PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

2-dňový seminár:
Najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka
a pripravované zmeny pre rok 2023

Kaskády, 10. - 11. november 2022


Prednášajú

  Ing. Soňa Ugróczy

 • daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.
 • odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


  Ing. Vladimír Ozimý

 • Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál. Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti.

Termín

  10. - 11. 11. 2022

 • štvrtok 10. 11. 2022: 9.00 - 15.30 h
 • piatok 11. 11. 2022: 9.00 - 15.30 h

Miesto

  Hotel KASKÁDY, Sielnica

Obsahové informácie

účastnícky poplatok

  288,00 EUR s DPH
  (240,00 EUR bez DPH)

Prihláška

  Zrealizované

Ďalšie informácie


O podujatí

Účtovníci, daňovníci a majitelia firiem, pred koncom roka vás pozývame do kongresového hotela Kaskády****, kde vás dvojica daňových poradcov Ing. Vladimír Ozimý a Ing. Soňa Ugróczy pripraví na plynulý prechod do nového účtovného obdobia. Na jednom mieste tak stretnete odborníkov i kolegov z vašej profesie, s ktorými môžete networkovať o aktuálnych daňových témach či novinkách od roku 2023.


Program 2-dňového seminára

1. deň - 10. 11. 2022
Ing. Soňa Ugróczy, daňový poradca

Najaktuálnejšie novinky v oblasti DPH

 • Vznik daňovej povinnosti formou vybraných príkladoch (deň dodania tovaru – prevod práva nakladať ako vlastník; dodanie tovaru s inštaláciou a montážou; čiastkové a opakované služby; predplatné – deň dodania služby; prijaté/poskytnuté preddavky a DPH; dodanie tovaru do EÚ – deň vzniku DP; nákup tovaru od zahraničnej osoby; bezodplatné dodanie tovaru)
 • Ako správne fakturovať služby do zahraničia? – čo má vplyv na fakturáciu, odkazy na faktúre, vykazovanie v daňovom priznaní, súhrnnom výkaze, miesto dodania služieb
 • Pravidlá odpočítania DPH – mnohé príklady odpočítania DPH z aplikačnej praxe, vznik práva na odpočet DPH, vecné a časové uplatnenia práva na odpočítanie dane, napr. odpočítanie dane z došlých faktúr za minulé roky, plnenia pre zamestnancov, reklama, preukazovanie odpočtu DPH vo svetle judikatúry (dodávateľ na faktúre, dôkazne bremeno daňového subjektu, vedel alebo vedieť mohol, aké opatrenia prijať, aby sa subjekt vyvinil)
 • Zmeny a upozornenia pre dovoz tovaru – uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri dovoze – úprava výkladu, oslobodenie služieb vzťahujúcich sa na dovezený tovar
 • Uplatňovanie DPH pri obchodoch s tovarom v rámci EÚ – nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, dodanie tovaru s prepravou (upozornenia pre prax), preukazovanie oslobodenia pri predaji tovaru do EÚ, lehoty na preukazovanie oslobodenia, reťazový obchod pri predaji do EÚ v príkladoch
 • Prenos daňovej povinnosti – dodania tovarov a služieb uskutočnených v tuzemsku medzi platiteľmi dane, dodania uskutočnené v tuzemsku zahraničnými osobami, prenos daňovej povinnosti na zahraničnú osobu v praktických príkladoch, upozornenie na chyby, fakturácia a iné
 • Plnenia, ktoré sú a ktoré nie sú predmetom dane (finančné plnenia, zmluvné pokuty, predčasne ukončenie nájomnej zmluvy, odstúpenie od zmluvy)
 • Daňový pohľad na prenájom nehnuteľností – upozornenie na chyby a daňové riziká

Pripravované zmeny v zákone o DPH pre rok 2023

 • Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude v roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)
 • Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa § 25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH
 • Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa § 53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!
 • Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie, v ktorom sa oprava vykoná, a iné)
 • Zmena spôsobu stanovenia výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži pri dolimitnom majetku do 1 700 eur
 • Zmeny v registračných ustanoveniach § 4 ods. 1 ZDPH z titulu zahŕňania oslobodených plnení do obratu pre účely DPH

2. deň - 11. 11. 2022
Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca

Kontrolované transakcie od A po Z

 • kedy ide o kontrolované transakcie a kto sú závislé osoby
 • usmernenie MFSR k definícii kontrolovaných transakcií
 • ukážka vyplnenia transferovej dokumentácie pre tuzemské závislé osoby a vyplnenie v daňovom priznaní
 • úprava základu dane u závislých osôb v tuzemsku
 • návrh zmien v oblasti definície úpravy základu dane u závislej osoby od roku 2023
 • významná transakcia a vplyv na zostavenie transferovej dokumentácie s poukázaním návrhu od 1.1.2023
 • vybrané transakcie v praxi
  • pôžičky a úvery medzi závislými osobami a navrhované zmeny od 1.1.2023 (pravidlá kapitalizácie)
  • predaj majetku a daňové dosahy medzi závislými osobami
  • dar verzus kapitálový vklad spoločníka a daňové dosahy medzi závislými osobami, riziká v prípade spoločnosti v kríze

Registračné pravidlá z pohľadu dane z príjmov a správy daní (daňový poriadok)

 • ako funguje registračný proces v roku 2022 a zmeny od 1.1.2023 s vládnym návrhom
 • nahlasovanie zmien daňového subjektu v roku 2022 a v roku 2023
 • hrozba sankcií

Úrokový náklad a obmedzenie práva na daňový výdavok u daňovníka

 • úroky a princíp daňového výdavku
 • pôžičky a úvery na obstaranie finančnej investície a úrokový náklad ako daňový výdavok
 • navrhované zmeny v oblasti obmedzenia daňového výdavku pri úrokových nákladoch od 1.1.2024

Opravná položka a odpis pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska

 • čo je opravná položka a povinnosť jej tvorby
 • daňový dosah opravnej položky
 • odpis pohľadávky a jej princípy
 • daňový dosah odpisu pohľadávky
 • mikrodaňovník verzus daňovník
 • návrh rozšírenia daňovej uznateľnosti opravných položiek a odpisu pohľadávky od 1.1.2023 vo väzbe na preventívny reštrukturalizačný plán

Najpálčivejšie problémy roku 2022

 • čo je daňový výdavok a ako riešiť dôkazné bremeno
 • zrážková daň v tuzemsku a riziká platiteľa a príjemcu – faktúry zo zahraničia a riziká zrážkovej dane alebo zabezpečenia dane
 • obchodovanie s digitálnymi platformami ako booking, bolt, wolt a daňové dosahy pre užívateľa, ktorý hradí sprostredkovateľskú odmenu
 • technické zhodnotenie a jeho odpisovanie u vlastníka alebo nájomcu


Časový harmonogram podujatia

1. deň ( 10.11. 2022)

 • 08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov s občerstvením
 • 09:00 – 10:30 Prednáška
 • 10:30 – 10:45 Prestávka
 • 10:45 – 12:00 Prednáška
 • 12:00 – 13:00 Obed
 • 13:00 – 15:30 Prednáška spojená s diskusiou


2. deň ( 11. 11. 2022):

 • 08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov s občerstvením
 • 09:00 – 10:30 Prednáška
 • 10:30 – 10:45 Prestávka
 • 10:45 – 12:00 Prednáška
 • 12:00 – 13:00 Obed
 • 13:00 – 15:30 Prednáška spojená s diskusiou



Čo získate účasťou na seminári

V účastníckom poplatku je zahrnuté:

 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle študijné materiály
 • písacie potreby
 • obed a občerstvenie

2-dňového seminára je možné sa zúčastniť bez ubytovania alebo s ubytovaním.


Pobyt s ubytovaním v hoteli Kaskády zahŕňa navyše:

 • ubytovanie v hoteli Kaskády**** (podľa zvoleného počtu nocí);
 • raňajky formou švédskych stolov;
 • parkovanie;
 • vstup do wellness komplexu;
 • doplnkové služby (fitnescentrum, biliard, stolný tenis).
 • večera formou švédskych stolov
 • v súlade s platnou legislatívou cena samotného ubytovania nie je zahrnutá v účastníckom poplatku (viac informácií k možnostiam a cenám ubytovania v hoteli Kaskády sú uvedené nižšie)


  2-dňový seminár:
  Najaktuálnejšie daňové témy pred koncom roka
  a pripravované zmeny pre rok 2023

   Kaskády, 10. - 11. november 2022

10. - 11. 11. 2022 2 dni (bez ubytovania) 288 EUR s DPH Zrealizované


Organizačné informácie

Toto podujatie sme pripravili v spolupráci s hlavným organizátorom - spoločnosťou Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina.


Účastnícky poplatok zahŕňa prístup na podujatie pre jednu osobu, pracovný materiál, občerstvenie, stravu a ďalšie služby vo vyššie uvedenom rozsahu.

V účastníckom poplatku nie je zahrnutá cena za samotné ubytovanie v hoteli Kaskády.


Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 7 pracovné dni pred konaním podujatia.

Daňový doklad (faktúra) bude objednávateľovi doručená v elektronickej podobe e-mailom po úhrade účastníckeho poplatku (v zákonom stanovenej lehote).


Informácie pre účastníkov konferencie k rezervácii a úhrade ubytovania:

 • v súlade s platnou legislatívou si ubytovanie účastník podujatia hradí osobitne, priamo voči hotelu
 • účastníci seminára majú na ubytovanie v hoteli Kaskády dohodnutú zvýhodnenú cenu. Pre uplatnenie zľavy, prosím, pri rezervácii ubytovania na tel. čísle: 045/5300026, alebo mailom: rezervacie@hotelkaskady.sk, uveďte, že sa hlásite na podujatie organizované spoločnosťou Poradca podnikateľa.
 • Cenník ubytovania po zľave:
  - jednolôžková zba Lux: 96 EUR s DPH / noc
  - dvojlôžková izba Lux/komfort: 139,20 € s DPH / noc
  - dvojlôžková izba Lux: 139,20 EUR s DPH / noc
  - jednoizbový apartmán Lux Prestige: 160 EUR s DPH / noc

Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu účasť na podujatí.


































A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen