PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Nemecký jazyk: Štandardné jazykové kurzy

Štandardné jazykové kurzy - nemecký jazyk

Kurzy nemčiny v školskom roku 2019/2020

termín

 • 2. školský polrok: 2. 3. - 19. 6. 2020

miesto

organizácia

cena

prihláška

ďalšie informácie

Danica Václavíková


Vstupný test >>

Organizácia štúdia

Výučba prebieha polointenzívnou formou 2 krát v týždni (dva po sebe nenasledujúce pracovné dni) po 2 vyučovacie hodiny popoludní v intervaloch 16.00 - 17.30 h resp. 17.45 - 19.15 h.

Štúdium pozostáva zo základného a nadstavbového štúdia, pričom do jednotlivých vedomostných stupňov sú uchádzači zaraďovaní na základe vstupného testu (okrem úplných začiatočníkov).
Testovanie je možné absolvovať jednoducho a pohodlne prostredníctvom on-line testu, alebo osobne v sídle Akadémie Plus, na Somolického ulici č. 2 vo Zvolene.


Základné štúdium

Základné štúdium trvá tri školské roky (360 vyučovacích hodín) a je rozdelené do 6 vedomostných stupňov vždy v rozsahu 60 vyučovacích hodín (1 školský polrok).

Absolvent základného štúdia je schopný ústne i písomne sa vyjadriť v bežných životných situáciách, porozumieť a aktívne sa zapojiť do bežných rozhovorov.

Základnou študijnou literatúrou je séria Tangram aktuell 1 až 3.


Nadstavbové štúdium

Nadstavbové štúdium je z dôvodu odlišnej metodiky vykonávania skúšok rozdelené na dva samostatné celky

 • príprava na skúšky na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov
 • príprava na štátne jazykové skúšky.

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra Akadémie Plus vo Zvolene na Somolického ulici 2. Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, s možnosťou využívania TV, videoprehrávača a projekčnej techniky, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.

Maximálny počet účastníkov v skupine je 10.

Úspešní absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní príslušného vedomostného stupňa.
Podmienkou úspešného absolvovania kurzu je

 • minimálne 60 % úspešnosť na záverečných skúškach
 • minimálne 60 % účasť na vyučovaní

Forma záverečnej skúšky

písomná časť
 1. pochopenie čítaného textu
 2. gramatické štruktúry
 3. pochopenie počúvaného textu
 4. písomný prejav
ústna časť
 1. zameraná na schopnosť komunikovať v nemeckom jazyku

Absolventi vybraných vedomostných stupňov sa môžu prihlásiť na skúšky Goetheho inštitútu, Rakúskeho inštitútu alebo štátne jazykové skúšky.

Systém štúdia nemčiny v štandardných jazykových kurzoch


stupeň rozsah učebnica úroveň CEF* ukončenie kurzu
Z Á K L A D N É   Š T Ú D I U M
I.60 vyuč. h
1 šk. polrok
Tangram aktuell 1 - 1A1potvrdenie o absolvovaní
II.60 vyuč. h
1 šk. polrok
Tangram aktuell 1 - 2osvedčenie o absolvovaní
na základe akreditácie MŠ SR
Goethe-Zertifikat A1 - Start Deutsch 1
III.60 vyuč. h
1 šk. polrok
Tangram aktuell 2 - 1A2potvrdenie o absolvovaní
IV.60 vyuč. h
1 šk. polrok
Tangram aktuell 2 - 2osvedčenie o absolvovaní
na základe akreditácie MŠ SR
Goethe-Zertifikat A2 - Start Deutsch 2
V.60 vyuč. h
1 šk. polrok
Tangram aktuell 3 - 1B1potvrdenie o absolvovaní
VI.60 vyuč. h
1 šk. polrok
Tangram aktuell 3 - 2osvedčenie o absolvovaní
na základe akreditácie MŠ SR
Zertifikat Deutsch
N A D S T A V B O V É   Š T Ú D I U M
príprava na skúšky na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov
ZD120 vyuč. h
1 šk. rok
em neu BrückenkursB1Zertifikat Deutsch
ÖSD-M120 vyuč. h
1 šk. rok
em neu HauptkursB2Goethe-Zertifikat B2
ZMP120 vyuč. h
1 šk. rok
em neu AbschlusskursC1Goethe-Zertifikat C1
príprava na štátne jazykové skúšky
ZŠJS120 vyuč. h
1 šk. rok
špecializované študijné materiályB2Základná štátna jazyková skúška
VŠJS120 vyuč. h
1 šk. rok
špecializované študijné materiályC1Všeobecná štátna jazyková skúška

* CEF - Spoločný európsky rámec

Účastnícky poplatok


 Z Á K L A D N É   Š T Ú D I U M
I. - VI. stupeň60 vyuč. h1 šk. polrok160 €
 N A D S T A V B O V É   Š T Ú D I U M
120 vyuč. h1 šk. rok350 €
platba v dvoch
splátkach
1. splátka1. šk. polrok200 €
2. splátka2. šk. polrok150 €

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Akadémiou Plus, s.r.o. Zvolen garantovaný počet vyučovacích hodín
 • záverečnú skúšku a jej vyhodnotenie
 • v prípade úspešného zvládnutia štúdia vydanie potvrdenia o jeho absolvovaní
 • doplnkové študijné materiály pripravené lektorom
Účastnícky poplatok nezahŕňa: Vstupný test za účelom zaradenia do príslušného vedomostného stupňa je bezplatný.


poskytované zľavy

 1. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 2. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 3. rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 4. samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 5. držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 6. úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Zľavy sa nevzťahujú na nákup študijnej literatúry!


storno podmienky

Akadémia Plus stanovuje nasledovné storno podmienky:

 1. do termínu otvorenia kurzu je nárok na vrátenie celého poplatku
 2. storno poplatok v prvom až treťom týždni kurzu je 30 % z ceny
 3. v štvrtom týždni kurzu nárok na vrátenie poplatku zaniká
Účasť na kurze sa stornuje ku dňu, kedy klient telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii Plus oznámenie doručené.


Prihláste sa na kurz >>

  späť hore
A+design
© 2005 - 2019 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen