PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Anglický jazyk: Štátne jazykové skúšky

Štátne jazykové skúšky - anglický jazyk

Základná štátna jazyková skúška (ZŠJS)

úroveň B2 šesťstupňovej škály Spoločného európskeho rámca

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti.

Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR.

Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS.

Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t.j. minimálne štyrom rokom štúdia v kurzoch jazykovej školy.

Svojou náročnosťou je základná ŠJS na úrovni vyššieho stredného stupňa a svojou jazykovou náročnosťou je porovnateľná s náročnosťou na výborný výsledok maturitnej skúšky, plus doplňujúce štúdium vzhľadom na špecifickosť ŠJS.

Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Základná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.

Všeobecná štátna jazyková skúška (VŠJS)

úroveň C1 šesťstupňovej škály Spoločného európskeho rámca

Na všeobecnej štátnej jazykovej skúške má kandidát preukázať hlbšie vedomosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a vyššiu mieru osvojenia cudzieho jazyka v rozsahu jazykových prostriedkov a vedomostí, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre všeobecnú ŠJS.

Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z., čo pre všeobecnú ŠJS zodpovedá 840 až 980 hodinám výučby , tj.j minimálne siedmim rokom štúdia v kurzoch jazykovej školy.

Svojou náročnosťou je všeobecná ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni, pričom sa od kandidáta vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Všeobecná štátna jazyková skúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.

  späť hore

A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen