PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Odpisovanie majetku na daňové účely v roku 2021


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  23. 2. 2021

 • 9.00 - 14.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 14 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Skôr ako dôjde odpisovaním k postupnému zahŕňaniu výdavkov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku do daňových výdavkov, je potrebné poznať, či daný majetok je možné daňovo odpisovať. V úvode webinára si preto s Ing. Vladimírom Ozimým priblížime, ako je to v praxi s oceňovaním a členením majetku spoločnosti z pohľadu novej daňovej a účtovnej legislatívy.

Po základnom prehľade o druhoch majetku, rozdieloch, limitoch obstarávacej ceny či výnimkách a zmenách v oceňovaní, si povieme, ako je to v praxi so zaradením, technickým zhodnotením, vyradením, likvidáciou, resp. predajom dlhodobého majetku spoločnosti.

Pozornosť zameriame aj na drobný majetok spoločnosti, účtovné vs. daňové odpisy, odloženú daň a taktiež na daňové výdavky a ich uplatnenie vo väzbe na čiastočné využitie dlhodobého majetku. Ozrejmiť si budete môcť i podmienky a vytváranie opravných položiek k dlhodobému majetku, ako aj dopady inventarizácie majetku spoločnosti a jej vplyv na preukaznosť účtovníctva.

V závere webinára si pripomenieme tiež najčastejšie delikty v súvislosti s ocenením a účtovaním majetku spoločnosti a možné sankcie za ich porušenie.


Program webinára

 1. Účtovníctvo, postupy účtovania a zákon o dani z príjmov v oblasti dlhodobého majetku
 2. Odpisové skupiny a odpisovanie majetku – aktuálne
 3. Oceňovanie a členenie majetku spoločnosti z pohľadu novej daňovej a účtovnej legislatívy – druhy majetku a jeho členenie, vymedzenia, rozdiely, limity obstarávacej ceny, rozdielnosti ocenenia, účtovania a daňového dosahu z titulu rôzneho druhu nadobudnutia majetku (napr. dotácie, dar); výnimky a zmeny v oceňovaní
 4. Evidencia dlhodobého majetku spoločnosti – zaradenie dlhodobého majetku, technické zhodnotenie majetku, vyradenie, likvidácia, predaj, škoda
 5. Odpisový plán, účtovné verzus daňové odpisy – zrýchlené, rovnomerné, komponentné, časové odpisy, účtovné odpisy a ich rozdiely z pohľadu legislatívy; dosahy na účtovný výsledok hospodárenia a na základ dane spoločnosti, účtovanie, odložená daň, jej podstata a kedy je povinnosť o nej účtovať; špecifiká majetku nadobúdaného formou finančného prenájmu, prerušenie odpisovania, fakultatívne a obligatórne pre daňové účely od 1. 1. 2015; podmienky, podstata a vytváranie opravných položiek k dlhodobému majetku
 6. Špecifiká drobného majetku spoločnosti – spôsoby a možnosti evidencie, interné predpisy, ktoré sú pre spoločnosť záväzné. Čo je možné účtovať priamo do spotreby a čo je povinnosť viesť v operatívnej evidencii? Čo je povinnosť inventarizovať, ako často a aké náležitosti musí obsahovať inventarizačný súpis a inventarizačný zápis?
 7. Inventarizácia majetku spoločnosti – jej dosah a vplyv na preukaznosť účtovníctva, lehoty, frekvencia, inventarizačné rozdiely a ich zúčtovanie; Interný predpis o majetku spoločnosti – obsahové vymedzenie povinné a fakultatívne
 8. Majetok charakteru osobnej spotreby – súvislosť s podnikaním, limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi
 9. Daňové výdavky a ich uplatnenie vo väzbe na čiastočné využitie dlhodobého majetku/servis, údržba, ostatné súvisiace výdavky; využívanie majetku na súkromné a služobné účely a vplyv na daňovú uznateľnosť nákladov
 10. Predchádzanie správnym deliktom, porušeniu zákonných povinností v súvislosti s ocenením a účtovaním majetku spoločnosti a možné sankcie za ich porušenie

Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 11:30 prestávka
11:30 - 14:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár: Odpisovanie majetku na daňové účely v roku 2021

23. 2. 2021 09:00 - 14:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen