PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Nemecký jazyk: Kurzy pripravujúce na maturitu z nemeckého jazyka

Charakteristika maturitnej skúšky z nemeckého jazyka

Cieľom jednotnej maturitnej skúšky je:

  • zosúladenie požiadaviek na jazykové vedomosti a komunikatívne zručnosti žiakov,
  • zjednotenie kritérií na hodnotenie osvojených jazykových vedomostí a komunikatívnych zručností žiakov,
  • možnosť porovnávania dosiahnutých výsledkov jednotlivých žiakov a škôl,
  • možnosť získania certifikátu zodpovedajúceho medzinárodným úrovniam.

Obsah cieľových požiadaviek nového modelu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je koncipovaný v súlade s obsahom aktuálnych zahraničných materiálov, čo zabezpečí postupné zosúladenie požiadaviek s kritériami vymedzenými v zahraničnom dokumente A Common European Framework of Reference pre úrovne B1, B2 a s požiadavkami na získanie medzinárodne uznávaných skúšok.

Maturitná skúška z cudzieho jazyka na úrovniach A a B pozostáva z externej a internej časti.

EXTERNÁ ČASŤ je vypracovaná a hodnotená centrálne a prebieha pod externým dozorom na všetkých školách súčasne.

Test pozostáva z troch rovnocenných častí a skladá sa len z úloh s výberom odpovede alebo z úloh s krátkou odpoveďou.

  1. čítanie s porozumením - cieľom tejto časti je zistiť, ako žiaci rozumejú textu a či sa v ňom vedia orientovať tak, aby pochopili hlavné myšlienky, základné súvislosti a vyriešili zadané úlohy: doplňovanie chýbajúcich informácií, výber z viacerých možností, určenie správnosti alebo nesprávnosti výpovede
  2. gramatika a lexika - testujú sa tu znalosti gramatických štruktúr a slovnej zásoby a ich správne použitie v kontexte. Žiaci majú do textových ukážok dopĺňať adekvátne gramatické tvary na základe výberu z viacerých možností.
  3. počúvanie s porozumením - v tejto časti majú žiaci preukázať, ako porozumeli základným informáciám a riešiť úlohy: určenie správnosti alebo nesprávnosti výpovede, výber z viacerých možností, doplňovanie chýbajúcich informácií

INTERNÁ ČASŤ pozostáva z písomnej a ústnej časti.

písomná časť internej časti skúšky
- skladá sa len z úloh s dlhšou odpoveďou (písanie na zadanú tému)

ústna časť internej časti skúšky sa skladá z troch úloh:

  1. vizuálny podnet - žiak popíše predložený obrázok a hľadá súvislosti medzi obrázkom a danou maturitnou témou
  2. tematický okruh - úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi
  3. situačná úloha - dialóg s rozdelenými úlohami


Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti a tematické okruhy

  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen