PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Súčasná ponuka odborných seminárov a konferencií
- aktuálna legislatíva


Prehľad podujatí

19. 12. 2019 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2019 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2020
>> viac o seminári
Ing. Jana Acsová Zvolen
14. 1. 2020 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2019 (fyzické a právnické osoby), zmeny v legislatíve pre rok 2020
>> viac o seminári
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
17. 1. 2020 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2019
>> viac o seminári
Ing. Miriam Matisová Zvolen
23. 1. 2020 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2020
>> viac o seminári
RNDr. Jozef Mihál Zvolen
30. 1. 2020 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2020
>> viac o seminári
RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
13. 2. 2020 Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 (praktický príklad na tlačive)
>> viac o seminári
Ing. Vladimír Ozimý Banská Bystrica
17. 2. 2020 Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2019 a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2020
>> viac o seminári
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
18. 2. 2020 Daň z pridanej hodnoty v roku 2020
>> viac o seminári
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
21. 2. 2020 Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb za rok 2019 - uzatvorenie roka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie typu B
>> viac o seminári
Ing. Jana Acsová Zvolen

Informácie o jednotlivých seminároch a konferenciách


Účtovná a daňová závierka 2019

lektor

Ing. Jana Acsová

termín

19. 12. 2019

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
Divadelná reštaurácia
(kongresová časť - 2. poschodie), Divadelná ulica 3

program

 1. Ostatné legislatívne úpravy účtovných predpisov (virtuálna mena, kapitálový fond z príspevkov)
 2. Známe zmeny účtovných predpisov pre rok 2020
 3. Právne východiská účtovnej závierky a aktuálna legislatíva pre rok 2019 (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a vykonávacie predpisy) napríklad:
  • termíny súvisiace s účtovnou závierkou, jej schvaľovaním a zverejňovaním
  • register účtovných závierok
  • kategorizácia účtovných jednotiek a povinnosti s tým súvisiace (novovzniknutá UJ, preradenie UJ medzi veľkostnými kategóriami)
  • spriaznené osoby, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť, materská a dcérska spoločnosť; pojmové rozdiely „závislé osoby“
  • vlastné imanie a jeho prezentácia na účely rôznych používateľov účtovnej závierky (správca dane, banka, súd), spoločnosť v kríze a plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje
 4. Účtovná uzávierka a práce s ňou súvisiace:
  • bilančná kontinuita
  • inventarizácia majetku a záväzkov a jej špecifiká podľa zložiek majetku
  • úplnosť účtovníctva (oprávky, opravné položky, rezervy)
  • nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, účty bez zostatkov, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, testovanie položiek aktív na ocenenie, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, časové rozlíšenie)
  • podsúvahová evidencia
  • splatná a odložená daň z príjmov; daňová licencia; strata účtovná x daňová
 5. Poznámky k účtovnej závierke - čo si pripraviť, na čo si dať pozor. Význam poznámok v závislosti od kategórie účtovnej jednotky. Nesprávnosti z praxe.
 6. Účtovné výstupy dôležité pre spracovanie daňového priznania
 7. Úprava základu dane z príjmov právnickej osoby (pripočítateľné, odpočítateľné položky) vo väzbe na účtovné záznamy

pozvánka

účastnícky poplatok

60,00 EUR s DPH (50,00 EUR bez DPH),

alebo len 54,00 EUR (45,00 bez DPH) - v prípade, že:

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2019 (fyzické a právnické osoby), zmeny v legislatíve pre rok 2020

lektor

JUDr. Oľga Groszová

termín

14. 1. 2020

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
kongresová sála reštaurácie Centrum,
ulica J. Kozáčeka 8

program

 1. Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO?
  • určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie
 2. Základ dane fyzickej osoby
  • určenie základu dane, nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus
 3. Základ dane právnickej osoby
  • daňové výdavky
  • nedaňové výdavky
  • odpisy - možnosť odpisovania elektromobilov v odpisovej skupine „0“
  • DPH ako daňový náklad
  • pripočítateľné a odpočítateľné položky
 4. Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO
  • postup po zrušení licencie od roku 2018
 5. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami - transferové oceňovanie
 6. Preddavky na daň na rok 2020 - významné zmeny v pravidlách
 7. Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2020

pozvánka

účastnícky poplatok

60,00 EUR s DPH (50,00 EUR bez DPH),

alebo len 54,00 EUR (45,00 bez DPH) - v prípade, že:

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2019

lektor

Ing. Miriam Matisová

termín

17. 1. 2020

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
sídlo Akadémie Plus, Somolického ulica 2

program

 1. Predpisy upravujúce účtovníctvo a ich zmeny od 1. 1. 2019 - základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej závierke za rok 2019, prehľad legislatívnych zmien vplývajúcich za zostavenie účtovnej závierky, kto je povinný zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve
 2. Prehľad prác a úloh pred uzavretím účtovných kníh
  • bilančná kontinuita
  • zabezpečenie verného a pravdivého obrazu predmetu účtovníctva (interné smernice ako významná súčasť pri zostavovaní účtovnej závierky)
  • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov roku 2019
 3. Analýza jednotlivých účtovných tried vo vzťahu k uzávierkovým operáciám a upozornenia na chyby v praxi (trieda 0 - 6)
  • nesprávnosti z praxe (inventarizácia a vykazovanie záloh, kalkulačné účty, opačné zostatky na účtoch aktív alebo pasív, dlhodobý majetok a zostavenie odpisového plánu, rovnosť účtovných a daňových odpisov, nevyfakturované dodávky, peniaze na ceste, pohľadávky...)
 4. Účtovné prípady súvisiace zo zabezpečením úplnosti účtovníctva, overenie správnosti odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov, vyčíslenie rozdielu v odpisoch
 5. Účtovná závierka v PÚ
  • účtovný denník a hlavná kniha, kniha analytickej evidencie
  • symboly a skratky používané v účtovníctve firmy, účtovný rozvrh
  • stanovenie hladiny významnosti v účtovnej jednotke
  • prípravné práce pri účtovnej závierke
  • inventarizácia majetku a záväzkov, fyzická a dokladová inventúra, inventarizačné rozdiely
  • výsledok hospodárenia, daň z príjmov
  • časové rozlíšenie, kurzové rozdiely, nevyfakturované dodávky
  • splatná a odložená daň z príjmov, oprava chýb minulých účtovných období
  • kapitálové fondy firmy, spoločnosť v kríze, zvýšenie základného imania, dodatočné finančné prostriedky, úhrada straty, odpis premlčaných záväzkov, započítanie vzájomných pohľadávok, kapitalizácia pohľadávok....
 6. Účtovné operácie len pri účtovnej závierke
  • doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka
  • precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene
  • opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie
 7. Zákonné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky - právny dôvod a lehoty na zostavenie riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky
 8. Uzavretie účtovných kníh, preúčtovanie konečných stavov účtov nákladov a výnosov
 9. Transformácia výsledku hospodárenia pred zdanením na základ dane
 10. Súvaha a výkaz ziskov a strát ( upozornenia na chyby pri zostavovaní výkazov)
 11. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť účtovnej jednotky vyplývajúca zo zákona o účtovníctve. Kedy sa zostavuje účtovná závierka, lehota na podanie účtovnej závierky a lehota na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve
 12. Overenie si správnosti zatriedenia účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií - mikro účtovné jednotky, malé a veľké účtovné jednotky (rozdiely v účtovaní). Kedy sa musí účtovná jednotka povinne preradiť do inej veľkostnej skupiny.
 13. Zákonné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky - právny dôvod a lehoty na zostavenie riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky

pozvánka

účastnícky poplatok

60,00 EUR s DPH (50,00 EUR bez DPH),

alebo len 54,00 EUR (45,00 bez DPH) - v prípade, že:

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019
a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2020

lektor

RNDr. Jozef Mihál

termín

23. 1. 2020

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Zvolen,
kongresová sála reštaurácie Centrum,
ulica J. Kozáčeka 8

program

 1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2020
  • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
  • zvýšenie príplatkov ku mzde podľa Zákonníka práce od 1. 1. 2020
  • trináste a štrnáste platy v roku 2020
  • príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy v roku 2020
  • nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa
  • vysielanie zamestnancov do iných členských štátov - nová smernica
  • zmena zákona o nelegálnej práci
  • nezdaniteľné časti základu dane od roku 2020
  • nové oslobodenia od dane v zákone o dani z príjmov
  • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2020
  • dohody študenti a dôchodcovia v roku 2020
  • valorizácia dôchodkov a zmeny pri dôchodkovom veku
  • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
  • odvody SZČO v roku 2020
  • zmeny pri materskej pre rok 2020, otec na materskej
  • zmeny v rodičovských príspevkoch
  • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2020
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
  • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR
 2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019
  • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
  • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2019, zmeny v tlačivách
  • nezdaniteľné časti (kúpele) a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2019
  • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
  • „Hlásenie“ za rok 2019 a „Prehľad“ pre rok 2020
  • venovanie 2% (3%) za rok 2019
  • ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR
 3. Diskusia

pozvánka

účastnícky poplatok

78,00 EUR s DPH (65,00 EUR bez DPH),

alebo len 70,20 EUR (58,50 bez DPH) - v prípade, že:

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019
a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2020

lektor

RNDr. Jozef Mihál

termín

30. 1. 2020

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Banská Bystrica,
kongresové centrum hotela Dixon,
Švermova ulica 32

program

 1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2020
  • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2020
  • zvýšenie príplatkov ku mzde podľa Zákonníka práce od 1. 1. 2020
  • trináste a štrnáste platy v roku 2020
  • príspevok na rekreáciu a rekreačné poukazy v roku 2020
  • nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa
  • vysielanie zamestnancov do iných členských štátov - nová smernica
  • zmena zákona o nelegálnej práci
  • nezdaniteľné časti základu dane od roku 2020
  • nové oslobodenia od dane v zákone o dani z príjmov
  • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2020
  • dohody študenti a dôchodcovia v roku 2020
  • valorizácia dôchodkov a zmeny pri dôchodkovom veku
  • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
  • odvody SZČO v roku 2020
  • zmeny pri materskej pre rok 2020, otec na materskej
  • zmeny v rodičovských príspevkoch
  • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2020
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
  • ďalšie zmeny tak ako budú schválené v NRSR
 2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019
  • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
  • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2019, zmeny v tlačivách
  • nezdaniteľné časti (kúpele) a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2019
  • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2019, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
  • „Hlásenie“ za rok 2019 a „Prehľad“ pre rok 2020
  • venovanie 2% (3%) za rok 2019
  • ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR
 3. Diskusia

pozvánka

účastnícky poplatok

84,00 EUR s DPH
(70,00 EUR bez DPH)

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019
(praktický príklad na tlačive)

lektor

Ing. Vladimír Ozimý

termín

13. 2. 2020

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Banská Bystrica
kongresové centrum hotela Dixon,
Švermova ulica 32

program

 1. Pravidlá ukončenia účtovného obdobia (zadefinovanie účtovného obdobia)
  • uzávierkové účtovné operácie, a to najmä:
   • posúdenie tvorby opravných položiek k majetku a daňový dosah
   • posúdenie tvorby rezerv a daňový dosah
   • nevyfakturované dodávky a daňový dosah
   • kurzové rozdiely precenenia majetku a záväzkov a daňový dosah
   • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
   • precenenie obchodných podielov a cenných papierov a vplyv na základ dane
   • skutočnosti, ktoré nastanú v období medzi skončením účtovného obdobia a dňom zostavenia UZ, napr. úhrada pohľadávky, poskytnutie zľavy
  • inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania, inventarizačné rozdiely a daňový dosah
  • povinnosť zostaviť UZ a lehota na jej zostavenie. Komunikácia s daňovým úradom a registrom UZ, opravná UZ
  • povinnosť auditu (splnenie podmienok)
  • kategorizácia účtovných jednotiek
  • sankcie za nesprávnu UZ, resp. nepodanie UZ
 2. Uzavretie daňového roka právnickej osoby (práca s daňovým priznaním)
  • zdaňovacie obdobie právnickej osoby aj s úpravou od 1.1.2020
  • lehota na podanie daňového priznania a subjekt povinný podať DP
  • sankcie na nepodanie DP alebo oneskorené podanie DP, dodatočné DP
  • započítanie daňovej licencie z rokov 2016 a 2017
 3. Položky upravujúce základ dane v roku 2019
  • neuhradené záväzky a porovnanie s rokom 2020, úhrada záväzku, odpis záväzku
  • výdavky daňovo uznané po zaplatení aj s porovnaním s rokom 2020
  • daňové odpisy verzus účtovné odpisy (prenájom, predaj HM, rovnomerné a zrýchlené odpisovanie, pravidlá uplatňovania prerušovania odpisov)
  • zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania, refakturácia nákladov a riziká daňového zákona
  • odpis pohľadávok, použitie rezerv a opravných položiek a daňový dosah
  • reprezentačné výdavky (posedenia), výdavky na reklamu, podpora predaja a úprava základu dane
  • spotreba PHL, paušalizácia a daňový dosah
  • škoda a daňový dosah
  • obchodovanie medzi závislými osobami a riziká úpravy základu dane v tuzemsku
 4. Preddavky na daň z príjmov pre právnické osoby od 1.1.2020 z daňovej povinnosti roku 2019
 5. Darovanie asignačnej dane a nesprávne vyplnenie údajov prijímateľa, zmeny v oblasti príjemcu

pozvánka

účastnícky poplatok

84,00 EUR s DPH
(70,00 EUR bez DPH)

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2019
a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2020

lektor

Ing. Pavol Kukučka

termín

17. 2. 2020

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
sídlo Akadémie Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2

program

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo záv. činnosti za rok 2019

 • Povinnosti, termíny a sankcie
 • Daňové tlačivá - zmeny v tlačivách
  • vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
  • potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
  • žiadosť o vykonanie RZD za rok 2019
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
 • Nezdaniteľné časti základu dane na:
  • daňovníka, manžela/manželku
  • príspevky do III. piliera
  • kúpeľnú starostlivosť
 • „Milionárska daň“, nerovná daň
 • Daňový bonus
  • na vyživované dieťa - ročný daňový bonus
  • na zaplatené úroky
 • Špecifiká týkajúce sa
  • poberateľov dôchodkov
  • preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018
 • Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %

Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2020

 • Mzdové veličiny platné pre rok 2020
 • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020
 • Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
  • NOVÉ tlačivá: Vyhlásenie ... , Potvrdenia o príjme ...
  • nezdaniteľná časť základu dane
  • príjmy oslobodené od dane - ubytovanie, vzdelávanie, lekárske prevent. prehliadky zamestnancov
  • príspevok na rekreáciu na prelome rokov a v roku 2020
  • príspevok na športovú činnosť dieťaťa
  • doručovanie vybraných potvrdení elektronickými prostriedkami od zamestnanca zamestnávateľovi / od zamestnávateľa zamestnancovi
  • zaokrúhľovanie v rámci celého zákona
  • preukazovanie nároku na daňový bonus na vyživované dieťa pri podaní daňového priznania a u zamestnávateľa - verejná služba, štátna služba / ostatní zamestnávatelia
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1. 1. 2020
  • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
  • vek odchodu do dôchodku - tabuľky, dôchodkový strop
 • Zákonník práce
  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
  • mzdové zvýhodnenia od 1.1.2020
  • 13. a 14. mzda / odmena v roku 2020, 2021
  • nárok na dovolenku v roku 2020
 • Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019 a rok 2020
 • Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a iné

pozvánka

účastnícky poplatok

60,00 EUR s DPH (50,00 EUR bez DPH),

alebo len 54,00 EUR (45,00 bez DPH) - v prípade, že:

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Daň z pridanej hodnoty v roku 2020

lektor

JUDr. Oľga Groszová

termín

18. 2. 2020

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
kongresová sála reštaurácie Centrum,
ulica J. Kozáčeka 8

program,
pozvánka

Odborný program a organizačné podmienky podujatia v súčasnosti pripravujeme
- zverejnené budú čoskoro na tomto mieste.

účastnícky poplatok

60,00 EUR s DPH (50,00 EUR bez DPH),

alebo len 54,00 EUR (45,00 bez DPH) - v prípade, že:

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb za rok 2020
- uzatvorenie roka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie typu B

lektor

Ing. Jana Acsová

termín

21. 2. 2020

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen,
sídlo Akadémie Plus, Somolického ulica 2

program,
pozvánka

Odborný program a organizačné podmienky podujatia v súčasnosti pripravujeme
- zverejnené budú čoskoro na tomto mieste.

účastnícky poplatok

60,00 EUR s DPH (50,00 EUR bez DPH),

alebo len 54,00 EUR (45,00 bez DPH) - v prípade, že:

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Archív uskutočnených seminárov


Prehľad seminárov realizovaných Akadémiou Plus (doplnený o podrobné obsahové a organizačné informácie o jednotlivých podujatiach) - informácie o uskutočnených seminároch si môžete prezrieť na tomto mieste >>


hore

© A+design
© 2005 - 2019 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen