PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Online konferencia:
Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2020 a zmeny pre rok 2021


prednášajúci

  RNDr. Jozef Mihál
  Ing. Vladimír Ozimý
  Ing. Soňa Ugróczy

termín

  25. - 27. 11. 2020

 • streda 25. 11. 2020, 10.30 - 16.30 h
 • štvrtok 26. 11. 2020, 9.30 - 16.00 h
 • piatok 27. 11. 2020, 10.00 - 16.15 h

obsahové informácie

organizácia

  online prenos

účastnícky poplatok

  252,00 EUR s DPH
  (210,00 EUR bez DPH)

 • online stream - účasť na všetkých 3 dňoch konferencie z domova alebo pracoviska

prihláška

  Zrealizované

ďalšie informácie


O konferencii

Akadémia Plus v spolupráci s hlavným organizátorom, spoločnosťou Relia a portálom profivzdelavanie.sk vás už po dvadsiatyprvý krát pozýva na "vlajkovú loď" medzi odbornými podujatiami pre mzdárov, personalistov, účtovníkov a ekonómov - konferenciu konanú v kongresovom hoteli Kaskády v Sielnici pri Sliači.

Nenechajte si ani tento rok ujsť túto obľúbenú akciu - tentokrát samozrejme s dodržaním nevyhnutných protiepidemických opatrení. Vzhľadom na pretrvávajúce či očakávané obmedzenia možnosti organizácie hromadných podujatí bude preto konferencia z priestorov hotela Kaskády naživo prenášaná. Prostredníctvom online streamu budete mať možnosť program podujatia sledovať na vašom počítači z bezpečia vášho domova, či kancelárie. Otázky lektorom budete môcť zadávať cez aplikáciu Slido, na otázky lektori odpovedia naživo v rámci panelovej diskusie.

Po absolvovaní trojdňového programu konferencie budete komplexne pripravení na ukončenie roka 2020 a zároveň budete disponovať súhrnom informácií o všetkých legislatívnych zmenách v oblasti daní, odvodov, miezd a účtovníctva pre rok 2021.


Program konferencie

25. 11. 2020 (streda): Jozef Mihál

10.30 - 10.35 h
OTVORENIE KONFERENCIE

10.35 - 12.00 h
Téma: Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2021

 • RNDr. Jozefa Mihál
  • nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky v roku 2021
  • príplatky ku mzde podľa Zákonníka práce v roku 2021
  • trináste a štrnáste platy v roku 2021
  • zmeny v Zákonníku práce od 1.3.2021 – dovolenky, domáca práca, finančný príspevok na stravovanie, dohody študentov
  • nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021
  • zrušenie nezdaniteľnej časti na kúpele
  • daňový bonus na deti, zmeny od roka 2021
  • príspevky na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa na konci roka 2020 a v roku 2021
  • dôchodkový vek po novom, jednorazový doplatok k dôchodku
  • zmeny pre minimálne dôchodky
  • zmeny v odvodoch pre rok 2021
  • zmeny pri materskej pre rok 2021, nová dávka „tehotenské“
  • nový fond v Sociálnej poisťovni „kurzarbeit“
  • ďalšie zmeny tak, ako budú schválené v NRSR

Téma: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

 • RNDr. Jozefa Mihál
  • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
  • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2020, zmeny v tlačivách
  • nezdaniteľné časti a daňové bonusy (deti, hypotéky) za rok 2020
  • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020, vyrovnanie preplatkov a nedoplatkov
  • „Hlásenie“ za rok 2020 a „Prehľad“ pre rok 2021
  • venovanie 2 % (3 %) za rok 2020
  • ďalšie zmeny a novinky schválené v NRSR, resp. určené Finančnou správou SR

12.00 - 13.00 h
Obedná prestávka

13.00 - 15.30 h
Pokračovanie prednášky RNDr. Jozefa Mihála

15.30 - 16.30 h
Diskusia k témam


26. 11. 2020 (štvrtok): Jozef Mihál, Soňa Ugróczy, Vladimír Ozimý

9.30 - 11.00 h
Téma: Projekt „Prvá pomoc plus“ na udržanie pracovných miest na konci roka 2020 a jeho pokračovanie v roku 2021

 • RNDr. Jozefa Mihál
  • zvýšenie príspevkov a zmeny podmienok na ich čerpanie
  • porovnanie „druhej vlny" a „prvej vlny“
  • kombinovanie jednotlivých opatrení
  • ako optimalizovať pracovný čas zamestnancov, domáca práca, prekážky v práci
  • ako získať čo najvyšší príspevok
  • ďalšie „pandemické“ opatrenia - karanténna PN a OČR a dosahy na zamestnávateľov

11.00 - 11.15 h
Prestávka

11.15 - 12.30 h
Téma: Vybrané aktuálne témy k DPH

 • Ing. Soňa Ugróczy

12.30 - 13.30 h
Obedná prestávka

13.30 - 15.00 h
Téma: Nehnuteľnosti komplexne - účtovníctvo, daň z príjmov a DPH

 • Ing. Vladimír Ozimý
  • zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti, zahrnovanie príjmov z predaja do základu dane, uplatňovanie daňových výdavkov, vstupná cena pri obstaraní nehnuteľnosti kúpou, darovaním alebo dedením, zostatková cena nehnuteľnosti, odpisovanie nehnuteľnosti, výdavky na opravu a údržbu, technické zhodnotenie nehnuteľnosti (FO – nepodnikateľ, daňovník podnikateľ)
  • zdaňovanie príjmov z nájmu nehnuteľnosti (registračná povinnosť, oznamovacia povinnosť, uplatňovanie preukázateľných daňových výdavkov, povinné evidencie, príjmy oslobodené od dane u FO – nepodnikateľa)
  • zdaňovanie príjmov plynúcich manželov do BSM
  • zdaňovanie príjmov z predaja a nájmu nehnuteľností plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom), uplatňovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, inštitút zabezpečenia dane
  • predaj a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH od 1.1.2019 (§ 38 ZoDPH)
  • výklad pojmov zdaniteľná osoba, ekonomická činnosť vo vzťahu k predaju a nájmu nehnuteľnosti, registračná povinnosť, možnosť tzv. dobrovoľnej registrácie aj fyzických osôb – nepodnikateľov, ak im plynú príjmy z nájmu nehnuteľnosti
  • oslobodenie od dane alebo zdanenie pri nájme nehnuteľnosti, ubytovacie služby, sadzby DPH
  • zmena účelu pri investičnom majetku v prípade predaja a nájmu nehnuteľnosti
  • osoba povinná platiť daň z pridanej hodnoty pri prevode nehnuteľností, ako správne postupovať pri prevode nehnuteľnosti (poukázanie na chyby)

15.00 - 16.00 h
Spoločná diskusia s účastníkmi konferencie


27. 11. 2020 (piatok): Soňa Ugróczy, Vladimír Ozimý

10.00 - 12.00 h
Téma: Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. 1. 2021

 • Ing. Soňa Ugróczy
  • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
  • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane, ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka.
  • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe.
  • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EÚ!
  • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti.
  • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz.
  • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.
  • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

12.00 - 13.00 h
Obedná prestávka

13.00 - 14.30 h
Téma: Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2021

 • Ing. Vladimír Ozimý
  • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
  • Zmeny v oblasti registrácie a oznamovacích povinností daňovníkov na daň z príjmov. Odklad registrácie z úradnej moci
  • Preddavková povinnosť daňovníka a povinnosť správcu dane vyplývajúca z platenia preddavkov (komplexný pohľad na problematiku preddavkov k dani z príjmov u FO a PO)
  • Správca dane bude mať povinnosť potvrdiť daňovú rezidenciu daňovníka po novom
  • Zmeny v oblasti uplatňovania sadzieb dane z príjmov pre právnické osoby
  • Zmeny v oblasti asignačnej dane
  • Uplatňovanie pravidiel u mikrodaňovníka od 1. 1. 2021
  • Uplatňovanie daňovej straty od 1. 1. 2021 – porovnanie so starým modelom uplatňovania strát a v režime zákona lex korona
  • Vybrané zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania, napr. vo väzbe k umelcom a športovcom
  • Kontrolované zahraničné spoločnosti
  • Zmeny v oblasti zrážkovej dane podľa § 43 ZDP (spresnenie zdanenia dividend spoločníkov v.o.s. a k.s.), zrážková daň ako preddavok na daň z príjmov
  • PHL ako daňový výdavok po novom od júla 2020
Téma: Informácia k zákonu č. 198/2020 Z. z. v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020

 • Ing. Vladimír Ozimý
  • Nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov – zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dosah na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
  • Opatrenia týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov právnických osôb – daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na DPPO od začiatku zdaňovacieho obdobia (aké sú podmienky)
  • Odpočet daňovej straty za minulé zdaňovacie obdobia 2015 – 2018 (podmienky a pravidlá odpočtu daňových strát v príkladoch)

14.30 - 14.45 h
Prestávka

14.45 - 16:15 h
Téma: Zmeny v zákone o účtovníctve od 1. 1. 2021

 • Ing. Vladimír Ozimý
  • Daňový a účtovný dosah dotácií a príspevkov od štátu so zmenami v zákone od 1. 1. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 – porovnanie bežných dotácií s dotáciami na aktívnu politiku trhu práce
  • Zmena pravidiel pre povinnosť overenia UZ audítorom
  • Nové pravidlá na účtovanie opravy odpočtu DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a opravy základu dane pri nezaplatení protihodnoty za tovar a službu


Zmena programu vyhradená.  Online konferencia:
  Daňový a odvodový kolotoč, ukončenie roka 2020 a zmeny pre rok 2021

25. - 27. 11. 2020  online stream 252 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie

Túto online konferenciu sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Relia a portálom profivzdelavanie.sk, prevádzkovaným Poradcom podnikateľa s.r.o. Žilina.

Účasť na online konferencii znamená, že v deň konania podujatia ho môžete sledovať na Vašom počítači v priamom prenose prostredníctvom internetu, s možnosťou klásť lektorovi otázky prstredníctvom aplikácie Slido. Okrem lektora budete vidieť taktiež prezentáciu k prednášanej problematike.

Účastnícky poplatok zahŕňa online prístup na podujatie a rozsiahle pracovné materiály v elektronickej podobe. Počas celej doby má účastník k dispozícii technickú podporu (telefonicky alebo cez chat).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 5 pracovných dní pred konaním konferencie na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme prihlásenému účastníkovi.

Storno podmienky: Pri odhlásení sa do 20. 11. 2020, vraciame celú uhradenú sumu. Pri neskoršom odhlásení vraciame 50 % uhradenej sumy, pracovné materiály Vám zašleme poštou. Pri stornovaní prihlášky po začatí konferencie uhradenú sumu nevraciame.

Ďalšie informácie o priebehu online konferencie a technických podmienkach na jej sledovanie nájdete TU >>

A+design
© 2005 - 2020 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen