PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Kurzy masérov: Wellness pracovník – masérske služby

V rámci partnerstva Akadémie Plus vo Zvolene so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.) v Trenčíne Vám ponúkame možnosť absolvovať


rekvalifikačný kurz

Wellness pracovník - masérske služby


Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Pripravovaná realizácia kurzu Wellness pracovník - masérske služby

termín

  6. 3. - 9. 6. 2023

miesto

  Zvolen

organizácia

  kombinovaná forma - popoludňajšia / víkendová

cena

  750 EUR

prihláška

ďalšie informácie

Ján Golian


Charakteristika kurzu

Kurz “Wellness pracovník - masérske služby” je akreditovaný Ministerstva školstva SR. Absolvent kurzu získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Absolvent kurzu sa môže zamestnať vo wellness a ubytovacích zariadeniach (mimo oblasť zdravotníctva) doma alebo v zahraničí, alebo si po následnom overení odbornej spôsobilosti môže založiť vlastnú živnosť (aktuálne platné podmienky pre vydanie živnostenského oprávnenia v tomto odbore odporúčame overiť si na Živnostenskom úrade).

Overenie odbornej spôsobilosti vykonáva Slovenská komora wellness pracovníkov a masérskych služieb - viac informácií o skúškach odbornej spôsobilosti >>. Skúška je osobitne spoplatnená.


Cieľ kurzu

Absolvent kurzu
 • pozná zásady hygieny, epidemiológie a BOZP v masérskych službách a wellness zariadeniach, má vedomosti z anatómie a fyziológie človeka,
 • ovláda anatomické názvoslovie, pozná kostrovú a svalovú sústavu človeka,
 • pozná zásady správneho saunovania a spôsoby odpočinku po saunovaní, má prehľad v moderných trendoch pri saunových rituáloch,
 • ovláda základné masážne postupy pri masáži dolných končatín, horných končatín, chrbta, brucha, hrudníka, šije, hlavy,
 • pozná jednotlivé techniky masáží (trenie, hnetenie, vytieranie, roztieranie, tepanie, chvenie, vytriasanie, pasívne pohyby) a vie ich vhodne kombinovať pri masáži jednotlivých častí tela.

Vstupné podmienky

 • zdravotná spôsobilosť na vykonávanie činnosti v masérskych službách potvrdená lekárom
 • ukončené stredoškolské vzdelanie


Obsahová náplň

Teoretická príprava + praktický výcvik

 • zásady hygieny a BOZP v masérskych službách
 • prevádzka wellness zariadenia, sauny
 • základy komunikácie a administratívne úkony v masérskych službách
 • funkčná anatómia a fyziológia človeka
 • druhy manuálnej masáže
 • techniky masáží
 • saunovanie, saunové rituály


Ukončenie kurzu

Písomný test a praktická skúška.

Absolvent vzdelávacieho programu akreditovaného MŠVVaŠ SR získa osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre výkon činnosti wellness pracovníka – masérske služby.


Počet hodín

320 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledujúcich foriem:

 • intenzívna - denná výučba počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba pondelok až piatok popoludní + sobota
 • víkendová - výučba piatok popoludní + sobota a nedeľa celý deň


Cena

750 EUR

 • v poplatku sú zahrnuté študijné materiály a pomôcky, náklady spojené s realizáciou teoretickej prípravy a praktického výcviku a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 250 EUR - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 450 EUR - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny absolvujúci kurz Akadémie Plus súčasne) - 10%
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke, ZŤP - 10%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Počas platnosti dočasných akciových zliav sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.


Prihláste sa na kurz >>


---------------------------------
Kurz je realizovaný v spolupráci Akadémie Plus, s.r.o. so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.), so sídlom v Trenčíne. V.A.J.A.K., s.r.o. je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva, VVaŠ SR pre vzdelávací program Wellness pracovník – masérske služby.hore


  A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen