PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Seminár:
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2022
a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2023

(prezenčné školenie na Akadémii Plus vo Zvolene)


Lektor

  Ing. Pavol Kukučka

 • špecialista na mzdovú, odvodovú a pracovnoprávnu problematiku

Termín

  17. 1. 2023

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

Miesto

  Zvolen
  sídlo Akadémie Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2

Obsahové informácie

Účastnícky poplatok
( za 1 osobu )

  štandardná cena:

 • 66,00 EUR s DPH (55,00 EUR bez DPH)


  zvýhodnená cena pre pravidelných účastníkov seminárov Akadémie Plus,
  využívajúcich systém vernostných zliav :

 • 62,70 EUR s DPH (52,25 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 5 %
 • 61,38 EUR s DPH (51,15 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 7 %
 • 59,40 EUR s DPH (49,50 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 10 %


  zvýhodnená cena, ak na tento seminár prihlásite 3 a viac účastníkov:

 • 59,40 EUR s DPH (49,50 EUR bez DPH) - so zľavou 10 %

Prihláška

  Zrealizované

Ďalšie informácie


Popis seminára

Tento tradičný novoročný seminár s Ing. Pavlom Kukučkom, určený pre všetky mzdové účtovníčky, poskytne účastníkom komplexný súhrn dôležitých informácií, aktuálnych na prelome rokov 2022 - 2023.

Zamerný bude na 2 tematické oblasti:
    - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022
    - zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2023

Prezenčný seminár sa uskutoční v sídle Akadémie Plus vo Zvolene. Školenie s menším počtom účastníkov umožní bezprostredný kontakt účastníkov s lektorom, ako aj poskytnutie dostatočného priestoru na zodpovedanie konkrétnych otázok predložených účastníkmi poduajtia.

Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami.


Program seminára

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2022

 1. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s ročným zúčtovaním dane
  • pred a po jeho vykonaní
  • lehoty stanovené pre zamestnanca a pre zamestnávateľa
  • kedy nemôže zamestnávateľ vykonať RZD zamestnancovi
  • vysporiadanie preplatkov, nedoplatkov
 2. Daňové tlačivá
  • Vyhlásenie ...
  • Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti
  • Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2022
  • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
 3. Nezdaniteľné časti základu dane na :
  • daňovníka, manžela / manželku
  • príspevky do III. piliera
 4. „Milionárska daň“, nerovná daň
 5. Daňový bonus (DB) na vyživované dieťa
  • DB „po starom / po novom
  • ročné zúčtovanie DB za I. a za II. polrok
 6. Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
 7. Darovanie dane do výšky 2 % alebo 3 % ( dobrovoľnícka činnosť )


ZMENY V ZÁKONOCH A PARAMETROCH NA ROK 2023

 1. Mzdové veličiny platné pre rok 2023
 2. Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
  • nezdaniteľné časti základu dane na rok 2023
  • daňový bonus na nezaopatrené dieťa 2023 – mesačný, ročný
 3. Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1.1.2023
  • zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
  • tehotenské, tehotenské štipendium, materské
  • dohody – odvodová odpočítateľná položka
   • študenti
   • dôchodcovia
   • sezońne práce
  • nová povinnosť nahlasovať analytické údaje o svojich zamestnancoch do sociálnej poisťovni
 4. Minimálna mzda
  • minimálne mzdové nároky
  • mzdové zvýhodnenia a príplatky od 1.1.2023
 5. Stravovanie zamestnancov od 1.1.2023
  • zvýšené sumy stravného platné od 1.1.2023
  • stravovacie poukážky v elektronickej forme
 6. Zákonník práce –novela účinná od 1.11.2022
  • transpozícia smernice EU 2019 / 1152 a smernice EÚ 2019 / 1158
  • doručovanie – úložná doba
  • bezprostredne nadväzujúci vznik nového pracovného pomeru
  • podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
  • skúšobná doba – doba určitá
  • prechod na inú formu zamestnania
  • úmrtie zamestnanca – odstupné, odchodné
  • zrážky zo mzdy – finančný príspevok na stravovanie
  • dohody – minimálna predvídateľnosť práce
 7. Otcovská dovolenka
  • novela Zákonníka práce a zákona o Sociálnom poistení
 8. Dôchodky od 1.1.2023
  • valorizácia dôchodkov o 11,8 %
  • zmena podmienok na priznanie predčasného dôchodku
  • zmena pri určovaní dôchodkového veku
  • rodičovský bonus a iné
 9. Kolektívna zmluva VS a ŠS na obdobie 1.1.2023 do 31.8.2024

Časový harmonogram seminára

08:30 - 09:00 prezentácia účastníkov
09:00 - 11:30 prednáška
11:30 - 12:00 prestávka
12:00 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky  Seminár:
  Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2022
  a legislatívne zmeny v mzdovej a personálnej agende pre rok 2023

   (prezenčné školenie na Akadémii Plus vo Zvolene)

17. 1. 2023 09:00 - 14:30 Zvolen Zrealizované


Organizačné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v elektronickej podobe a občerstvenie počas seminára.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Daňový doklad (faktúra) bude objednávateľovi doručená v elektronickej podobe e-mailom po úhrade účastníckeho poplatku (v zákonom stanovenej lehote).

Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti alebo platobnou kartou pri prezentácii účastníkov (v takomto prípade bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice).


Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania seminára vraciame celú uhradenú sumu. Pri neskoršom zrušení prihlášky, alebo neúčasti prihlásenej osoby na seminári bez predošlého zrušenia prihlášky, sa poplatok nevracia. Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka, požiadať o zaslanie pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára, prípadne požiadať o presunutie uhradeného účastníckeho poplatku na iné podujatie organizované Akadémiou Plus v danom kalendárnom roku.


Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu účasť na seminári.A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen