PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Webinár:
Daňová závierka a zostavenie daňového priznania
právnických osôb za rok 2023 na vzore tlačiva


lektor

  Ing. Soňa Ugróczy

 • Daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
  Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

termín

  9. 2. 2024

 • 9.00 - 14.30 h

obsahové informácie

organizácia

  online seminár

účastnícky poplatok

  108,00 EUR s DPH
  (90,00 EUR bez DPH)

 • bonus: záznam z webinára dostupný 30 dní

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


Popis webinára

Zamedzte riziku chybného vykázania základu dane či zaplatenia nesprávnej dane. Aj tento rok máte príležitosť získať praktické návody pri prechode do nového účtovného roka priamo od renomovanej daňovej poradkyne Ing. Sone Ugróczy. Táto vyhľadávaná odborníčka vám na vzorovom príklade vysvetlí, ako zostaviť daňovú závierku a ako vyplniť nové riadky daňového priznania právnických osôb za rok 2023. Nájdete tu podrobne vysvetlené všetky koncoročné postupy a povinnosti daňovníka, ako je výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, uplatňovanie daňových výdavkov, vysporiadanie preddavkov na daň z príjmov, odpočet daňových strát a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.


Program webinára

 • Praktický príklad na novom tlačive na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • Vybrané úpravy pripočítateľných a odpočítateľných položiek v nadväznosti na nové tlačivo daňového priznania
 • Lehoty na podanie daňového priznania a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb
 • Úprava základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie (zmeny pre rok 2023)
 • Nepeňažný príjem prenajímateľa pri opravách a technickom zhodnotení vykonanom nájomcom
 • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové (fikcia premlčania pohľadávok pre daňové účely, príklady na odpis pohľadávok, tvorba opravnej položky a ich postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)
 • Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dopad na daňový základ (tvorba, zrušenie, použitie)
 • Náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (napr. nájomné, odmeny za sprostredkovanie – už bez limitu 20 %, náklady na poradenské a právne služby, manažérske a iné poradenstvo, certifikáty sa už časovo nerozlišujú, výdavky na sponzorské, zmluvné pokuty a sankcie pod podmienkou zaplatenia daňovým výdavkom, a iné)
 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. dodanenie starých záväzkov, prípadne ich následná úhrada, oprava chýb minulých zdaňovacích období, členské príspevky a mnohé iné)
 • Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2023 (napr. zamestnanecké benefity a ich dopad na základ dane, manká a škody, stravné, uplatňovanie výdavkov na PHL vrátane elektromobilov, daňové posúdenie DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke, reklama a reklamné predmety, odpisy prenajatého majetku, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby - homeoffice, daňové výdavky do výšky limitov ZDP, sponzorské, , strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, zákaz nízkej kapitalizácie, daňové odpisy, predaj majetku a iné)
 • Úpravy základu dane vo väzbe na výšku základu dane (odpisy a nájomné luxusných vozidiel, členské príspevky, víno ako reklamný predmet, duálne vzdelávanie)
 • Pravidlá odpočtu daňových strát od základu dane 2023 v nadväznosť na nové tlačivo DP, a pravidlá na umorovanie daňových strát v budúcnosti
 • Kritériá pre uplatnenie zníženej sadby dane 15 % pre právnické osoby
 • Výpočet preddavkov na daň z príjmov, vysporiadanie preddavkov na daň z príjmov
 • Vyplnenie do NOVÉHO tlačiva daňového priznania pre rok 2023 pre právnické osoby
 • Diskusia


Časový harmonogram webinára

09:00 - 14:30 prednáška spojená s diskusiou  Webinár:
  Daňová závierka a zostavenie daňového priznania
  právnických osôb za rok 2023 na vzore tlačiva

9. 2. 2024 09:00 - 14:30 108 EUR s DPH Zrealizované

 • od 27. 11. 2023 Akadémia Plus využíva nový registračný systém (Zooza) pre prihlasovanie sa klientov na kurzy, semináre, školenia, či konferencieOrganizačné informácie k webináru

Tento webinár sme pripravili v spolupráci s portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online seminári (webinári) znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky pomocou chatu. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike. Účastník webinára získava po jeho ukončení bonus - videozáznam podujatia, ktorý bude sprístupnený do niekoľkých dní po jeho uskutočnení (po spracovaní).

Účastnícky poplatok za webinár zahŕňa online prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovné materiály na stiahnutie a vyššie uvedený bonus - záznam celého podujatia. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním webinára na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi seminára.

Storno podmienky: Pri stornovaní prihlášky na online seminár uhradenú sumu nevraciame. Prihlásený účastník získa prístup k videozáznamu z podujatia.

Ďalšie informácie o priebehu webinára a technických podmienkach na jeho sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen