PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Novely daňových zákonov v aplikačnej praxi od 1. 1. 2024


lektor

  Ing. Soňa Ugróczy

 • Daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
  Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

termín

  16. 1. 2024

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  108,00 EUR s DPH
  (90,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na zmeny v daňových zákonoch od 1. 1. 2024. Webinár "Novely daňových zákonov v aplikačnej praxi od 1. 1. 2024" vám poskytne komplexný výklad a umožní vám lepšie sa pripraviť na tieto dôležité zmieny v daňovej oblasti.


Program webinára

Novela zákona č. 595/2003 Zákona o dani z príjmov (zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií

 • zvýšenie sadzby dane na podiely na zisku (dividendy) vyplácané fyzickým osobám zo 7 % na 10 % za zdaňovacie obdobie 2024,
 • zavedenie minimálnej dane pre právnické osoby (daňová licencia), ktorá bude závisieť od výšky zdaniteľných príjmov právnickej osoby, vo výške od 340 € do 3.840 €, vymedzenie daňovníkov ktorí nebudú podliehať povinnosti platiť minimálnu daň, možnosti zníženia na polovicu, lehoty na jej započítanie v budúcnosti a iné,
 • zvýšenie sumy zdaniteľných príjmov rozhodujúcej pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka, ktorý je fyzickou osobou alebo právnickou osobou
 • zvýšenie hranice úhrnu zdaniteľných príjmov pre zvýhodnenú sadzbu dane z príjmov 15 % pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu
 • oslobodenie nepeňažného plnenia nadobudnutého zamestnancom vo forme akcií a obchodných podielov od dane z príjmov fyzickej osoby
 • oslobodenie nepeňažného plnenia nadobudnutého daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov vo forme akcií a obchodných podielov od dane z príjmov fyzickej osoby
 • oslobodenie príjmov z prevodu cenných papierov a obchodných podielov
 • odstránenie nesystémových opatrení zavedených pri zdaňovaní príjmov z kapitálového majetku a virtuálnej meny,
 • zvýšenie limitu príjmov (výnosov) oslobodených od dane, ak plynú vymedzeným právnym formám daňovníkov neziskového sektora plynúcich z charitatívnej reklamy
 • rozšírenie okruhu daňovníkov, ktorý môžu uplatňovať tzv.charitatívnu reklamu a zároveň zvýšenie limitu oslobodenia od dane až na 30.000 €

Novela zákona č. 222/2004 Zákona o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií)

 • vylúčenie podávania alkoholických nápojov zo zníženej sadzby DPH 10 % už od 1.1.2024 – dopad na gastrosektor
 • odpovede na časté otázky k uplatňovaniu 20 % sadzby dane pri podávaní alkoholických nápojov od 1. januára 2024

Vybrané okruhy ktoré priniesol zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií v rôznych oblastiach

 • zníženie sadzby povinných príspevkov do II. piliera na 4 %,
 • zvýšenie sadzieb odvodov na zdravotné poistenie pre zamestnávateľa z 10 % na 11 %, príp. z 5 % na 5,5 %; samostatne zárobkovo činnú osobu a tzv. samoplatiteľa zo 14 % na 15 %, príp. zo 7 % na 7,5 %;
 • úprava štátnych sviatkov vo väzbe na zákonník práce - 1. september
 • úprava vyplácania rodičovského dôchodku,
 • zvýšenie sadzby spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je lieh,
 • zvýšenie sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov,
 • úprava zákona o správnych poplatkoch a zákona o súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov,

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - Zákon č. 508/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie – úprava daňového bonusu na zaplatené úroky a pravidlá jeho uplatňovania

Zákon č. 507/2023 o dorovnavácej dani na zabezpečenei minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín - stručne

Novelizácia zákona o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach (tzv. banková daň) - stručne

Novelizácia zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií

Informácia k nadobudnutiu účinnosti novely zákona č.516/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2024 – záznamová a ohlasovacia povinnosť pre poskytovateľov platobných služieb (najmä banky)

Pozor od 1.1.2024 sa uplatňujú nové pravidlá o obmedzaní úrokovných nákladov zamerané proti praktikám na umelé znižovanie základu dane tzv. nadmerné dlhové financovanie

Informácia k novele zákona č. 205/2023 Z.z. – reforma stavebnej legislatívy so zameraním na daňové odpisy pre vybrané druhy stavieb

Diskusia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Novely daňových zákonov v aplikačnej praxi od 1. 1. 2024

16. 1. 2024 09:00 - 14:30 108 EUR s DPH Zrealizované

 • od 27. 11. 2023 Akadémia Plus využíva nový registračný systém (Zooza) pre prihlasovanie sa klientov na kurzy, semináre, školenia, či konferencieOrganizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen