PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Firemné jazykové vzdelávanie

Prostredníctvom programu firemného jazykového vzdelávania Vám ponúkame možnosť zdokonaľovania jazykových schopností, smerujúcich k účinnej cudzojazyčnej komunikácii jednotlivých zamestnancov alebo celých pracovných tímov.

Účastníkom vzdelávania umožníme osvojiť si cudzí jazyk, zdokonaliť sa v jeho používaní alebo v ňom nadobudnúť konkrétnu špecializáciu.

Služby v rámci programu firemného jazykového vzdelávania realizujeme so zameraním na

 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • francúzsky jazyk
 • taliansky jazyk
 • španielsky jazyk
 • ruský jazyk

Výučbu cudzích jazykov realizujeme prostredníctvom štandardnej metódy, ktorej cieľom je rozvinúť a upevniť zručnosti aktívnej komunikácie v cudzom jazyku. U poslucháčov sú rovnomerne rozvíjané všetky štyri jazykové zručnosti

 • porozumenie počúvaného slova
 • ústna komunikácia
 • písomný prejav
 • porozumenie písaného textu
pričom kladieme dôraz na gramatickú správnosť ústneho i písomného vyjadrovania.


Program firemného jazykového vzdelávania zahŕňa nasledovné služby


Jazykový audit

Jazykový audit umožňuje vytvoriť skupiny frekventantov s rovnakou úrovňou znalosti cudzieho jazyka a je zahrnutý v cene vzdelávania.

Zahŕňa absolvovanie vstupných testov, posúdenie cieľov účastníkov a vytvorenie študijného plánu, ktorý má charakter odporúčaní.

V prípade, že obdobné vzdelávanie už firma realizovala, môže jazykový audit predstavovať posúdenie doterajšieho vzdelávania s cieľom čo najplynulejšie nadviazať na doterajšie štúdium.


Vypracovanie projektu jazykového vzdelávania

Na základe osobnej konzultácie a výstupov jazykového auditu vypracujeme pre záujemcu o firemné vzdelávanie projekt jazykového vzdelávania zohľadňujúci potreby a možnosti objednávateľa. Vzdelávací projekt obsahuje definíciu cieľov a spôsobu ukončenia vzdelávania, rozsah vzdelávania potrebný pre dosiahnutie stanovených cieľov, spôsob hodnotenia úspešnosti vzdelávania, charakteristiku študijnej literatúry (učebnica a rozsah učiva prebraného v danom stupni), presnú organizáciu vzdelávania (frekvencia, vyučovacie dni a časy) a informáciu o lektorskom tíme podieľajúcom sa na realizácii vzdelávania (mená a stručné profesijné životopisy).

Metodika výučby je podmienená používanou študijnou literatúrou a cieľmi vzdelávania. Výučba môže byť na požiadanie objednávateľa prioritne zameraná na zručnosť, ktorá je pre účastníkov vzdelávania najdôležitejšia - napríklad telefonická komunikácia, korešpondencia, prezentačné schopnosti, ...

Lektorský zbor tvoria kvalifikovaní a skúsení slovenskí učitelia - absolventi pedagogických, filologických alebo filozofických fakúlt, špecializovaní na výučbu cudzích jazykov pre dospelých. Pre výučbu anglického a talianskeho jazyka je možné zabezpečiť výučbu pod vedením zahraničného lektora.


Zabezpečenie študijnej literatúry

V úvode vzdelávania zabezpečíme dodanie a distribúciu študijnej literatúry pre účastníkov. Nákup literatúry je možné zrealizovať hromadne (literatúru zakúpi zamestnávateľ) alebo individuálne (literatúru si hradia jednotliví účastníci).

Realizácia vzdelávania

Realizácia jazykového vzdelávania bude prebiehať podľa objednávateľom vopred schváleného projektu.

Samotné vzdelávanie môže byť realizované v nasledovných alternatívach:

 • uzavreté (študijné skupiny sú zostavované len z účastníkov, ktorých do vzdelávania zaradí objednávateľ)
 • otvorené (účastníci firemného vzdelávania môžu byť zaradení do verejných kurzov Akadémie Plus)
 • kombinované(využívané najmä pri realizácii komplexného firemného vzdelávania)

Uzavreté firemné jazykové vzdelávanie

Uzavreté firemné jazykové vzdelávanie môže prebiehať v priestoroch Akadémie Plus, s.r.o. alebo v priestoroch objednávateľa v ranných, dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách a môže byť organizované ako
 • skupinové vzdelávanie (5 -12 účastníkov)
 • vzdelávanie v rámci miniskupín (2 - 4 účastníci)
 • individuálne vzdelávanie

Skupinové vzdelávanie odporúčame pre úplných začiatočníkov a mierne pokročilých. Ide o skupiny, kde väčší počet účastníkov je prínosom a napomáha rýchlejšiemu napredovaniu - rýchlejšie rozširovanie slovnej zásoby, odposluch najčastejších chýb u kolegov ako aj možnosť skupinovej práce. Aj v tomto prípade však platí zásada - čím menší počet, tím lepšie - ideálne je zostavovať skupiny s maximálnym počtom do 8 účastníkov.

Vzdelávanie v rámci miniskupín je najčastejšie využívané u stredného manažmentu alebo ľudí, ktorí s cudzím jazykom prichádzajú do kontaktu v rámci pracovných povinností. Takéto vzdelávanie umožňuje prispôsobiť obsahové zameranie užšej skupine účastníkov a teda presnejšie napĺňať individuálne ciele vzdelávania.

Individuálne vzdelávanie sa najčastejšie využíva u vrcholového manažmentu a jeho najväčšou výhodou je flexibilita vzdelávacieho procesu - intenzita a obsahové prispôsobenie vzdelávania.

Uzavreté vzdelávanie je realizované na základe Zmluvy o zabezpečení jazykového vzdelávania, ktorá je súčasťou projektu vzdelávania a upravuje organizačné a platobné podmienky vzdelávania.


Otvorené firemné jazykové vzdelávanie

Otvorené firemné jazykové vzdelávanie predstavuje pre zamestnávateľa najjednoduchšiu formu riešenia jazykového vzdelávania. Zamestnanci sú v tejto organizačnej alternatíve zaradení do verejných kurzov Akadémie Plus. Formou príspevku alebo úplného preplatenia vzdelávania tak zamestnávateľ motivuje svojich zamestnancov k štúdiu cudzích jazykov, bez náročného organizačného zabezpečenia na svojej strane.

Výhody tohto typu pre zamestnávateľa sú predovšetkým:
 • takmer žiadne náklady na organizačné zabezpečenie vzdelávania
 • motivácia zamestnancov, ktorí majú záujem zlepšovať svoje jazykové kompetencie
 • vzdelávanie zamestnancov prebiehajúce najčastejšie mimo pracovnej doby

Kombinované firemné jazykové vzdelávanie

Kombinované vzdelávanie je najefektívnejšou formou zabezpečenia komplexného firemného jazykového vzdelávania. Kombináciou realizácie uzavretých kurzov (pre ucelené skupiny zamestnancov) a zaradenia jednotlivcov so špecifickými potrebami do verejných kurzov Akadémie Plus, umožňuje dosiahnuť optimálne podmienky štúdia všetkých účastníkov pri najnižších finančných nákladoch.


Vydanie potvrdení o absolvovaní vzdelávania

V súlade so schváleným systémom hodnotenia budú v závere každej etapy frekventantom vydané potvrdenia o absolvovaní vzdelávania, obsahujúce aj zaradenie do jednej z úrovní Spoločného európskeho rámca odporúčaní Rady Európy alebo sa môžu zúčastniť skúšok na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov (AJ, NJ, FJ, ŠJ) a štátnych jazykových skúšok (AJ, NJ, FJ).


Priebežné / záverečné hodnotenie úspešnosti vzdelávania a záverečná správa

V objednávateľom stanovených intervaloch bude vypracovaná správa o priebehu vzdelávania a po jeho ukončení záverečná správa obsahujúca vyhodnotenie priebehu vzdelávania z hľadiska účasti na vzdelávaní, úspešnosti priebežných a záverečných testov a spokojnosti frekventantov s priebehom výučby. Pre jednotlivých absolventov budú spracované odporúčania pre pokračovanie vo vzdelávaní.


Konkrétna ponuka na realizáciu firemného jazykového vzdelávania je spracovaná na základe osobnej konzultácie pre každého klienta samostatne, s dôrazom na naplnenie jeho špecifických potrieb a požiadaviek.


V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, vyplňte prosím , nasledujúci formulár a my Vám navrhneme ďalšie kroky smerujúce k realizácii vzdelávania.


Na Vaše otázky radi odpovieme...

 • na tel. čísle 045 - 53 66 522 (Ing. Danica Václavíková, manažér programov jazykového vzdelávania)

  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen