PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Francúzsky jazyk: Štandardné jazykové kurzy

Štandardné jazykové kurzy - francúzsky jazyk

Kurzy francúzštiny v školskom roku 2017/2018

termín

 • 1. školský polrok: 2. 10. 2017 - 9. 2. 2018

miesto

organizácia

cena

prihláška

ďalšie informácie

Danica Václavíková


Vstupný test >>

Organizácia štúdia

Výučba prebieha polointenzívnou formou 2 krát v týždni (dva po sebe nenasledujúce pracovné dni) po 2 vyučovacie hodiny popoludní v 90 minútových intervaloch v čase po 15.30 h.

Štúdium pozostáva zo základného a nadstavbového štúdia, pričom do jednotlivých vedomostných stupňov sú uchádzači zaraďovaní na základe vstupného testu (okrem úplných začiatočníkov).
Testovanie je možné absolvovať jednoducho a pohodlne prostredníctvom on-line testu, alebo osobne v sídle Akadémie Plus, na Somolického ulici č. 2 vo Zvolene.


Základné štúdium

Základné štúdium trvá tri školské roky (360 vyučovacích hodín) a umožňuje získať certifikáty DELF (Diplôme d´Études en Langue Fançaise)na úrovniach A1, A2 a B1.

Absolvent základného štúdia je schopný ústne i písomne sa vyjadriť v bežných životných situáciách, porozumieť a aktívne sa zapojiť do bežných rozhovorov.

Základnou študijnou literatúrou sú učebnice Forum 1 a 2.


Nadstavbové štúdium

Nadstavbové štúdium pozostáva z dvoch ročníkov (240 vyučovacích hodín) a umožňuje získať certifikát DELF B2 alebo základnú štátnu jazykovú skúšku.

Základnou študijnou literatúrou je učebnica Forum 3.

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra Akadémie Plus vo Zvolene na Somolického ulici 2. Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, s možnosťou využívania TV, videoprehrávača a projekčnej techniky, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 10.

Úspešní absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní príslušného vedomostného stupňa. Podmienkou úspešného absolvovania kurzu je

 • minimálne 60 % úspešnosť na záverečných skúškach
 • minimálne 60 % účasť na vyučovaní


Forma záverečnej skúšky

písomná časť
 1. pochopenie čítaného textu
 2. gramatické štruktúry
 3. pochopenie počúvaného textu
 4. písomný prejav
ústna časť
 1. zameraná na schopnosť komunikovať vo francúzskom jazyku

Systém štúdia francúzštiny v štandardných jazykových kurzoch


stupeň rozsah učebnica úroveň CEF* ukončenie kurzu
 Z Á K L A D N É   Š T Ú D I U M
I. 60 vyuč. h
1 šk. polrok
FORUM 1
modul 1
A1potvrdenie o absolvovaní
II. 60 vyuč. h
1 šk. polrok
FORUM 1
modul 2
potvrdenie o absolvovaní
DELF A1
III.60 vyuč. h
1 šk. polrok
FORUM 1
modul 3
A2potvrdenie o absolvovaní
IV. 60 vyuč. h
1 šk. polrok
FORUM 2
modul 1
potvrdenie o absolvovaní
DELF A2
V. 60 vyuč. h
1 šk. polrok
FORUM 2
modul 2
B1potvrdenie o absolvovaní
VI. 60 vyuč. h
1 šk. polrok
FORUM 2
modul 3
potvrdenie o absolvovaní
DELF B1
 N A D S T A V B O V É   Š T Ú D I U M
VII.120 vyuč. h
1 šk. rok
FORUM 3
lekcie 1 - 6
B2potvrdenie o absolvovaní
VII.120 vyuč. h
1 šk. rok
FORUM 3
lekcie 7 - 12
potvrdenie o absolvovaní
DELF B2 / Základná ŠJS

* CEF - Spoločný európsky rámec

Účastnícky poplatok a platobné podmienky


 Z Á K L A D N É   Š T Ú D I U M
I. - VI. stupeň60 vyuč. h1 šk. polrok120 €
 N A D S T A V B O V É   Š T Ú D I U M
120 vyuč. h1 šk. rok250 €
platba v dvoch
splátkach
1. splátka1. šk. polrok150 €
2. splátka2. šk. polrok100 €

Účastnícky poplatok zahŕňa:
 • Akadémiou Plus, s.r.o. Zvolen garantovaný počet vyučovacích hodín
 • záverečnú skúšku a jej vyhodnotenie
 • v prípade úspešného zvládnutia štúdia vydanie potvrdenia o jeho absolvovaní
 • doplnkové študijné materiály pripravené lektorom
Účastnícky poplatok nezahŕňa: Vstupný test za účelom zaradenia do príslušného vedomostného stupňa je bezplatný.

poskytované zľavy

 1. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 2. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 3. rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 4. samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 5. držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 6. úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Zľavy sa nevzťahujú na nákup študijnej literatúry!


storno podmienky

Akadémia Plus stanovuje nasledovné storno podmienky:

 1. do termínu otvorenia kurzu je nárok na vrátenie celého poplatku
 2. storno poplatok v prvom až treťom týždni kurzu je 30 % z ceny
 3. v štvrtom týždni kurzu nárok na vrátenie poplatku zaniká
Účasť na kurze sa stornuje ku dňu, kedy klient telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii Plus oznámenie doručené.


Prihláste sa na kurz >>

  späť hore
  A+design
© 2005 - 2018 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen