PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Nemecký jazyk: Medzinárodne uznávané certifikáty

Medzinárodne uznávané certifikáty - nemecký jazyk

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

 • úroveň A1 šesťstupňovej škály Spoločného európskeho rámca
 • predpokladá sa 130 - 160 vyučovacích hodín štúdia nemeckého jazyka

Skúška potvrdzuje elementárne znalosti nemeckého jazyka. Úspešný absolvent sa dokáže dorozumieť jednoduchým spôsobom v bežných životných situáciách, je schopný formulovať jednoduché výpovede, otázky a pokyny. Rozumie relevantným písomným informáciám, dokáže vypĺňať formuláre a napísať jednoduché osobné oznámenia, odkazy a pod. Vie používať číselné údaje, pozná ceny a určovanie času (hodiny).

Skúška má praktický význam pre uchádzačov, ktorí majú záujem získať prvý kontakt s medzinárodným testovaním.

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2

 • úroveň A2 šesťstupňovej škály Spoločného európskeho rámca
 • predpokladá sa 260 - 320 vyučovacích hodín štúdia nemeckého jazyka

Skúška potvrdzuje elementárne znalosti nemeckého jazyka. Úspešný absolvent sa dokáže dorozumieť jednoduchým spôsobom, rozumie jazyku, vie hovoriť a písať. Rozumie dôležitým informáciám z bežných rozhovorov, krátkym správam z rádia, televízie a telefonátov. Dokáže si vybrať podstatné informácie z krátkych novinových textov, jednoduchých inzerátov a verejných pokynov. Dokáže vypĺňať bežné formuláre v obchodoch a na internete, napísať oznamy/odkazy vzťahujúce sa na bezprostredné životné okolie, vie sa predstaviť v rozhovore, v rozhovoroch na bežné témy vie formulovať otázky a odpovede a pod.

Skúška má praktický význam pre uchádzačov, ktorí majú záujem získať prvý kontakt s medzinárodným testovaním.

Zertifikat Deutsch

 • úroveň B1 šesťstupňovej škály Spoločného európskeho rámca
 • predpokladá sa 400 - 600 vyučovacích hodín štúdia nemeckého jazyka

Úspešným zvládnutím skúšky kandidát preukáže, že ovláda hovorovú nemčinu na základnej úrovni, čo im umožňuje dorozumieť sa vo všetkých dôležitých situáciách bežného života. Je schopný porozumieť bežným rozhovorom a zapojiť sa do nich. Dokáže produkovať jednoduché ústne a písomné prejavy a pochopiť obsah textov bežných tém.

ZD je vo svete dobre známy a zamestnávatelia v súkromných podnikoch i v podnikoch verejnej sféry ho pokladajú za dôkaz základných znalostí nemeckého jazyka. V Nemecku je ZD uznávaný ako doklad o ovládaní nemčiny potrebný pri uchádzaní sa o štátnu príslušnosť.

Zertifikat Deutsch für den Beruf

 • úroveň B1 šesťstupňovej škály Spoločného európskeho rámca
 • predpokladá sa 100 - 120 vyuč. hodín odborného nemeckého jazyka nadväzujúcich na úroveň certifikátu ZD

Skúška potvrdzuje, že úspešný absolvent skúšky sa vie primerane písomne a ústne dorozumieť v pracovnom živote firmy. Vie adekvátne reagovať v rozhovoroch, telefonátoch, zúčastňovať sa porád, viesť obchodnú korešpondenciu, zovšeobecňovať dôležité informácie, čítať hospodárske texty a pod.

Táto skúška má vysoký stupeň uznávania v priemysle a obchode. To dokazuje aj fakt, že k renomovaným partnerom Goetheho inštitútu patria napr. Siemens, Volkswagen, Mercedes Benz, Samsung, Toshiba, Bank of Tokyo.

Goethe-Zertifikat B2

 • úroveň B2 šesťstupňovej škály Spoločného európskeho rámca
 • predpokladá sa 590 - 680 vyučovacích hodín štúdia nemeckého jazyka

Získaním certifikátu kandidát preukáže schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy a dokáže z nich vyselektovať relevantné informácie. Použitím relatívne rozsiahlej slovnej zásoby je schopný skoncipovať dlhšie texty na rôzne aktuálne témy a vyjadriť svoje stanovisko. Je schopný aktívne sa podieľať na dlhších rozhovoroch k všeobecným témam.

Goethe-Zertifikat B2 vyžadujú napríklad zamestnávatelia z oblasti zdravotníctva vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách.

Goethe-Zertifikat C1

 • úroveň C1 šesťstupňovej škály Spoločného európskeho rámca
 • predpokladá sa 800 - 1000 vyučovacích hodín štúdia nemeckého jazyka

Úspešným zložením skúšky kandidát preukáže, že aktívne ovláda štandardnú nemčinu na vysokej úrovni. S istotou dokáže vyjadriť svoje požiadavky v súkromnom i verejnom živote a je schopný porozumieť veľký počet jazykovo komplexných a tematicky náročných autentických textov a adekvátne sa písomne vyjadriť.

Goethe-Zertifikat C1 je vo svete veľmi dobre známa skúška a zamestnávatelia v mnohých krajinách ju považujú za dôkaz ovládania všeobecnej nemčiny na pokročilej úrovni. Certifikát ZMP umožňuje jeho držiteľovi študovať na mnohých nemeckých vysokých školách bez vykonania prijímacej jazykovej skúšky.

  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen