PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Súčasná ponuka odborných seminárov a konferencií
- aktuálna legislatíva


Prehľad podujatí

14. 12. 2017 Konferencia Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“)
>> viac o konferencii
>> mimoriadne cenové zvýhodnenie !
Mgr. Irena Hudecová,
JUDr. Marcela Macová,
JUDr. Pavol Szabo,
JUDr. Jakub Uhrinčať
Zvolen
12. 1. 2018 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018
>> viac o seminári
RNDr. Jozef Mihál Zvolen
16. 1. 2018 Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2017 (fyzické a právnické osoby), zmeny v legislatíve pre rok 2018
>> viac o seminári
JUDr. Oľga Groszová Zvolen
17. 1. 2018 Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR
>> viac o seminári
JUDr. Marcela Macová Banská Bystrica
24. 1. 2018 Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018
>> viac o seminári
RNDr. Jozef Mihál Banská Bystrica
30. 1. 2018 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2017
>> viac o seminári
Ing. Miriam Matisová Zvolen
2. 2. 2018 Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej agende + ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017 + legislatívne zmeny 2018
>> viac o seminári
Ing. Pavol Kukučka Zvolen
21. 2. 2018 Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve a daňové priznanie právnických osôb
>> viac o seminári
Ing. Jana Acsová Zvolen
2. 3. 2018 Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb za rok 2017 -  uzatvorenie roka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie typu B
>> viac o seminári
Ing. Jana Acsová Zvolen
Pripravujeme:
marec 2018 Ochrana osobných údajov - príprava na nové pravidlá v zmysle GDPR
>> viac o seminári
Ing. Pavol Kukučka Zvolen

Informácie o jednotlivých seminároch a konferenciách


Konferencia Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 („GDPR“)

lektorské obsadenie

Mgr. Irena Hudecová
JUDr. Marcela Macová, PhD.
JUDr. Pavol Szabo
JUDr. Jakub Uhrinčať

termín

14. 12. 2017

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 16.00 odborný program konferencie

miesto

Banská Bystrica
kongresové centrum hotela Dixon,
Švermova ulica 32

program

9.00 - 9.10 h
OTVORENIE KONFERENCIE

9.10 - 10.30 h
Predmet, pôsobnosť, nové pojmy, právny základ podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov

 • Mgr. Irena Hudecová, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • predmet a pôsobnosť nariadenia, vymedzenie hlavných pojmov so zameraním na zmeny oproti predchádzajúcej úprave
  • zásady spracúvania osobných údajov, zákonnosť spracúvania (právne základy), spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, súhlas dotknutej osoby a špecifické podmienky uplatniteľné pri súhlase dieťaťa

10.30 - 12.00 h
Dohľad nad ochranou osobných údajov, práva dotknutej osoby

 • Mgr. Irena Hudecová, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • práva dotknutej osoby (právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na zabudnutie, právo na prenosnosť, profilovanie)
 • JUDr. Marcela Macová, DAPRO Consulting, s. r. o.
  • zodpovedná osoba, poučenie oprávnenej osoby, záznamy o spracovateľských činnostiach

12.00 - 13.00 h
OBED

13.00 - 14.45 h
Bezpečnosť osobných údajov

 • Mgr. Irena Hudecová, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • bezpečnosť spracúvania osobných údajov, oznámenie porušenia ochrany osobných údajov úradu a dotknutej osobe, posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, predchádzajúca konzultácia, kódexy správania, certifikácia a akreditácia

14.45 - 15.45 h
Sprostredkovateľ, prenos osobných údajov a dozor nad ochranou osobných údajov

 • JUDr. Jakub Uhrinčať, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.
  • sprostredkovateľ (práva a povinnosti, zmluva s prevádzkovateľom, zmeny v postavení oproti doterajšej úprave)
 • JUDr. Pavol Szabo, Advokátska kancelária GHS Legal, s. r. o.
  • prenos osobných údajov
 • Mgr. Irena Hudecová, zástupca Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • kontrola podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov (práva a povinnosti kontrolovanej osoby, práva a povinnosti kontrolného orgánu) a sankcie za porušenie zákonných povinností

15.45 - 16.00 h
DISKUSIA

16.00 h
UKONČENIE KONFERENCIE

pozvánka

účastnícky poplatok

teraz mimoriadne znížená cena:
120,00 EUR s DPH
(100,00 EUR bez DPH)
150,00 EUR s DPH (125,00 EUR bez DPH)

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018

lektor

RNDr. Jozef Mihál

termín

12. 1. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Zvolen
kongresová sála reštaurácie Centrum,
ulica J. Kozáčeka 8

program

 1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2018
  • zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní pri neskorom prihlásení zamestnanca
  • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2018
  • nové príplatky podľa Zákonníka práce - za prácu v noci, za prácu v nedeľu...
  • trináste a štrnáste platy - Zákonník práce, oslobodenie od dane z príjmu a odvodov
  • zvýšenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v roku 2018
  • nová nezdaniteľná časť - kúpeľná liečba
  • nový daňový bonus - hypotéky pre mladých
  • príležitostné príjmy do 500 EUR oslobodené od dane (závažná zmena!)
  • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2018
  • odpustenie odvodov z dohôd pre dôchodcov
  • študenti v roku 2018
  • zmeny pri poistencoch štátu a dôchodkovom poistení, prihlasovacích povinnostiach
  • zmeny pri dávke v nezamestnanosti
  • úrazové poistenie od roku 2018
  • valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2018
  • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
  • odvody SZČO v roku 2018
  • zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej
  • ďalšie zmeny v sociálnom poistení, predbežné info o ročnom zúčtovaní od roku 2019
  • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2018
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018
 2. Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)
  • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny
  • vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018
  • „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien
  • „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“
  • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
  • „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018
  • venovanie 2 % (3 %) za rok 2017
  • zamestnanecká prémia za rok 2017
  • nezdaniteľné časti za rok 2017 - daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady
  • tlačivá daňových priznaní fyzických osôb za rok 2017
 3. Diskusia
  • v rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

pozvánka

účastnícky poplatok

66,00 EUR s DPH (55,00 EUR bez DPH),

alebo len 59,40 EUR (49,50 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Daň z príjmov - daňové priznanie za rok 2017 (fyzické a právnické osoby), zmeny v legislatíve pre rok 2018

lektor

JUDr. Oľga Groszová

termín

16. 1. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
kongresová sála reštaurácie Centrum,
ulica J. Kozáčeka 8

program

 1. Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO a PO?
  • určenie okruhu daňovníkov povinných podať daňové priznanie
 2. Základ dane fyzickej osoby
  • určenie základu dane
  • nezdaniteľné časti základu dane
  • daňový bonus
 3. Základ dane právnickej osoby
  • daňové výdavky
  • nedaňové výdavky
  • odpisy
  • DPH ako daňový náklad
 4. Minimálna výška dane FO a daňová licencia PO
  • postup po zrušení licencie od roku 2018
 5. Obchodné vzťahy medzi závislými osobami
  • transferové oceňovanie
 6. Preddavky na daň na rok 2018
 7. Novelizácia zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2018
 8. Diskusia

pozvánka

účastnícky poplatok

48,00 EUR s DPH (40,00 EUR bez DPH),

alebo len 43,20 EUR (36,00 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

lektor

JUDr. Marcela Macová

termín

17. 1. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Banská Bystrica
kongresové centrum hotela Dixon,
Švermova ulica 32

program

 1. Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)
 2. Pojmy (osobný údaj, novinkou sú online identifikátory, rodné číslo po 25. 5. 2018, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)
 3. Subjekty spracúvania osobných údajov - tretia strana, príjemca, subdodávateľ
 4. Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy
 5. Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré sa upravia)
 6. Monitorovanie priestorov kamerovým systémom - aké zmeny nastanú po 25. 5. 2018?
 7. Povinnosť informovania dotknutej osoby - od 25. 5. 2018 je nová povinnosť informovania o spracúvaní osobných údajov napr. aj zamestnancov
 8. Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania]
 9. Bezpečnostné opatrenia - ako bude vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018
 10. Štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)
 11. Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)
 12. Záznamy o spracovateľských činnostiach (niečo ako teraz evidencia). Ktorí prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať? Viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?
 13. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Predtým bezpečnostný projekt, teraz posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty)
 14. Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?
 15. Cezhraničný prenos osobných údajov
 16. Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
 17. Kódex správania, certifikát a akreditácia
 18. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

pozvánka

účastnícky poplatok

90,00 EUR s DPH
(75,00 EUR bez DPH)

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2017 a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2018

lektor

RNDr. Jozef Mihál

termín

24. 1. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Banská Bystrica
kongresové centrum hotela Dixon,
Švermova ulica 32

program

 1. Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2018
  • zmeny v zákone o nelegálnom zamestnávaní pri neskorom prihlásení zamestnanca
  • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2018
  • nové príplatky podľa Zákonníka práce - za prácu v noci, za prácu v nedeľu...
  • trináste a štrnáste platy - Zákonník práce, oslobodenie od dane z príjmu a odvodov
  • zvýšenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v roku 2018
  • nová nezdaniteľná časť - kúpeľná liečba
  • nový daňový bonus - hypotéky pre mladých
  • príležitostné príjmy do 500 EUR oslobodené od dane (závažná zmena!)
  • práca na dohody evidovaných nezamestnaných v roku 2018
  • odpustenie odvodov z dohôd pre dôchodcov
  • študenti v roku 2018
  • zmeny pri poistencoch štátu a dôchodkovom poistení, prihlasovacích povinnostiach
  • zmeny pri dávke v nezamestnanosti
  • úrazové poistenie od roku 2018
  • valorizácia dôchodkov a dôchodkový vek v roku 2018
  • nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
  • odvody SZČO v roku 2018
  • zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2018, otec na materskej
  • ďalšie zmeny v sociálnom poistení, predbežné info o ročnom zúčtovaní od roku 2019
  • odvodová úľava (dlhodobo nezamestnaní) v roku 2018
  • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018
 2. Ukončenie roka 2017 (povinnosti mzdovej účtovníčky)
  • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2017, termíny
  • vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2018
  • „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2017, popis zmien
  • „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2017“
  • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2017, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
  • „Hlásenie“ za rok 2017 a „Prehľad“ pre rok 2018
  • venovanie 2 % (3 %) za rok 2017
  • zamestnanecká prémia za rok 2017
  • nezdaniteľné časti za rok 2017 - daňovník, manžel(ka), III. pilier, príklady
  • tlačivá daňových priznaní fyzických osôb za rok 2017
 3. Diskusia
  • v rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

pozvánka

účastnícky poplatok

78,00 EUR s DPH (65,00 EUR bez DPH),

alebo len 70,20 EUR (58,50 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov za rok 2017

lektor

Ing. Miriam Matisová

termín

30. 1. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
kongresová sála reštaurácie Centrum, ulica J. Kozáčeka 8

program

 1. Predpisy upravujúce účtovníctvo a ich zmeny od 1. 1. 2017
 2. Základné predpisy vzťahujúce sa k účtovnej závierke za rok 2017, prehľad legislatívnych zmien vplývajúcich na zostavenie účtovnej závierky
 3. Účtovná závierka ako zákonná povinnosť účtovnej jednotky vyplývajúca zo zákona o účtovníctve
 4. Overenie si správnosti zatriedenie účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií - mikro účtovné jednotky, malé a veľké účtovné jednotky (rozdiely v účtovaní). Kedy sa musí účtovná jednotka povinne preradiť do inej skupiny.
 5. Účtovné prípady súvisiace zo zabezpečením úplnosti účtovníctva, overenie správnosti odpisov v nadväznosti na odpisový plán a na zákon o dani z príjmov, vyčíslenie rozdielu v odpisoch
 6. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
  • stanovenie hladiny významnosti v účtovnej jednotke
  • prípravné práce pri účtovnej závierke
  • inventarizácia majetku a záväzkov, fyzická a dokladová inventúra, inventarizačné rozdiely
  • výsledok hospodárenia, daň z príjmov a daňová licencia
  • časové rozlíšenie, kurzové rozdiely, nevyfakturované dodávky
  • splatná a odložená daň z príjmov, oprava chýb minulých účtovných období
  • kapitálové fondy firmy, spoločnosť v kríze, zvýšenie základného imania, dodatočné finančné prostriedky, úhrada straty, odpis premlčaných záväzkov, započítanie vzájomných pohľadávok, kapitalizácia pohľadávok.
 7. Účtovné operácie len pri účtovnej závierke
  • doúčtovanie účtovných prípadov bežného roka
  • precenenie majetku a záväzkov v cudzej mene
  • opravné položky, rezervy, časové rozlíšenie
 8. Zákonné požiadavky na zostavenie individuálnej účtovnej závierky - právny dôvod a lehoty na zostavenie riadnej, mimoriadnej a priebežnej účtovnej závierky
 9. Overovanie účtovnej závierky audítorom a vyhotovenie výročnej správy, uloženie správy audítora a výročnej správy v registri účtovných závierok, zverejňovanie individuálnej účtovnej závierky v registri účtovných závierok

pozvánka

účastnícky poplatok

48,00 EUR s DPH (40,00 EUR bez DPH),

alebo len 43,20 EUR (36,00 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej agende,
ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2017,
legislatívne zmeny 2018

lektor

Ing. Pavol Kukučka

termín

2. 2. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 15.00 odborný program seminára

miesto

Zvolen
sídlo Akadémie Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2

program

 1. Ukončenie roka 2017 v mzdovej a personálnej oblasti
  • vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky za rok 2016 a 2017
  • ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2017
  • mzdové veličiny platné pre rok 2018
  • priemerný zárobok na 1.Q 2018
  • povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím
 2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
  • povinnosti, termíny a sankcie
  • daňové tlačivá - zmeny v niektorých tlačivách
   - vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
   - potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
   - žiadosť o vykonanie RZD za rok 2017
   - ročné zúčtovanie preddavkov na daň
   - hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
  • nezdaniteľné časti základu dane ( NČZD) na daňovníka
   - príspevky do III. piliera
   - NČZD na manžela/manželku
  • „Milionárska daň“, nerovná daň
  • ročný daňový bonus
   - nové podmienky na uplatnenie daňového bonusu
  • špecifiká týkajúce sa
   - poberateľov dôchodkov, „projektových“ zamestnancov
   - miest a obcí (primátor, starosta, hlavný kontrolór)
   - preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016
  • podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %
 3. Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2018
  • Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
   - odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2018 zamestnanca a zamestnávateľa
  • Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
   - nezdaniteľná časť základu dane - preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou
   - daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
  • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1. 1. 2018
   - zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
   - nový spôsob valorizácie dôchodkov
   - zvyšovanie dôchodkového veku, predčasný dôchodok
   - zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
   - zmena termínov oznamovacích povinností zamestnávateľa
   - zmenené podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti,
   - prihlasovanie, odhlasovanie zamestnávateľov, zamestnancov do SP, ELDP
  • kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2018
  • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2018
  • novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
  • novela zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
  • novela zákona o obecnom zriadení
   - odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
   - odmeňovanie členov komisií
   - hlavný kontrolór viacerých obcí

pozvánka

účastnícky poplatok

48,00 EUR s DPH (40,00 EUR bez DPH),

alebo len 43,20 EUR (36,00 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
a daňové priznanie právnických osôb

lektor

Ing. Jana Acsová

termín

21. 2. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
sídlo Akadémie Plus, Somolického ulica 2

program,
pozvánka

Odborný program a organizačné podmienky podujatia v súčasnosti pripravujeme
- zverejnené budú čoskoro na tomto mieste.

účastnícky poplatok

48,00 EUR s DPH (40,00 EUR bez DPH),

alebo len 43,20 EUR (36,00 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávania


Účtovné a daňové povinnosti fyzických osôb za rok 2017
-  uzatvorenie roka v jednoduchom účtovníctve a daňové priznanie typu B

lektor

Ing. Jana Acsová

termín

2. 3. 2018

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

miesto

Zvolen
sídlo Akadémie Plus, Somolického ulica 2

program,
pozvánka

Odborný program a organizačné podmienky podujatia v súčasnosti pripravujeme
- zverejnené budú čoskoro na tomto mieste.

účastnícky poplatok

48,00 EUR s DPH (40,00 EUR bez DPH),

alebo len 43,20 EUR (36,00 bez DPH) - v prípade, že:

Prejdite na používanie elektronickej faktúry za účasť na seminároch Akadémie Plus.

prihláška

ďalšie informácie

Katarína Golianová, manažér odborného vzdelávaniaPripravované semináre
/1. Q. 2018/


Termín Názov / Téma Lektor Miesto

marec 2018

Ochrana osobných údajov - príprava na nové pravidlá v zmysle GDPR

Ing. Pavol Kukučka

Zvolen


Podrobné obsahové a organizačné informácie k uvedeným podujatiam v súčasnosti pripravujeme - zverejnené budú čoskoro na tejto stránke.

Na semináre sa môžete predbežne prihlásiť zaslaním e-mailu na info@akademiaplus.sk.

Plán seminárov bude v blízkej dobe doplnený o ďalšie podujatia zamerané na aktuálnu problematiku alebo inak zaujímavé témy. Informácie o nich budú zverejnené na tejto stránke.


>> hore na prehľad všetkých seminárov a konferenciíArchív uskutočnených seminárov


Prehľad seminárov realizovaných Akadémiou Plus (doplnený o podrobné obsahové a organizačné informácie o jednotlivých podujatiach) si môžete prezrieť na tomto mieste >>


hore

© A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen