PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Schválené novely daňových zákonov od 1. 1. 2021


lektor

  Ing. Soňa Ugróczy

 • Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
 • Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

termín

  15. 1. 2021

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 14 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Aj v roku 2020 sa menia daňové zákony. Oproti minulému obdobiu, nás však v tomto roku zmeny ovplyvnia v oveľa väčšom rozsahu. O aké zmeny ide a na čo sa musia daňovníci pripraviť v nasledujúcich mesiacoch?

Kompletný prehľad o novinkách v daňových zákonoch sa dozviete na webinári so skvelou lektorkou a zároveň daňovou poradkyňou Ing. Soňou Ugróczy. Počas jediného dňa tak získate nevyhnutný prehľad o zmenách doplnený o reálne príklady a skúsenosti odborníčky z praxe.


Program webinára

 1. Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. októbra 2020 a od 1.1.2021
  • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
  • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka
  • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe
  • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EU!
  • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti
  • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz
  • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur
  • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku)
  • a ďalšie zmeny zákona
 2. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2021
  • Úprava kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby a fyzickej osoby v SR
  • Spresnenie vymedzenia príjmov pre účely mikrodaňovníka (15 % sadzba dane), úprava zdanenia odpisu pohľadávok pre mikrodaňovníka
  • Implementácia úpravy ATAD2, týkajúca sa reverzných hybridných subjektov pri hybridných nesúladoch
  • Zavedenie CFC pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj na fyzické osoby
  • Oslobodenie od zdanenie plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s COVID
  • Nové protiúnikové opatrenie pre športovcov, umelcov a iné osoby, ktoré sú vyplácané cez sprostredkovateľa
  • Úprava zdanenia kryptomeny
  • Oznamovanie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov priamo správcom dane, zároveň sa navrhuje upustiť od dorovnávania preddavkov na daň
  • Zmeny týkajúce sa žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania
  • Príjmy športovcov, umelcov a artistov – daňových nerezidentov SR a platenie dane
  • Rozšírenie možnosti na darovanie 2 % viazané nie len na finančný dar ale aj nepeňažný dar
  • a ďalšie zmeny zákona
 3. Zmeny v zákone o účtovníctve
  • Úprava podmienok týkajúcich sa povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom
  • Pravidlá pre účtovanie opravy odpočítania DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
 4. Ďalšie zmeny v ekonomických zákonoch
  • Úprava lehoty na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly
  • Informácia k zákonu č. 198/2020 v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020 - nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňový výdavkov - zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dopad na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
  • a iné


Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou



  Webinár: Schválené novely daňových zákonov od 1. 1. 2021

15. 1. 2021 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>













A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen