PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Intenzívne kurzy pripravujúce na maturitu
a prijímacie pohovory na vysoké školy
z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka

JARNÉ PRÁZDNINY 2020

Intenzívne kurzy určené pre študentov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl, ktorí chcú využiť čas jarných prázdnin na prehĺbenie a doplnenie znalosti cudzieho jazyka a kvalitnejšie sa tak pripraviť na súčasný model maturitnej skúšky .

Cieľom prípravy je osvojiť si techniky testovania jazykových prostriedkov a rečových zručností v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z nového modelu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

Rozsah prípravy

 • 30 vyučovacích hodín

Termín konania

 • 24. 2. - 28. 2. 2020 - jarné prázdniny v banskobystrickom kraji

Priebeh

 • 5 krát v týždni v čase od 9.00 do 13.50 h

 • 9.00 - 10.30 h - prehľad gramatiky nevyhnutnej pre zvládnutie maturitnej skúšky
 • 10.40 - 12.10 h - nácvik vzorových testov s dôrazom na zručnosť "počúvanie s porozumením"
 • 12.20 - 13.50 h - konverzácia na témy vyžadované na ústnu časť maturitnej skúšky

Precvičované budú všetky zručnosti nevyhnutné pre úspešné zvládnutie externej, ale aj internej časti skúšky, pričom dôraz bude kladený predovšetkým na časť "počúvanie s porozumením". Práve táto zručnosť spôsobuje študentom najväčšie problémy a je zložité pripravovať sa na ňu v rámci samoštúdia.

Základnou študijnou literatúrou sú materiály pripravené lektorským zborom a vychádzajú z publikácií odporúčaných Ministerstvom školstva SR - Monitor a Nová maturita z angličtiny, nemčiny a francúzštiny, ale aj ďalšej odbornej literatúry - gramatiky, čítanky, zbierky testov, reálie.

Lektorský tím tvoria kvalifikovaní slovenskí lektori, ktorí majú dostatok informácií o realizácii nového modelu maturitných skúšok na stredných školách.

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra Akadémie Plus vo Zvolene na Somolického ulici 2. Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, s možnosťou využívania TV, videoprehrávača a projekčnej techniky, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.

Účastnícky poplatok

Cena kurzu

90 €

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Akadémiou Plus, s.r.o. Zvolen garantovaný počet vyučovacích hodín
 • vydanie potvrdenia o absolvovaní kurzu
 • študijné materiály pripravené lektorom
Účastnícky poplatok nezahŕňa:
 • poplatky za medzinárodné skúšky
 • poplatky za štátne jazykové skúšky.
Vstupný test za účelom zaradenia do príslušného vedomostného stupňa je bezplatný.

Poskytované zľavy

 1. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 2. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 € - 10%
 3. rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 4. samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 5. držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 6. úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!

Storno podmienky

Akadémia Plus stanovuje nasledovné storno podmienky:

 • do termínu otvorenia kurzu je nárok na vrátenie celého poplatku
 • po otvorení kurzu nárok na vrátenie poplatku zaniká
Účasť na kurze sa stornuje ku dňu, kedy klient telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii Plus oznámenie doručené.


Prihláška na kurz >>


hore
A+design
© 2005 - 2019 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen