PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021


lektor

  Ing. Valéria Jarinkovičová

termín

  12. 1. 2021

 • 9.00 - 14.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  72,00 EUR s DPH
  (60,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 14 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Pod vedením Ing. Jarinkovičovej pre vás pripravujeme školenie, na ktorom nájdete všetky praktické informácie či už o daňových priznaniach pre FO, daňovom bonuse, preddavkoch, sadzbách, o správnom vyčíslení základu dane, alebo o nezdaniteľnej časti základu dane. V úvode školenia stručne predstavíme legislatívu, pripravené tlačivá, aktuálne lehoty a tiež základné údaje pri zdaňovaní príjmov za rok 2020 a za rok 2021. Keďže začiatkom a v priebehu roka nadobudlo účinnosť hneď niekoľko významných noviniek, nezabudneme si pripomenúť ani najdôležitejšie zmeny týkajúce sa napr. daňových a nedaňových výdavkov, nezdaniteľných častí základu dane, registračnej povinnosti a iných. Na školení sa navyše dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o výpočte dane z príjmov fyzických osôb alebo o daňovom priznaní za rok 2020.

V rámci obsahu nahliadneme aj na najčastejšie chyby pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb, a to aj vo vzťahu k zahraničiu a tiež na zmeny od 1. 1. 2020, ktoré zavádzajú nový okruh daňových subjektov – mikrodaňovníkov, menia spôsob výpočtu oslobodenia od dane a zvýhodňujú spôsoby odpisovania majetku, odpočítavania daňových strát a posudzovania opravných položiek k pohľadávkam.


Program webinára

 1. Úvod do problematiky
  • Stručne k legislatívnemu procesu týkajúcemu sa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej len „ZDP“), k pripraveným tlačivám, k iným aktualitám, k základným údajom pri zdaňovaní príjmov za rok 2020 a za rok 2021.
  • Zhrnutie zmien na základe opatrení vo finančnej (a aj sociálnej) sfére prijatých v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej aj „krízová situácia“) a ich vplyvu na základ dane – napr. zmien na základe zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.
 2. Daň za rok 2020:
  • Zmeny oproti vlaňajšku vyplývajúce (najmä) z noviel ZDP, ktoré nadobudli účinnosť 1. 1. 2020, resp. v priebehu roku 2020
  • Stručne k tlačivám a lehotám týkajúcim sa zdaňovania príjmov zo závislej činnosti, k povinnostiam zamestnávateľa, k vykonaniu ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
  • Daňové priznania za rok 2020
 3. Zmeny, ktoré nastávajú od 1. 1. 2021, napr.:
  • Nový okruh daňových subjektov – mikrodaňovníkov – a s tým súvisiace zmeny, najmä zvýhodnené spôsoby: odpisovania majetku, odpočítavania daňových strát, posudzovania opravných položiek k pohľadávkam,
  • Nový spôsob výpočtu oslobodenia od dane podľa § 5 ods. 7 písm. m) ZDP – nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom s cieľom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť.
 4. K častým chybám a omylom (so zameraním na zdaňovanie príjmov fyzických osôb, a to aj vo vzťahu k zahraničiu) – ako sa im vyhnúť.


Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár: Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 a aktuálne zmeny od 1. 1. 2021

12. 1. 2021 09:00 - 14:00 72 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen