PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Beauty techniky: Pedikúra

V rámci partnerstva Vzdelávacej akadémie Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.) v Trenčíne s Akadémiou Plus vo Zvolene Vám ponúkame možnosť absolvovať


rekvalifikačný kurz Pedikér - pedikérka


Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • 11. 9. 2024 - 20. 12. 2024 (jeseň 2024)

miesto

  Zvolen

organizácia

  víkendová forma

cena

  890 EUR

 • informujte sa o možnosti absolvovať kurzy "jeseň 2024" BEZPLATNE prostredníctvom projektov ÚPSVaR

prihláška

ďalšie informácie

  Danica Václavíková, manažér vzdelávania


fotogaléria Beauty techniky

Charakteristika kurzu

Kurz pozostáva z dvoch navzájom úzko prepojených častí - teoretickej a praktickej, ktoré účastníkom umožnia nadobudnúť komplexné znalosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu odborníka v oblasti poskytovania pedikérskych služieb.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností absolventovi umožňuje používať racionálne metódy, techniku a odborné manuálne zručnosti, pričom nadobudnuté poznatky umožňujú kreatívny prístup k práci a podporujú záujem o získavanie nových poznatkov v súvislosti s rozvojom odboru.


Cieľ kurzu

 • získať odborné vedomosti a zručnosti pre komplexné poskytovanie pedikérskych služieb zahŕňajúce poznatky zo somatológie, ortopédie, dermatológie, pedikúry
 • vedieť samostatne a kvalifikovane poskytovať starostlivosť o nohy, ošetrovať nohy a nechty na nohách s využitím najúčinnejších prípravkov, prístrojov a pomôcok

Určenie kurzu

Kurz je určený pre dospelých, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí, potrebných pre poskytovanie pedikérskych služieb v zamestnaní (v pedikérskych prevádzkach, v predajniach s manikúrovými a pedikérskymi prípravkami a prístrojmi) alebo v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti (možnosť založiť a prevádzkovať pedikérsky salón).


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • dobrý zdravotný stav potvrdený lekárom (v prípade zmenenej pracovnej schopnosti posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia)
 • prekážkou zaradenia do odborného vzdelávania sú:
  • postihnutie chrbtice a horných končatín, ktoré znemožňuje pohybovú koordináciu a jemné pohyby rúk
  • chronické a alergické ochorenia kože, najmä rúk a tváre
  • bacilonosičstvo
  • choroby dýchacích ciest
  • nervové choroby, najmä závažné ochorenia centrálneho nervstva
  • znížená zraková a sluchová ostrosť
  • znížená citlivosť pre vnímanie farieb

Obsahová náplň

 • Minimum úspešného podnikateľa / zamestnanca v sektore služieb
  • základy podnikateľskej činnosti
  • základy marketingu
  • základy pracovného práva
 • Nevyhnutné predpoklady pre poskytovanie služieb pre zdravie a krásu
  • hygiena a epidemiológia v zariadeniach starostlivosti o telo
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • prvá pomoc pri zranení na pracovisku
  • základy psychológie v dotykových povolaniach
 • Základy somatológie a dermatológie pre vykonávanie služieb starostlivosti o telo
  • somatológia
  • všeobecná dermatológia
  • liečebná dermatológia
 • Pedikérska prevádzka
 • Poskytovanie pedikérskych služieb
  • ošetrovanie nôh (úkony v pedikérskej praxi, ošetrenie kožných chýb )
  • ošetrovanie nechtov (strihanie, čistenie, obrusovanie, pilovanie, lakovanie, úprava nechtov)
  • starostlivosť o nohy (kúpele, masáže, ožarovanie)

Ukončenie kurzu

Záverečná skúška pozostávajúca z teoretickej časti (písomný test) a praktickej časti (komplexné poskytnutie pedikérskych služieb) v závere kurzu.

Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR, ktoré je dokladom o získanom vzdelaní a jeho predloženie je jednou s podmienok pre založenie vlastnej remeselnej živnosti.


Počet hodín

284 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledujúcich foriem:

 • denná - výučba 2 až 4-krát v týždni počas pracovných dní (8.00 - 15.30 h)
 • popoludňajšia - výučba 2 až 4-krát v týždni počas pracovných dní (16.00 - 20.00 h) a sobôt (9.00 - 16.30)
 • víkendová - výučba v piatok popoludní (16.00 - 20.00 h) a počas sobôt a nedieľ (9.00 - 16.30 h)


Cena

890 EUR

Kurz je možné absolvovať aj bezplatne prostredníctvom projektov ÚPSVaR.

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály a pomôcky používané počas praktickej prípravy, náklady spojené s realizáciou teoretickej prípravy a praktického výcviku a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 5 %
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 700 EUR - 10 %
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR, rodič na materskej / rodičovskej dovolenke, dôchodca - 10 %
 • držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5 %
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!


Kurz na splátky

Tento vzdelávací program môžete absolvovať aj v prípade, že nemáte k dispozícii celú sumu vo výške poplatku za kurz. Ponúkame Vám možnosť uhradiť poplatok v 3 splátkach bez navýšenia celkovej ceny kurzu.
Prihláste sa na kurz

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte prihlasovací formulár, odošlite ho a následne nezabudnite registráciu potvrdiť v maili, ktorý vám bude vzápätí doručený.

Nech sa páči - vyberte si váš kurz a termín a kliknite na "Objednať":
  Pedikér - pedikérka

11. 9. 2024 - 20. 12. 2024 284 vyuč. hodín 890 EUR OBJEDNAŤ
Odporúčané rozširujúce a doplňujúce kurzy


---------------------------------
Kurz je realizovaný v spolupráci Akadémie Plus, s.r.o. so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.), so sídlom v Trenčíne.
V.A.J.A.K., s.r.o. je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávací program Kaderník - kaderníčka.
Akadémia Plus je organizačným partnerom spoločnosti VAJAK pre kurzy realizované vo Zvolene.


hore


A+design
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen