PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Seminár:
Mzdová učtáreň v II.Q roku 2023

(prezenčné školenie na Akadémii Plus vo Zvolene)


Lektor

  Ing. Pavol Kukučka

 • špecialista na mzdovú, odvodovú a pracovnoprávnu problematiku

Termín

  15. 5. 2023

 • 08.30 - 09.00 prezentácia účastníkov
 • 09.00 - 14.30 odborný program seminára

Miesto

  Zvolen
  sídlo Akadémie Plus, s.r.o.
Somolického ulica 2

Obsahové informácie

Účastnícky poplatok
( za 1 osobu )

  štandardná cena:

 • 66,00 EUR s DPH (55,00 EUR bez DPH)


  zvýhodnená cena pre pravidelných účastníkov seminárov Akadémie Plus,
  využívajúcich systém vernostných zliav :

 • 62,70 EUR s DPH (52,25 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 5 %
 • 61,38 EUR s DPH (51,15 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 7 %
 • 59,40 EUR s DPH (49,50 EUR bez DPH) - s vernostnou zľavou 10 %


  zvýhodnená cena, ak na tento seminár prihlásite 3 a viac účastníkov:

 • 59,40 EUR s DPH (49,50 EUR bez DPH) - so zľavou 10 %

Prihláška

  Predaj ukončený

Ďalšie informácie


Popis seminára

Týmto podujatím nadväzujeme na tradíciu pravidelných štvrťročných seminárov vedených obľúbeným lektorom - Ing. Pavlom Kukučkom, na ktorých mzdoví účtovníci a personalisti získajú aktuálne informácie o novinkách súvisiacich s ich pracovnými povinnosťami.

Prezenčný seminár sa uskutoční v sídle Akadémie Plus vo Zvolene. Školenie s menším počtom účastníkov umožní bezprostredný kontakt účastníkov s lektorom, ako aj poskytnutie dostatočného priestoru na zodpovedanie konkrétnych otázok predložených účastníkmi poduajtia.

Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami.


Program seminára

 1. Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve za rok 2022 a jej vplyv na veličiny 2024 :
  • sociálne poistenie
   • maximálny vymeriavací základ
   • najvyššia nemocenská dávka a náhrada príjmu počas PN, materské
   • tehotenské
  • najvyššia dávka v nezamestnanosti
  • plat starostu/primátora, hlavného kontrolóra v roku 2023
 2. Minimálna mzda v roku 2024
  • výška minimálnej mzdy podľa zákona o minimálnej mzde
  • minimálna mzda podľa stupňov náročnosti
  • mzdové zvýhodnenia a príplatky
   • od 1.6.2023
   • od 1.1.2024
 3. Oprava chýb v ročnom zúčtovaní dane za rok 2022, ktoré boli spôsobené
  • zamestnávateľom
  • zamestnancom
   • riadne daňové priznanie B
   • dodatočné daňové priznanie A
 4. Zmena pri výpočte životného minima od 1.4.2023
  • koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností
 5. Daňový bonus na nezaopatrené dieťa v roku 2023:
  • vekové kategórie
  • súbežné poberanie daňového bonusu na dieťa a dotácie na stravovanie od 1.5.2023
  • čo je výhodnejšie – poberanie mesačného DB alebo DB po skončení roka ?
  • aký musí byť príjem pre plnú výšku mesačného DB
  • RZD za rok 2023 – do výpočtu sa berie ČZD rodiča žiadajúceho o DB
  • daňové priznanie A,B – do výpočtu DB sa berie aj ČZD druhého rodiča
 6. Príprava na koniec školského\akademického roka
  • skončenie : povinnej školskej dochádzky, strednej školy, vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa
  • dohoda o brigádnickej práci študentov
   • od akého veku a za akých podmienok
   • absolventi strednej školy – maturanti
   • absolventi prvého stupňa VŠ - bakalári
 7. Príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane
  • prehľad všetkých príjmov oslobodených od dane
  • nepeňažný príjem do 500 eur §5 ods.7 písm.o)
   • príspevok zamestnávateľa na DDS
   • nepeňažné plnenia poskytované zamestnancom zo sociálneho fondu
 8. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení k 1. 1. 2023
  • minimálne poistné a minimálny preddavok zamestnanca
  • Oznámenie zamestnanca
  • dohodári, skrátené úväzky


Doplnenie a zmena programu vyhradené.


Časový harmonogram seminára

08:30 - 09:00 prezentácia účastníkov
09:00 - 11:30 prednáška
11:30 - 12:00 prestávka
12:00 - 14:30 prednáška spojená s odpoveďami na otázky  Seminár:
  Mzdová učtáreň v II.Q roku 2023

   (prezenčné školenie na Akadémii Plus vo Zvolene)

15. 5. 2023 09:00 - 14:30 Zvolen Predaj ukončený


Organizačné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej osoby na podujatí, pracovný materiál v elektronickej podobe a občerstvenie počas seminára.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na základe zálohovej faktúry, ktorú zašleme objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Daňový doklad (faktúra) bude objednávateľovi doručená v elektronickej podobe e-mailom po úhrade účastníckeho poplatku (v zákonom stanovenej lehote).

Účastnícky poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti alebo platobnou kartou pri prezentácii účastníkov (v takomto prípade bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice).


Storno podmienky: Pri odhlásení sa do troch pracovných dní pred termínom konania seminára vraciame celú uhradenú sumu. Pri neskoršom zrušení prihlášky, alebo neúčasti prihlásenej osoby na seminári bez predošlého zrušenia prihlášky, sa poplatok nevracia. Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka, požiadať o zaslanie pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára, prípadne požiadať o presunutie uhradeného účastníckeho poplatku na iné podujatie organizované Akadémiou Plus v danom kalendárnom roku.


Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu účasť na seminári.A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen