PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2021 a 2022


lektor

  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

termín

  10. 2. 2022

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Webinár s Ing. Vladimírom Ozimým vám poskytne komplexný pohľad na problematiku posudzovania jednotlivých výdavkov vznikajúcich pri podnikateľskej činnosti, a to jednak z hľadiska ich daňovej uznateľnosti, ako aj z pohľadu účtovnej praxe. S ohľadom na novelu zákona o dani z príjmov účinnú k 1. 1. 2022 si vysvetlíme, v akom rozsahu a za akých podmienok možno zahrnúť výdavky do základu dane a tiež, kedy môže správca dane tieto výdavky spochybniť pri prípadnej daňovej kontrole. V súvislosti s výdavkami nadviažeme aj na nájomné vzťahy, vyradenie obchodného majetku, reklamné výdavky či zásoby.


Program webinára

Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku)

 • Výdavky zamestnávateľa spojené so zamestnancom
 • Poskytnutie automobilu na súkromné účely (pohľad dane z príjmov aj DPH)
 • Cestovné náhrady ako daňový výdavok (zákonné a dobrovoľné) – pohľadu na daň z príjmov a dane z pridanej hodnoty
 • Paušalizácia výdavkov u zamestnávateľa verzus benefit zamestnancom
 • Výhry pre zamestnancov
 • Benefity zamestnancov a vplyv na daňový výdavok u zamestnávateľa (oslobodené verzus zdaňované)
 • Ustátie dôkazného bremena pri daňovom výdavku, preverovanie obchodných partnerov

Nájomné vzťahy a pohľad na daň z príjmov

 • Nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
 • Výpožička z pohľadu dane z príjmov
 • Technické zhodnotenie vykonané nájomcom – úprava vzťahov, prípadne daňové riziká, postúpenie na nového nájomcu a daňové riziká
 • Opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
 • Prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa
 • Nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných motorových vozidiel)

Bezplatné dodanie majetku

 • Vyvolaná investícia na základe zmluvného vzťahu napr. s obcou, štátom (pohľad na daň z príjmov a DPH)
 • Darovanie majetku (pohľad na daň z príjmov a DPH)
 • Prevod odpísaného majetku na spoločníka a daňové riziká

Vyradenie obchodného majetku a daňový výdavok (resp. nedaňový výdavok)

 • Predaj majetku vrátane postúpenia predmetu lízingu
 • Likvidácia majetku
 • Škoda na majetku
 • Zmarená investícia

Reklamné výdavky ako daňový, resp. nedaňový výdavok

 • Obchodná vzorka
 • Reklamný predmet
 • Podpora predaja

Zásoby z daňového hľadiska (daňový verzus nedaňový výdavok)

 • Manká a škody na zásobách
 • Likvidácia zásob
 • Predaj zásob pod cenu
 • Predaj stavby a pozemku ako zásoby a daňové dosahy

Diskusia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 11:00 prednáška
11:00 - 12:00 prestávka
12:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Problematika daňových a nedaňových výdavkov v roku 2021 a 2022

10. 2. 2022 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen