum hotela Dixon, Švermova ulica 32

program

 1. Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
  • spôsob podávania DP podľa daňového poriadku, lehoty na podanie DP a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb
 2. Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo daňového priznania
 3. Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové (príslušenstvo pohľadávky a jeho odpis, tvorba opravnej položky a postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)
 4. Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ
 5. Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. príjmy nezahrnované do základu dane, porušenie podmienok finančného prenájmu, dodanenie starých záväzkov, oprava chýb minulých zdaňovacích období, technické zhodnotenie na prenajímanom majetku a iné)
 6. Náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (napr. nájomné, sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty, výdavky na sponzorské a iné)
  • uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2017 (napr. PHL, odpisy prenajatého majetku, vstupná cena po zrušení reprodukčnej obstarávacej ceny, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, sponzorské, manká a škody, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, vplyv transferového oceňovania na základ dane, zákaz nízkej kapitalizácie a iné)
 7. Umorovanie daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a nadväznosť na tlačivo DP
 8. Zmeny v tlačive daňového priznania pre rok 2017
 9. Diskusia - otázky a odpovede k témam školenia

pozvánka

účastnícky poplatok

78,00 EUR s DPH
(65,00 EUR bez DPH)

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
a daňové priznanie právnických osôb

lektor

Ing. Jana Acsová

termín

21. 2. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
sídlo Akadémie Plus, Somolického ulica 2

program

 1. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2017 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:
  • kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace
  • spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“
  • zverejňovanie vyplývajúce z účtovných predpisov
  • schvaľovanie účtovnej závierky aj v kontexte zmien s účinnosťou od 1. 1. 2018
  • oceňovanie (zrušenie reprodukčnej obstarávacej ceny); finančná optimalizácia v súvislosti s reálnou hodnotou
  • právna úprava pôžičiek a úverov, účtovanie pôžičiek prijatých v rámci kapitálovo prepojených a ostatných osôb; spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje
  • vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd)
  • sponzoring verzus reklama
 2. Bilančná kontinuita - zúčtovanie VH za minulý rok, vlastné imanie, zmeny vo vlastnom imaní, otváracia súvaha, účtovná závierka
 3. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace; inventarizácia majetku a záväzkov
 4. Poznámky k účtovnej závierke - čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe.
 5. Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania
 6. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ostatných zmien vrátane novely k 1. 1. 2018
 7. Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby (pripočítateľné, odpočítateľné položky)

pozvánka

účastnícky poplatok

48,00 EUR s DPH (40,00 EUR bez DPH),

alebo len 43,20 EUR (36,00 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb za rok 2017
-  uzatvorenie roka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie typu B

lektor

Ing. Jana Acsová

termín

2. 3. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
sídlo Akadémie Plus, Somolického ulica 2

program

 1. Zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. – aktualizácia pre fyzické osoby na rok 2017 a 2018 (podiely na zisku, transferové oceňovanie, ostatné príjmy fyzickej osoby a podobne)
 2. Postupy účtovania pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva a účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva za rok 2017
 3. Uzatvorenie roka 2017 podnikajúcich fyzických osôb:
  • účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva
  • preukazujúcich výdavky formou daňovej evidencie
  • s percentuálnymi výdavkami
 4. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B a informácie z neho vyplývajúce:
  • povinnosť podať daňové priznanie
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • príjmy dosiahnuté pri spoločnom podnikaní
  • príjmy zo závislej činnosti
  • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu
  • príjmy z kapitálového majetku
  • ostatné príjmy
  • umorovanie straty
  • povinné prílohy
  • osobitné záznamy
  • upozornenia k vyplneniu daňového priznania

pozvánka

účastnícky poplatok

48,00 EUR s DPH (40,00 EUR bez DPH),

alebo len 43,20 EUR (36,00 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávaniaPripravované semináre
/1. Q 2018/


Termín Názov / Téma Lektor Miesto

Daň z pridanej hodnoty v roku 2018 (novelizácia zákona k 1. 1. 2018)

JUDr. Oľga Groszová

Zvolen

marec 2018

Ochrana osobných údajov - príprava na nové pravidlá v zmysle GDPR

Ing. Pavol Kukučka

Zvolen


Podrobné obsahové a organizačné informácie k uvedeným podujatiam v súčasnosti pripravujeme - zverejnené budú čoskoro na tejto stránke.

Na semináre sa môžete predbežne prihlásiť zaslaním e-mailu na info@akademiaplus.sk.

Plán seminárov bude priebežne dopĺňaný o ďalšie podujatia zamerané na aktuálnu problematiku alebo inak zaujímavé témy. Informácie o nich budú zverejnené na tejto stránke.


>> hore na prehľad všetkých seminárov a konferenciíArchív uskutočnených seminárov


Prehľad seminárov realizovaných Akadémiou Plus (doplnený o podrobné obsahové a organizačné informácie o jednotlivých podujatiach) si môžete prezrieť na tomto mieste >>


hore

© A+design
© 2005 - 2018 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen