PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Rozvoj kompetencií: Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov

Vzdelávacie a tréningové programy


Vyberte si problematiku, ktorá Vás zaujíma:


Schopnosť efektívne riešiť tieto otázky môžete sebe, manažérom alebo ostatným zamestnanocm vašej firmy zabezpečiť účasťou na nasledovných vzdelávacích a tréningových kurzoch:


Manažérska motivácia

Kurz je zameraný na osvojenie a rozvoj techník manažérskej motivácie.

Účastníkom poskytne praktické návody na riešenie konkrétnych situácií z vlastnej praxe, pričom na budovanie interpersonálnych vzťahov budú využívať moderné metódy motivácie.


Efektívna komunikácia

Kurz je zameraný na vybudovanie efektívnej komunikačnej siete z pohľadu interpersonálnych vzťahov vo firme.

Účastníci získajú nevyhnutné zručnosti k zvládnutiu efektívnej komunikácie s interným a externým zákazníkom vo firme. Oboznámia sa so zákonmi komunikácie využitím vhodných foriem komunikácie, natrénujú určovanie komunikačných typov podriadených a nadriadených spolupracovníkov a prakticky vyskúšajú vplyv verbálnej a neverbálnej komunikácie v modelových situačných scénach na dosiahnutie cieľov a zvládnutie praktických úloh.


Vedenie a riadenie pracovníkov

Kurz je zameraný na praktické osvojenie a rozvoj manažérskych štýlov riadenia založených na modernom trende úspešných firiem.

Účastníci prakticky trénujú techniky delegovania úloh; rozhodovanie v krízových situáciách; prípravu, vedenie a vyhodnocovanie porady; zónové a situačné štýly riadenia. Osvojujú si rozdiel medzi klasickým riadiacim a moderným vodcovským štýlom manažmentu.


Delegovanie v riadení

Cieľom kurzu je zvládnutie kľúčovej zručnosti úspešných manažérov - delegovania úloh a činností v procesoch riadenia, výroby a služieb.

Účastníci získajú praktické návody ako, komu a kedy delegovať. Natrénujú si tvorbu podmienok, ktoré si delegovanie vyžaduje. Presvedčia sa, že správnym delegovaním sa zvyšuje kvalita ich manažérskeho výkonu a postupne sa presúvajú od klasického organizovania práce k modernému lídrovstvu.


Kreatívne riadenie

Cieľom kurzu je praktické osvojenie si aktívnych a tvorivých synektických metód vedenia pracovných tímov, efektívneho moderovania porád, tvorivého riešenia problémov a metód plánovania a riadenia projektov, ktorých cieľom je zvyšovať kvalitu celofiremných procesov. Orientácia kurzu je zameraná na okamžitú aplikáciu tímovej práce do myslenia a správania pracovníkov, čoho prínosom je vybudovanie tvorivej a motivačnej atmosféry - zdokonaľovanie kvality riadiaceho procesu odbúraním rutiny a vhodným zaobchádzaním s rizikom, kreativitou a fantáziou.


Cieľové riadenie

Kurz je zameraný na zvládnutie techniky riadenia pracovníkov pomocou cieľov - Management by Objectives. Poskytuje postupy praktického zvládnutia úloh a činností z pohľadu procesného kontinuálneho manažmentu. Prináša zmenu do tradičného modelu riadenia v oblasti stratégie - podporuje systémový model riadenia.


Situačné správanie

Tréningový kurz je zameraný na zdokonalenie schopnosti úspešného jednania v styku s podriadeným a nadriadeným, klientom a partnerom.

Účastníkovi umožňuje získať praktické zručnosti, ktoré mu pomôžu zvýšiť predpoklad dosiahnutia cieľa v komunikácii.


Personalistika pre manažérov

Cieľom vzdelávacieho programu je oboznámiť majiteľov a manažérov úspešne sa rozvíjajúcich firiem s priebehom personálnych činností tak, aby v plnej miere mohli byť využívané na dosahovanie primárnych cieľov firmy a personalistika nebola koncentrovaná len do oblasti personálnej administratívy.  späť hore


A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen