PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Anglický jazyk: Angličtina pre opatrovateľky

Angličtina pre opatrovateľky

Kurzy angličtiny pre opatrovateľky v školskom roku 2019/2020

termín

 • 30. 9. 2019 - 14. 2. 2020
 • 2. 3. - 19. 6. 2020

rozsah

60 vyučovacích hodín

organizácia

 • polointenzívna forma (výučba 2 krát v týždni po 2 vyučovacie hodiny)
 • intenzívna forma (výučba 4 krát v týždni po 2 vyučovacie hodiny)

lektor

slovenský lektor

cena

cena, poskytované zľavy, služby zahrnuté v cene kurzu, storno podmienky

prihláška

ďalšie informácie

Danica Václavíková


Vstupný test >>

O kurze

Charakteristika kurzu

Špecializovaná jazyková príprava zameraná na schopnosť absolventov dohovoriť sa v anglickom jazyku v bežných situáciách každodenného života v cudzom prostredí a v rámci výkonu činností súvisiacich s opatrovateľskou službou.


Charakteristika získaných vedomostí a zručností

porozumenie

 • počúvanie - absolvent kurzu rozumie známym slovám a základným frázam, pokiaľ ľudia hovoria pomaly a zreteľne
 • čítanie - absolvent kurzu rozumie známym slovám a jednoduchým vetám, napríklad na výveskách, plagátoch alebo v katalógoch
rozprávanie
 • ústna interakcia - rozhovor - absolvent kurzu sa vie jednoduchým spôsobom dohovoriť, pokiaľ je jeho partner ochotný svoju výpoveď zopakovať alebo ju preformulovať a pomôcť mu sformulovať, čo sa snaží povedať. Vie klásť jednoduché otázky a odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú jeho základných potrieb alebo ak ide o veci, ktoré sú mu dôverne známe.
 • samostatný ústny prejav - absolvent kurzu sa vie vyjadriť jednoduchými frázami
písanie
 • absolvent kurzu vie napísať stručný, jednoduchý text


Určenie kurzu

Kurz je určený dospelým záujemcom o poskytovanie opatrovateľských služieb v zahraničí, ktorí potrebujú získať základné jazykové schopnosti kvôli zvýšeniu úspešnosti ich pôsobenia v anglicky hovoriacom prostredí.


Vstupné podmienky

 • nie sú potrebné žiadne vedomosti v anglickom jazyku
 • vhodná je odborná znalosť opatrovateľskej problematiky


Ukončenie kurzu

Absolvent kurzu obdrží potvrdenie o jeho absolvovaní.


Obsahová náplň

všeobecné témy

 • základné výrazy a konverzačné frázy
 • zoznamovanie a predstavovanie, pozdravy a zdvorilostné frázy
 • všeobecné údaje
 • verejné nápisy
 • rodina, členovia rodiny
 • ubytovanie, domácnosť, starostlivosť o domácnosť
 • cestovanie, orientácia v meste, na colnici
 • v reštaurácii, na nákupoch
 • na polícii, služby, kultúra a šport
odborné témy
 • zdravie, choroby, zdravotné problémy, zdravotnícka starostlivosť
 • ľudské telo - časti
 • lieky a zdravotnícke potreby
 • základná konverzácia a pokyny v rámci opatrovateľskej službyOrganizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledovných foriem:

 • polointenzívna forma (výučba 2 krát v týždni po 2 vyučovacie hodiny)
 • intenzívna forma (výučba 4 krát v týždni po 2 vyučovacie hodiny)


Počet hodín

60 vyučovacích hodín

Účastnícky poplatok

Cena

140 €

V poplatku je zahrnutý základný študijný a pracovný materiál .


Poskytované zľavy

 1. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 € - 5%
 2. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 360 € - 10%
 3. rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 4. evidovaní nezamestnaní a ženy na materskej dovolenke - 10%
 5. držitelia kariet Euro26, držitelia preukazov ISIC, ITIC - 5%
 6. úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Zľavy sa nevzťahujú na nákup študijnej literatúry!


Storno podmienky

Akadémia Plus stanovuje nasledovné storno podmienky:

 1. do termínu otvorenia kurzu je nárok na vrátenie celého poplatku
 2. storno poplatok v prvom až treťom týždni kurzu je 30 % z ceny
 3. v treťom týždni kurzu nárok na vrátenie poplatku zaniká
Účasť na kurze sa stornuje ku dňu, kedy klient telefonicky, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii Plus oznámenie doručené.


Prihláste sa na kurz >>


  späť hore
A+design
© 2005 - 2019 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen