PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Daňové, účtovné a ekonomické opatrenia
súvisiace s pandémiou COVID-19 (čo by ste mali vedieť!)


lektor

  Ing. Soňa Ugróczy

 • daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
 • Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

termín

 22. 4. 2020

 • 9.00 - 13.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  72,00 EUR s DPH
  (60,00 EUR bez DPH)

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Pripravili sme pre Vás spoľahlivý prehľad o najdôležitejších schválených ekonomických opatreniach v čase pandémie COVID-19, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vaše podnikanie a sú zamerané na riešenie vzniknutej situácie.

V reakcii na novoprijaté opatrenia a legislatívne zmeny je program podujatia priebežne dopĺňaný!

Niekoľko praktických informácií, ktoré budeme v rámci programu preberať:

 • POZOR: Dňa 8. 4. 2020 a neskôr (14. 4. 2020) boli UPRAVENÉ PRAVIDLÁ a PODMIENKY na predkladanie ŽIADOSTÍ o poskytnutie finančného príspevku „projekt PRVÁ POMOC“ – podpora na udržanie pracovných miest.
 • DOPLNENÉ nové OPATRENIA 3 a 4 pre zamestnávateľov - „KURZARBEIT“, dohodárov a fyzické osoby (napr. SZČO s pozastavenou živnosťou a iné)
 • POZOR: Dňa 4. apríla 2020 vstúpil do platnosti kľúčový zákon č. 67/2020 zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID 19.
   Stanovuje nové lehoty na podanie daňového priznania pre fyzické aj právnické osoby, určuje splatnosť dane z príjmov, má vplyv na platenie preddavkov na daň v období pandémie, definuje podmienky na odpustenie zmeškaných lehôt; zavádza nové pravidlá v daňových kontrolách; nové lehoty na zverejnenie účtovných závierok a ich overenia audítorom, výročných správ a iné.
 • POZOR: Dňa 9. apríla 2020 vstúpil do platnosti zákon na opatrenia odkladu platenia splátok úveru pre SPOTREBITEĽOV aj SZČO a malých a stredných podnikateľov
 • POZOR: Dňa 10. apríla 2020 vstúpila do platnosti novela zákona o sociálnom a zdravotnom poistení pre zamestnávateľov (odvody za zamestnávateľa) a SZČO pri poklese tržieb o 40% a viac. ODVODY SA NEPLATIA UŽ ZA MAREC 2020!

Nepremeškajte jedinečnú možnosť absolvovať tento špeciálny online seminár z pohodlia vášho domova či kancelárie. Využite efektívne prácu z domu a získajte potrebné informácie na jednom mieste.

Upozornenie: kapacita webinára je obmedzená!


Program webinára

Rámcový obsah školenia predstavuje vysvetlenie schválených zmien vo väzbe na mimoriadnu situáciu „pandémie COVID 19“ v rôznych ekonomických oblastiach:

 1. Zákon č. 67/2020 o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID 19
  • upravuje Zákon o dani z príjmov (595/2003 v z.n.p.)
   • nová lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov až na koniec pandémie (pre fyzické aj právnické osoby);
   • nová lehota na zaplatenie dane z príjmov mesiac po skončení pandémie;
   • nová lehota na oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (dokedy najneskôr je možné odložiť podanie DP???);
   • splatnosť dane ak bolo podané daňové priznanie v marci 2020, splatnosť dane ak bol podaný odklad na podanie DP v marci 2020, splatnosť dane pre fyzické a právnické osoby;
   • platenie preddavkov na daň z príjmov v období pandémie,
   • termín na vrátenie preplatkov na dani z príjmov (firmy, SZČO, zamestnanci z ročného zúčtovania)
   • nová lehota na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenia dane;
   • prijímatelia podielu zaplatenej dane môžu použiť finančné prostriedky na pomoc v pandémií;
   • nová lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane zamestnávateľa (ročné zúčtovanie);
   • ako požiadať o platenie preddavkov inak, čo uvádzať ako dôvod;
   • je možné doumorovať daňové straty 2014 alebo nie?
  • upravuje Zákon o správe daní tzv. daňový poriadok (563/2009 v z.n.p.)
   • nová forma komunikácie s finančnou správou (mail);
   • fikcia doručenia zásielky po novom;
   • zazvádza sa odpustenie zmeškania lehoty (napr. podanie odvolania, predloženia dokladov a iné);
   • prerušenie prebiehajúcich daňových kontrol počas pandémie a zákonná lehota na ich vykonanie sa predlžuje exoffo;
   • nezaplatenie dane v období pandémie, nebude zverejňované v zoznamoch FRSR;
   • prerušuje sa akékoľvek daňové konanie (napr. vyrubovacie konanie), a plynutie lehôt o obdobie pandémie (napr. zánik práva vyrubiť daň, premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku..);
   • odklad začatých daňových exekúcií;
   • nová definícia daňového nedoplatku, na obdobie pandémie – dĺžna suma dane, ktorej splatnosť uplynie počas obdobia pandémie, nebude považovaný za daňový nedoplatok (náhradná lehota na jeho úhradu);
   • neukladanie sankcií za porušenie povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmu a iné.
  • upravuje zákon o účtovníctve (431/2002 v z.n.p.)
   • nová lehota na zostavenie účtovnej závierky;
   • nová lehota na povinnosť uloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok;
   • nová lehota na overenie závierky audítorom a overenie výročnej správy;
   • odpustenie sankcií z toho vyplývajúce.
 2. Zákon č. 75/2020 o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením COVID 19
  • upravuje opatrenia odkladu splátok úveru pre spotrebiteľov, podnikateľov a bezkontaktných platieb
 3. Zákon č. 68/2020 odklad platenia SOCIÁLNEHO a ZDRAVOTNÉHO poistenia pre ZAMESTNÁVATEĽOV a SZČO pri poklese tržieb
  • ako sa počíta pokles tržieb pre účely odkladu platenia odvodov, (40 % a viac)
  • koho sa týka možnosť odkladu platenia odvodov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne (SZČO, aj firmy);
  • ako postupovať?
 4. Zákon o DPH, dopad v čase pandémie
  • pravidlá pre lehoty na podanie daňového priznania DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu v čase pandémie;
  • žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie DPH resp. sankcie z neodvedenia DPH;
  • platenie DPH a lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov
 5. Pravidlá na predkladanie ŽIADOSTI o poskytnutie finančného príspevku „projekt PRVÁ POMOC“ - podpora na udržanie pracovných miest
  • zhrnutie pravidiel a upozornenie na chyby pri žiadostiach
  • opatrenie 1 - podpora zamestnávateľov, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie boli UZATVORENÉ prevádzky alebo ZÁKAZ prevádzky
  • opatrenie 2 - podpora SZČO a ZAMESTNÁVATEĽOM ktorým poklesli tržby
  • opatrenie 3 - podpora ZAMESTNÁVATEĽOV tzv. kurzarbeit
  • opatrenie 4 - pre fyzické osoby bez príjmu (SZČO prerušenie, pozastavenie oprávnenia, dohodári)
 6. Stručne k novele č. 66/2020, ktorou sa upravuje Zákonník práce
  • nové pravidlá na prikázanie práce z domu pre zamestnávateľa a zamestnanca;
  • možnosť organizácie pracovného času;
  • upravenie podmienok nariadenia čerpania dovolenky;
  • ochrana zamestnanca počas a po skončení OČR a iné

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 13:00 prednáška  Webinár: Daňové, účtovné a ekonomické opatrenia súvisiace
  s pandémiou COVID-19 (čo by ste mali vedieť!)

22. 4. 2020 09:00 - 13:00 72 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 2 pracovné dni pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.


A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen