PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Rozvoj kompetencií: Obchod, marketing a obchodnícke schopnosti

Obchod, marketing a obchodnícke schopnosti

Vzdelávacie a tréningové programy


Vyberte si problematiku, ktorá Vás zaujíma:


Schopnosť efektívne riešiť tieto otázky môžete sebe, manažérom alebo ostatným zamestnanocm vašej firmy zabezpečiť účasťou na nasledovných vzdelávacích a tréningových kurzoch:


Manažment času

Kurz je zameraný na oblasť riadenia časových aktivít, cieľov, plánovania a rozhodovania, organizácie pracovného dňa, kontroly termínov a rozvoj komunikačných techník a metód napomáhajúcich odstraňovaniu stresu a komunikačných bariér.


Asertívny obchodník

Kurz je zameraný na nácvik používania asertívneho prístupu v obtiažnych situáciách interpersonálneho styku. Dosiahnutie svojich cieľov a presadenie sa v konkurenčnom prostredí je prostriedkom k vnútornej rovnováhe obchodníka a konštruktívnemu riešeniu problémov a konfliktov v styku nadriadený - podriadený.


Víťazný tím

Kurz je zameraný na praktický nácvik základných zručností tímovej práce, ktorá je primárnou podmienkou k dosiahnutiu totálnej kvality všetkých procesov riadenia predaja.

Účastníci zvládnu najdôležitejší tímový proces - proces rozhodovania, identifikovanie a rozdelenie tímových úloh z hľadiska určenia tímu, ako aj riešenie problémov a konfliktov v tíme. Účastníci vedia využiť vlastnosti a charakteristiky členov tímov, pracovných skupín a celých tímov v prospech efektivity firmy.


Úspešné vyjednávanie

Kurz je zameraný na zvládnutie a uplatnenie najúčinnejších metód a techník vyjednávania, rokovania a presviedčania v procese komunikácie s obchodným partnerom a partnerom na pracovisku - nadriadeným i podriadeným.

Efektívnym používaním negociácie - vyjednávania - dosahujú manažéri želané výsledky pri dodržaní základných pravidiel komunikácie, nekonfliktnosti vzťahov a budovaní vzájomne výhodných odchodných a spoločenských interakcií.


Prezentačné schopnosti

Kurz je zameraný na zvládnutie moderných techník a zručností profesionálnej prezentácie firmy alebo produktu, či služby.

Využitie prezentačných zručností je rozšírené na prezentáciu cieľov, priebehu a výsledkov projektov v riadení firiem. Súčasťou kurzu je tréning modelových situácií prezentácie na zdokonalenie schopností prezentovať s dôrazom na profesionálny styk s obchodným partnerom - zákazníkom.


Moderná reklama

Cieľom kurzu je praktické osvojenie si základných vedomostí, zručností a techník v oblasti efektívnej reklamy a komunikácie so zákazníkom.

Reklama je v priebehu kurzu prezentovaná ako prostriedok na dosiahnutie predajných cieľov v interakciách so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Kurz je orientovaný na schopnosť zostavenia účinnej reklamnej stratégie ako nástroja na dlhodobé presadzovanie obchodných záujmov v konkurenčnom prostredí.


Osobný imidž obchodníka

Kurz je zameraný na tvorbu profesionálneho imidžu obchodníka dodržiavaním pravidiel spoločenskej etikety a obchodného / diplomatického protokolu, vhodného vystupovania a správnej estetiky zovňajšku.


Zvládanie stresu

Kurz je zameraný na osvojenie si vedomostí a praktických zručností umožňujúcich včas rozoznávať, zvládať a eliminovať negatíva fenoménu súčasnej hektickej doby - stresu.

Súčasťou programu sú aktívne diskusné bloky, cvičenia na reguláciu myšlienkových pochodov pri reakcii na stres, ich zmena z negatívnych na pozitívne a relaxačné cvičenia na predchádzanie, transformáciu a elimináciu stresu.


Situačné správanie

Tréningový kurz je zameraný na zdokonalenie schopnosti úspešného jednania v styku s podriadeným a nadriadeným, klientom a partnerom.

Účastníkovi umožňuje získať praktické zručnosti, ktoré mu pomôžu zvýšiť predpoklad dosiahnutia cieľa v komunikácii.  späť hore


A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen