PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2021


lektor

  Ing. Mária Horváthová

 • Dlhoročná odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľov. Audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expert. Členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Lektorka a autorka odborných článkov.

termín

  14. 1. 2021

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 14 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Získajte podrobný návod, ako bez chýb a s prihliadnutím na všetky najnovšie zmeny zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2020. Na školení s Ing. Máriou Horváthovou si môžete ozrejmiť všetky závierkové účtovné prípady, inventarizáciu majetku alebo zostavenie súvahy a výkazu ziskov a strát. Okrem základných vedomostí, ktoré potrebuje poznať každý účtovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, získate aj vzorové poznámky mikro, malej účtovnej a veľkej jednotky.

Webinár vychádza z najčastejšie kladených otázok za minuloročné účtovné obdobia, a preto na školení nebudú chýbať ani riešenia konkrétnych závierkových problémov. Odniesť si zo školenia môžete celý rad praktických tipov pre ukončenie účtovného roka 2020, ako aj prehľad zmien, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. 1. 2021.


Program webinára

 1. Vybrané oblasti účtovania počas roka (dlhodobý majetok, zásoby, záväzky, pohľadávky)
 2. Daňová uznateľnosť vybraných položiek (nájomný vzťah, vyvolaná investícia, výdavky po zaplatení, náklady na pohonné látky po novom)
 3. Účtovanie účtovných prípadov spojených s účtovnou závierkou:
  • účtovanie opravných položiek k majetku, daňové opravné položky,
  • účtovanie rezerv, daňové rezervy,
  • časové rozlíšenie nákladov, výnosov, výdavkov a príjmov,
  • ocenenie majetku a záväzkov reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
  • výpočet odloženej dane z príjmov,
  • prepočítanie majetku a záväzkov v cudzej mene na eurá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 4. Zabezpečenie úplnosti účtovníctva:
  • účtovanie nevyfakturovaných splnených dodávok a poskytnutých služieb,
  • pohľadávky s neurčitou výškou,
  • spresnenie výšky záväzkov,
  • penále, úroky z omeškania, sankčné pokuty,
  • zaúčtovanie výpisu z banky s dátumom posledného dňa účtovného obdobia,
  • upravujúce závierkové účtovné prípady
 5. Overenie skutočností pred uzatvorením účtovných kníh:
  • kontrola bilančnej kontinuity,
  • kontrola účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
 6. Uzatvorenie účtovných kníh
 7. Zostavenie účtovnej závierky
 8. Zverejnenie údajov z účtovnej závierky a overenie účtovnej závierky audítorom


Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2020 a zmeny v účtovníctve od 1. 1. 2021

14. 1. 2021 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen