PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Kurzy masérov: Wellness pracovník – masérske služby

V rámci partnerstva Akadémie Plus vo Zvolene so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.) v Trenčíne Vám ponúkame možnosť absolvovať


rekvalifikačný kurz

Wellness pracovník - masérske služby


Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Pripravovaná realizácia kurzu Wellness pracovník - masérske služby

termín

 • pripravujeme: jeseň 2024

miesto

  Zvolen

organizácia

  kombinovaná forma - popoludňajšia / víkendová

cena

  890 EUR

prihláška

ďalšie informácie

  Danica Václavíková, manažér vzdelávania


Charakteristika kurzu

Kurz “Wellness pracovník - masérske služby” je akreditovaný Ministerstva školstva SR. Absolvent kurzu získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Absolvent kurzu sa môže zamestnať vo wellness a ubytovacích zariadeniach (mimo oblasť zdravotníctva) doma alebo v zahraničí, alebo si po následnom overení odbornej spôsobilosti môže založiť vlastnú živnosť (aktuálne platné podmienky pre vydanie živnostenského oprávnenia v tomto odbore odporúčame overiť si na Živnostenskom úrade).

Overenie odbornej spôsobilosti vykonáva Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb - viac informácií o skúškach odbornej spôsobilosti >>. Skúška je osobitne spoplatnená.


Cieľ kurzu

Absolvent kurzu
 • pozná zásady hygieny, epidemiológie a BOZP v masérskych službách a wellness zariadeniach, má vedomosti z anatómie a fyziológie človeka,
 • ovláda anatomické názvoslovie, pozná kostrovú a svalovú sústavu človeka,
 • pozná zásady správneho saunovania a spôsoby odpočinku po saunovaní, má prehľad v moderných trendoch pri saunových rituáloch,
 • ovláda základné masážne postupy pri masáži dolných končatín, horných končatín, chrbta, brucha, hrudníka, šije, hlavy,
 • pozná jednotlivé techniky masáží (trenie, hnetenie, vytieranie, roztieranie, tepanie, chvenie, vytriasanie, pasívne pohyby) a vie ich vhodne kombinovať pri masáži jednotlivých častí tela.

Vstupné podmienky

 • zdravotná spôsobilosť na vykonávanie činnosti v masérskych službách potvrdená lekárom
 • ukončené stredoškolské vzdelanie


Obsahová náplň

Teoretická príprava + praktický výcvik

 • zásady hygieny a BOZP v masérskych službách
 • prevádzka wellness zariadenia, sauny
 • základy komunikácie a administratívne úkony v masérskych službách
 • funkčná anatómia a fyziológia človeka
 • druhy manuálnej masáže
 • techniky masáží
 • saunovanie, saunové rituály


Ukončenie kurzu

Písomný test a praktická skúška.

Absolvent vzdelávacieho programu akreditovaného MŠVVaŠ SR získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre výkon činnosti wellness pracovníka – masérske služby.


Počet hodín

320 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledujúcich foriem:

 • denná - výučba 2 až 4-krát v týždni počas pracovných dní (8.00 - 15.30 h)
 • popoludňajšia - výučba 2 až 4-krát v týždni počas pracovných dní (16.00 - 20.00 h) a sobôt (9.00 - 16.30)
 • víkendová - výučba 2 až 4-krát v týždni v piatok popoludní (16.00 - 20.00 h) a počas sobôt a nedieľ (9.00 - 16.30 h)


Cena

890 EUR

Kurz je možné absolvovať aj bezplatne prostredníctvom projektov ÚPSVaR.

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály a pomôcky používané počas praktickej prípravy, náklady spojené s realizáciou teoretickej prípravy a praktického výcviku a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 5 %
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 700 EUR - 10 %
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR, rodič na materskej / rodičovskej dovolenke, dôchodca - 10 %
 • držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5 %
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!


Kurz na splátky

Tento vzdelávací program môžete absolvovať aj v prípade, že nemáte k dispozícii celú sumu vo výške poplatku za kurz. Ponúkame Vám možnosť uhradiť poplatok v 3 splátkach bez navýšenia celkovej ceny kurzu.


Prihláste sa na tento kurz >>


---------------------------------
Kurz je realizovaný v spolupráci Akadémie Plus, s.r.o. so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.), so sídlom v Trenčíne. V.A.J.A.K., s.r.o. je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva, VVaŠ SR pre vzdelávací program Wellness pracovník – masérske služby.hore


  A+design
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen