PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Novely daňových zákonov v aplikačnej praxi od 1. 1. 2023


lektor

  Ing. Soňa Ugróczy

 • daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
 • odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

termín

  16. 1. 2023

 • 9.00 - 15.00 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  84,00 EUR s DPH
  (70,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na zmeny v daňových zákonoch od 1.1.2023 týkajúce sa najmä platiteľov DPH (napr. mechanizmu odpočítania dane podmieneného úhradou faktúr), ako aj zmeny v oblasti DANE Z PRÍJMOV, týkajúcej sa najmä úprav zákona v oblasti transferového oceňovania.

Pripravili sme pre vás webinár zameraný na komplexný výklad pripravovaných zmien v daňovej oblasti od roku 2023.


Program webinára

 1. Schválené zmeny v zákone o DPH pre rok 2023
  • Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude v roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
  • Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH
  • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!
  • Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie, v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)
  • Zmena spôsobu stanovenia výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži pri dolimitnom majetku do 1700 eur
  • Zmeny v registračných ustanoveniach § 4 ods. 1 ZDPH z titulu zahŕňania oslobodených plnení do obratu pre účely DPH – upustenie od registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré dosahujú obrat iba z oslobodených činností (napr. oslobodený prenájom nehnuteľností)
  • Definícia malej zásielky neobchodného tovaru pri dovoze
  • Nové záznamové a oznamovacie povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb od roku 2024

 2. Schválené zmeny v zákone o DANI z PRÍJMOV pre rok 2023
  • Zmeny v oblasti transferového oceňovania
  • Zavedenie nového výpočtu na určenie ekonomicky prepojených osôb (podiely blízkych osôb na účely určenia ekonomického prepojenia sa sčítajú a v prípade, že prekročia 25 % a viac, budú sa považovať za ekonomicky prepojené)
  • Nová definícia „významnej kontrolovanej transakcie“ – nové hodnotové hranice
  • Zavádza sa záväznosť uplatňovania smerníc OECD v praxi
  • Možnosť predkladania transferovej dokumentácie automaticky v cudzom jazyku a v slovenčine až na výzvu správcu dane
  • Nová limitácia čistých úrokových nákladov u závislých osôb (prevzatie eurosmernice ATAD)
  • Úprava pravidiel nízkej kapitalizácie a kapitalizovaných úrokov
  • Zmeny v ďalších oblastiach zákona
  • Zmeny v spôsobe registrácie na daň z príjmov fyzických a právnických osôb od roku 2023 (NOVELA DAŇOVÉHO PORIADKU)
  • Nová možnosť tvorby opravných položiek k pohľadávkam, ako aj daňového odpisu pohľadávok pri preventívnej reštrukturalizácii
  • Zmena pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa
  • Zisťovanie základu dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

 3. Schválená novela zákona o DPH č. 222/2022 Z. z., ktorá cez zákon o štátnej podpore nájomného bývania zavádza od 1.1.2023 uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 5 % zo základu dane (dodanie stavieb, obnovu a prestavbu stavieb, stavebných a montážnych prác na stavbách, ktoré spĺňajú podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania)

 4. Ďalšie daňové zákony, stručné informácie

Časový harmonogram webinára

09:00 - 15:00 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Novely daňových zákonov v aplikačnej praxi od 1. 1. 2023

16. 1. 2023 09:00 - 15:00 84 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen