PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Seminár:
Aktuálne témy v mzdovej učtárni v IV. Q roku 2022

(prezenčné školenie na Akadémii Plus vo Zvolene)


Lektor

  Ing. Pavol Kukučka

 • špecialista na mzdovú, odvodovú a pracovnoprávnu problematiku

Termín

  28. 11. 2022 - zmena termínu z 23. 11. 2022

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

Miesto

  Zvolen
  sídlo Akadémie Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2

Obsahové informácie

Účastnícky poplatok
( za 1 osobu )

  štandardná cena:

 • 66,00 EUR s DPH (55,00 EUR bez DPH)


  zvýhodnená cena pre pravidelných účastníkov seminárov Akadémie Plus,
  využívajúcich systém vernostných zliav :

 • 62,70 EUR s DPH (52,25 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 5 %
 • 61,38 EUR s DPH (51,15 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 7 %
 • 59,40 EUR s DPH (49,50 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 10 %


  zvýhodnená cena, ak na tento seminár prihlásite 3 a viac účastníkov:

 • 59,40 EUR s DPH (49,50 EUR bez DPH) - so zľavou 10 %

Prihláška

  Zrealizované

Ďalšie informácie


Popis seminára

Týmto podujatím nadväzujeme na tradíciu pravidelných štvrťročných seminárov vedených obľúbeným lektorom - Ing. Pavlom Kukučkom, na ktorých mzdoví účtovníci a personalisti získajú aktuálne informácie o novinkách súvisiacich s ich pracovnými povinnosťami.

Ak je pre Vás pohodlnejšie sledovať školenie cez obrazovku počítača, umožňujeme vám toto podujatie absolvovať aj formou online webinára, prenášaného cez internet .


Program seminára

 1. Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluva VS a ŠS na rok 2022 - čo ešte zostalo ?
  • odmena 500 eur
  • jeden deň pracovného voľna do konca decembra 2022
 2. Zákonník práce - účinnosť od 1. 11. 2022
  • transpozícia smernice EU 2019 / 1152 a smernice EÚ 2019 / 1158
  • doručovanie – úložná doba
  • trvanie pracovného pomeru
  • podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
  • skúšobná doba – doba určitá
  • prechod na inú formu zamestnania
  • úmrtie zamestnanca – odstupné, odchodné
  • zrážky zo mzdy – finančný príspevok na stravovanie
  • usporiadanie pojmov – materská, otcovská, rodičovská dovolenka
  • dohody – minimálna predvídateľnosť práce
 3. Daňový bonus na dieťa
  • duálny systém uplatňovania daňového bonusu od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022
  • sumy daňového bonusu od 1. 1. 2023
  • zrušenie valorizácie sumy daňového bonusu
  • čiastkový základ dane, nový pojem pri určovaní výšky daňového bonusu
  • výpočet daňového bonusu v závislosti od čiastkového základu dane v jednotlivých pásmach
  • príprava na RZD a DP A, DP B v súvislosti s daňovým bonusom
  • postup pri RZD z pohľadu ročného daňového bonusu
 4. Starobné dôchodky od 1. 1. 2023
  • zmena podmienok na priznanie predčasného dôchodku
   • zavedenie predčasného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch
  • zmena pri určovaní dôchodkového veku
  • rodičovský bonus
 5. Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2021
  • veličiny závislé od PMM v roku 2023
   • sociálne poistenie
 6. Minimálna mzda v roku 2023
  • neuveriteľné sa stalo skutočnosťou ... dohodli sa
  • zvýšia sa hodnoty príplatkov od 1. 1. 2023 ?
 7. Suma životného minima a jej vplyv na:
  • výkon exekučných zrážok
  • nezdaniteľné časti základu dane
 8. Zvýšené sumy stravného platné od 1. septembra 2022 a zmeny od 1. 1. 2023 (???)
  • Opatrenie č. 282/2022 Z. z. o sumách stravného
  • zmeny pri stravovaní zamestnancov od 1. 9. 2022
  • očakávané zmeny od 1. 1. 2023
 9. Otcovská dovolenka
  • novela Zákonníka práce a zákona o sociálnom poistení
  • otcovská dovolenka po narodení dieťaťa od 1. 11. 2022
  • maximálne 14 dní
 10. Ukončenie pracovného pomeru so zamestnancom so zdravotným postihnutím od 1. 4. 2022
  • novela §66 Zákonníka práce
  • novela zákona č.5/2004 Z.z. o zamestnanosti
   • skrátenie lehoty na rozhodnutie UPSVaR


Časový harmonogram seminára

08:30 - 09:00 prezentácia účastníkov
09:00 - 11:30 prednáška
11:30 - 12:00 prestávka
12:00 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky  Seminár: Aktuálne témy v mzdovej učtárni v IV. Q roku 2022

   (prezenčné školenie na Akadémii Plus vo Zvolene)

28. 11. 2022 09:00 - 14:30 Zvolen Zrealizované


Organizačné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v elektronickej podobe a občerstvenie počas seminára.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Daňový doklad (faktúra) bude objednávateľovi doručená v elektronickej podobe e-mailom po úhrade účastníckeho poplatku (v zákonom stanovenej lehote).

Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti alebo platobnou kartou pri prezentácii účastníkov (v takomto prípade bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice).


Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania seminára vraciame celú uhradenú sumu. Pri neskoršom zrušení prihlášky, alebo neúčasti prihlásenej osoby na seminári bez predošlého zrušenia prihlášky, sa poplatok nevracia. Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka, požiadať o zaslanie pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára, prípadne požiadať o presunutie uhradeného účastníckeho poplatku na iné podujatie organizované Akadémiou Plus v danom kalendárnom roku.


Pri organizácií podujatia rešpektujeme aktuálne opatrenia a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.


Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu účasť na seminári.A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen