PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Beauty techniky: Kozmetika

V rámci partnerstva Vzdelávacej akadémie Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.) v Trenčíne s Akadémiou Plus vo Zvolene Vám ponúkame možnosť absolvovať


rekvalifikačný kurz Kozmetik - kozmetička


Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • 11. 9. 2024 - 14. 2. 2025 (jeseň 2024)

miesto

  Zvolen

organizácia

  denná forma

cena

  1190 EUR

 • informujte sa o možnosti absolvovať kurzy "jeseň 2024" BEZPLATNE prostredníctvom projektov ÚPSVaR

prihláška

ďalšie informácie

  Danica Václavíková, manažér vzdelávania


fotogaléria Beauty techniky

Charakteristika kurzu

Kurz pozostáva z dvoch navzájom úzko prepojených častí - teoretickej a praktickej, ktoré účastníkom umožnia nadobudnúť komplexné znalosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu odborníka v oblasti poskytovania kozmetických služieb.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností absolventovi umožňuje používať racionálne metódy, techniku a odborné manuálne zručnosti, pričom nadobudnuté poznatky umožňujú kreatívny prístup k práci a podporujú záujem o získavanie nových poznatkov v súvislosti s rozvojom odboru.


Cieľ kurzu

 • získať odborné vedomosti a zručnosti pre výkon preventívnej a reparatívnej kozmetiky zahŕňajúce poznatky z dermatológie a somatológie
 • vedieť samostatne a kvalifikovane vykonávať odborné ošetrenie pleti s využitím najúčinnejších kozmetických prípravkov
 • vedieť obsluhovať a udržiavať v súčasnosti používané prístroje a pomôcky v kozmetických salónoch
 • získať odborné vedomosti pre komplexné poskytovanie kozmetických služieb zahŕňajúce poznatky z hygieny, ekonómie, práva a psyhológie

Určenie kurzu

Kurz je určený pre dospelých, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí, potrebných pre poskytovanie kozmetických služieb v zamestnaní (kozmetické a vizážistické salóny) alebo v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti (možnosť založiť a prevádzkovať kozmetický salón alebo vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky).


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • dobrý zdravotný stav
 • prekážkou zaradenia do odborného vzdelávania sú:
  • postihnutie chrbtice a horných končatín, ktoré znemožňuje pohybovú koordináciu a jemné pohyby rúk
  • chronické a alergické ochorenia kože, najmä rúk a tváre
  • bacilonosičstvo
  • choroby dýchacích ciest
  • nervové choroby, najmä závažné ochorenia centrálneho nervstva
  • znížená zraková a sluchová ostrosť
  • znížená citlivosť pre vnímanie farieb

Obsahová náplň

 • Minimum úspešného podnikateľa / zamestnanca v sektore služieb
  • základy podnikateľskej činnosti
  • základy marketingu
  • základy pracovného práva
 • Nevyhnutné predpoklady pre poskytovanie služieb pre zdravie a krásu
  • hygiena a epidemiológia v zariadeniach starostlivosti o telo
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • prvá pomoc pri zranení na pracovisku
  • základy psychológie v dotykových povolaniach
 • Základy somatológie a dermatológie pre vykonávanie služieb starostlivosti o telo
  • somatológia
  • všeobecná dermatológia
  • liečebná dermatológia
 • Prevádzka v kozmetike
  • pracovisko kozmetičky
  • prístroje, zariadenie, nástroje a pomôcky v kozmetike
  • kozmetická chémia
 • Poskytovanie kozmetických služieb
  • význam ošetrovania pleti
  • zásady v práci kozmetičky
  • dovolené a zakázané úkony v práci kozmetičky
  • kozmetické úkony a ich rozdelenie
  • posúdenie pleti
  • odborné kozmetické ošetrenie pleti
  • úprava rias a obočia
  • odfarbovanie chĺpkov a odstraňovanie ochlpenia
  • pleťové masky, zábaly a zlupovacie kúry
  • kozmetická masáž tváre, krku, dekoltu
  • poučenie zákazníka o domácej starostlivosti
  • nové trendy v kozmetike
  • komplexné poskytovanie kozmetických služieb
 • Základy vizážistiky a koloristiky
 • Základy starostlivosti o ruky a zdobenie nectov

Ukončenie kurzu

Záverečná skúška pozostávajúca z teoretickej časti (písomný test) a praktickej časti (komplexné poskytnutie kozmetických služieb) v závere kurzu.

Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR, ktoré je dokladom o získanom vzdelaní a jeho predloženie je jednou z podmienok pre založenie vlastnej živnosti.


Počet hodín

450 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledujúcich foriem:

 • denná - výučba 2 až 4-krát v týždni počas pracovných dní (8.00 - 15.30 h)
 • popoludňajšia - výučba 2 až 4-krát v týždni počas pracovných dní (16.00 - 20.00 h) a sobôt (9.00 - 16.30)
 • víkendová - výučba v piatok popoludní (16.00 - 20.00 h) a počas sobôt a nedieľ (9.00 - 16.30 h)


Cena

1190 EUR

Kurz je možné absolvovať aj bezplatne prostredníctvom projektov ÚPSVaR.

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály a pomôcky používané počas praktickej prípravy, náklady spojené s realizáciou teoretickej prípravy a praktického výcviku a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 5 %
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 700 EUR - 10 %
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR, rodič na materskej / rodičovskej dovolenke, dôchodca - 10 %
 • držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5 %
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!


Kurz na splátky

Tento vzdelávací program môžete absolvovať aj v prípade, že nemáte k dispozícii celú sumu vo výške poplatku za kurz. Ponúkame Vám možnosť uhradiť poplatok v 3 splátkach bez navýšenia celkovej ceny kurzu.
Prihláste sa na kurz

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte prihlasovací formulár, odošlite ho a následne nezabudnite registráciu potvrdiť v maili, ktorý vám bude vzápätí doručený.

Nech sa páči - vyberte si váš kurz a termín a kliknite na "Objednať":


  Kaderník - kaderníčka

11. 9. 2024 - 14. 2. 2025 450 vyuč. hodín 1190 EUR OBJEDNAŤ


Odporúčané rozširujúce a doplňujúce kurzy


---------------------------------
Kurz je realizovaný v spolupráci Akadémie Plus, s.r.o. so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.), so sídlom v Trenčíne.
V.A.J.A.K., s.r.o. je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávací program Kaderník - kaderníčka.
Akadémia Plus je organizačným partnerom spoločnosti VAJAK pre kurzy realizované vo Zvolene.


hore


  A+design
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen