PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Rozvoj kompetencií: Manažment a manažérske zručnosti

Manažment a manažérske zručnosti

Vzdelávacie a tréningové programy


Vyberte si problematiku, ktorá Vás zaujíma:


Schopnosť efektívne riešiť tieto otázky môžete zabezpečiť sebe, manažérom alebo ostatným zamestnanocm vašej firmy účasťou na nasledovných vzdelávacích a tréningových kurzoch:


Aktívne riešenie problémov

Kurz je zameraný na praktický nácvik nástrojov umožňujúcich odstraňovať problémy a navrhovať ich riešenia z pohľadu kvality procesov riadenia, výroby a služieb. Účastníci trénujú v tíme - táto forma zabezpečí prevenciu pred zlyhaním mechanizmu odhaľovania a riešenia problémov a pomôže neustále zlepšovať kvalitu riadiacich procesov vo firme.


Manažment času

Kurz je zameraný na oblasť riadenia časových aktivít, cieľov, plánovania a rozhodovania, organizácie pracovného dňa, kontroly termínov a rozvoj komunikačných techník a metód napomáhajúcich odstraňovaniu stresu a komunikačných bariér.


Asertívny manažér

Kurz je zameraný na nácvik používania asertívneho prístupu v obtiažnych situáciách interpersonálneho styku. Dosiahnutie svojich cieľov a presadenie sa v konkurenčnom prostredí je prostriedkom k vnútornej rovnováhe manažéra a konštruktívnemu riešeniu problémov a konfliktov v styku nadriadený - podriadený.

Kurz prezentuje účinné metódy a techniky asertivity pre riadiacich manažérov použiteľné v rozhodovacom procese, na poradách, v hodnotiacich a motivačných rozhovoroch.


Víťazný tím

Kurz je zameraný na praktický nácvik základných zručností tímovej práce, ktorá je primárnou podmienkou k dosiahnutiu totálnej kvality všetkých procesov riadenia, výroby a služieb vo firme.

Účastníci zvládnu najdôležitejší tímový proces - proces rozhodovania, identifikovanie a rozdelenie tímových úloh z hľadiska určenia tímu, ako aj riešenie problémov a konfliktov v tíme. Účastníci vedia využiť vlastnosti a charakteristiky členov tímov, pracovných skupín a celých tímov v prospech efektivity firmy.


Úspešné vyjednávanie

Kurz je zameraný na zvládnutie a uplatnenie najúčinnejších metód a techník vyjednávania, rokovania a presviedčania v procese komunikácie s obchodným partnerom a partnerom na pracovisku - nadriadeným i podriadeným.

Efektívnym používaním negociácie - vyjednávania - dosahujú manažéri želané výsledky pri dodržaní základných pravidiel komunikácie, nekonfliktnosti vzťahov a budovaní vzájomne výhodných odchodných a spoločenských interakcií.


Prezentačné schopnosti

Kurz je zameraný na zvládnutie moderných techník a zručností profesionálnej prezentácie manažéra, firmy alebo produktu, či služby.

Využitie prezentačných zručností je rozšírené na prezentáciu cieľov, priebehu a výsledkov projektov v riadení firiem. Súčasťou kurzu je tréning modelových situácií prezentácie na zdokonalenie schopností prezentovať s dôrazom na profesionálny styk s obchodným partnerom - zákazníkom.

Profesionálna prezentácia výrobku, či služby, cieľov a zámerov, úloh a výsledkov, oddelení a pracovných tímov vo firme musí byť rutinnou záležitosťou každého riadiaceho pracovníka - aj toho, ktorý neprichádza do priameho styku s externým klientom.


Osobný imidž manažéra

Kurz je zameraný na tvorbu profesionálneho imidžu manažéra / obchodníka dodržiavaním pravidiel spoločenskej etikety a obchodného / diplomatického protokolu, vhodného vystupovania a správnej estetiky zovňajšku.


Zvládanie stresu

Kurz je zameraný na osvojenie si vedomostí a praktických zručností umožňujúcich včas rozoznávať, zvládať a eliminovať negatíva fenoménu súčasnej hektickej doby - stresu.

Súčasťou programu sú aktívne diskusné bloky, cvičenia na reguláciu myšlienkových pochodov pri reakcii na stres, ich zmena z negatívnych na pozitívne a relaxačné cvičenia na predchádzanie, transformáciu a elimináciu stresu.


Projektový manažment

Absolvovaním vzdelávacích programov v oblasti projektového riadenia získate pre Vaše podnikanie významné konkurenčné a finančné výhody, ktoré Vám umožnia:

  • dosahovať projektové ciele

  • skracovať dobu trvania projektov

  • znižovať projektové náklady


Naša ponuka kurzov v oblasti projektového riadenia:
  späť hore


A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen