PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Nemecký jazyk: Individuálne jazykové kurzy

Individuálne jazykové kurzy - nemecký jazyk

Maximálne efektívna forma jazykového vzdelávania, pri ktorej lektor pracuje s jedným alebo dvoma študentmi.


O kurzoch

Obsahové zameranie kurzov

Obsah individuálneho vzdelávania sa prispôsobuje požiadavkám klienta. Môže ísť o všeobecné zvyšovanie vedomostnej úrovne, prípravu na rôzne typy skúšok, prípravu na prijímací pohovor v cudzom jazyku alebo pobyt v zahraničí, ale aj o špecializované zameranie vzdelávania - obchodná komunikácia, ...


Organizácia kurzov

Organizačné podmienky ako aj tempo vzdelávania sú prispôsobené individuálnym požiadavkám klienta.

Akadémia Plus na základe konzultácie odporučí najefektívnejšiu formu vzdelávania z hľadiska cieľa jazykovej prípravy a súčasnej vedomostnej úrovne klienta, ktorá je stanovená na základe bezplatného vedomostného testu.

Jednotlivé výučbové bloky sú skladané z 15 minútových intervalov, pričom minimálny blok je 45 min.


Lektorské zabezpečenie

Lektorský zbor tvoria kvalifikovaní a skúsení slovenskí učitelia - absolventi pedagogických, filologických alebo filozofických fakúlt, špecializovaní na výučbu cudzieho jazyka pre dospelých.


Priestorové a technické zabezpečenie

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra na Somolického ulici 2 (druhá budova vpravo za nadjazdom od Zvolenského zámku smerom na sídlisko Zlatý Potok).

Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, s možnosťou využívania TV, videoprehrávača a projekčnej techniky, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.

Účastnícky poplatok

slovenský lektor

4,00 € / 1 interval (15 min.)

V prípade, že sa individuálneho vzdelávania zúčastňujú viac ako 2 klienti, zvyšuje sa poplatok za 1 interval (15 min.) o 10 % za každého ďalšieho účastníka.
Poplatok klient uhrádza do pokladne Akadémie Plus Zvolen alebo prevodným príkazom.

Účastnícky poplatok zahŕňa:

  • dohodnutý počet vyučovacích hodín
  • vydanie potvrdenia o absolvovaní štúdia
  • doplnkové študijné materiály pripravené lektorom

Účastnícky poplatok nezahŕňa:

Platobné podmienky

Klient je povinný uhradiť poplatok za dohodnutý počet vyučovacích hodín vopred na dobu jedného mesiaca, avšak minimálne za 5 vyučovacích blokov.

V prípade neúčasti klienta ohlásenej najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním je dohodnutý náhradný termín vyučovania. Náhradný termín vyučovania je možné dohodnúť maximálne tri krát v jednom kalendárnom mesiaci.

V prípade, že neúčasť klienta nie je ohlásená najmenej 24 hodín pred plánovaným vyučovaním, nie je ohlásená vôbec alebo bol náhradný termín v danom kalendárnom mesiaci dohodnutý už trikrát, plánované hodiny sa považujú za odučené.


Prihláste sa na kurz >>
(po odoslaní formulára Vás budeme kontaktovať do 24 hodín)


Vstupný test >>


  späť hore
A+design
© 2005 - 2019 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen