PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt

Anglický jazyk: Štandardné jazykové kurzy

Štandardné jazykové kurzy - anglický jazyk

Kurzy angličtiny v školskom roku 2023/2024

termín

 • 1. školský polrok: október 2023 - február 2024
 • 2. školský polrok: marec - jún 2024

miesto

organizácia

cena

prihláška

ďalšie informácie

Danica Václavíková


Vstupný test >>

Organizácia štúdia

Výučba prebieha intenzívnou alebo polointenzívnou formou ako popoludňajšie, ranné a víkendové kurzy.

Intenzívne kurzy
(6 hodín týždenne)
 • 3 krát v týždni
 • 2 vyučovacie hodiny (90 min.) v čase medzi 15.30 a 20.30
Polointenzívne kurzy
(4 hodiny týždenne)
 • 2 krát v týždni - dva po sebe nenasledujúce pracovné dni
 • 2 vyučovacie hodiny (90 min.) v čase medzi 15.30 a 20.30
 • 1 krát v týždni
 • 15.30 - 18.45 h (4 vyučovacie hodiny)
Ranné
 • 2 krát v týždni - dva po sebe nenasledujúce pracovné dni
 • 7.00 - 8.30 h (2 vyučovacie hodiny)
Víkendové
 • 1 krát v týždni - sobota (každá piata sobota voľná)
 • 9.00 - 13.15 h (5 vyučovacích hodín)


Štúdium pozostáva zo základného a nadstavbového štúdia, pričom do jednotlivých vedomostných stupňov sú uchádzači zaraďovaní na základe vstupného testu (okrem úplných začiatočníkov).
Testovanie je možné absolvovať jednoducho a pohodlne prostredníctvom on-line testu, alebo osobne v sídle Akadémie Plus, na Somolického ulici č. 2 vo Zvolene.


Základné štúdium

Základné štúdium trvá štyri školské roky (480 vyučovacích hodín) a je rozdelené do 8 vedomostných stupňov vždy v rozsahu 60 vyučovacích hodín (1 školský polrok).

Absolvent základného štúdia je schopný ústne i písomne sa vyjadriť v bežných životných situáciách, porozumieť a aktívne sa zapojiť do bežných rozhovorov.

Základnou študijnou literatúrou je séria New Headway.


Nadstavbové štúdium

Nadstavbové štúdium je z dôvodu odlišnej metodiky vykonávania skúšok rozdelené na dva samostatné celky

V prvých 6 vedomostných stupňoch vyučujú kvalifikovaní slovenskí lektori a od 7. vedomostného stupňa je výučba pod vedením slovenského lektora kombinovaná so zahraničným lektorom.

Kurzy prebiehajú v príjemnom prostredí vzdelávacieho centra Akadémie Plus vo Zvolene na Somolického ulici 2. Priestory sú vybavené potrebnou didaktickou technikou, s možnosťou využívania TV, videoprehrávača a projekčnej techniky, čo umožňuje využívanie širokého spektra doplnkových a autentických materiálov.


Maximálny počet účastníkov v skupine je 10.


Úspešní absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní príslušného vedomostného stupňa.
Podmienkou úspešného absolvovania kurzu je

 • minimálne 60 % úspešnosť na záverečných skúškach
 • minimálne 60 % účasť na vyučovaní


Forma záverečnej skúšky

písomná časť
 1. pochopenie čítaného textu
 2. gramatické štruktúry
 3. pochopenie počúvaného textu
 4. písomný prejav
ústna časť
 1. zameraná na schopnosť komunikovať v anglickom jazyku
Absolventi vybraných vedomostných stupňov sa môžu prihlásiť na Cambridgeské skúšky alebo štátne jazykové skúšky.

Systém štúdia angličtiny v štandardných jazykových kurzoch


stupeň rozsah úroveň
CEF*
učebnica séria
New Headway
the third edition
doklad o absolvovaní
polointenzívna forma intenzívna forma
Z Á K L A D N É   Š T Ú D I U M
I.60 vyuč. h
1 šk. polrok
180 vyuč. h
1 šk. rok
A1Elementary
(lekcie 1 - 7)
potvrdenie o absolvovaní
II.60 vyuč. h
1 šk. polrok
Elementary
(lekcie 8 - 14)
osvedčenie na úrovni A1
III.60 vyuč. h
1 šk. polrok
180 vyuč. h
1 šk. rok
A2Pre-Intermediate
(lekcie 1 - 7)
potvrdenie o absolvovaní
IV.60 vyuč. h
1 šk. polrok
Pre-Intermediate
(lekcie 8 - 14)
osvedčenie na úrovni A2
V.60 vyuč. h
1 šk. polrok
180 vyuč. h
1 šk. rok
B1Intermediate
(lekcie 1 - 6)
potvrdenie o absolvovaní
VI.60 vyuč. h
1 šk. polrok
Intermediate
(lekcie 7 - 12)
osvedčenie na úrovni B1
VII.60 vyuč. h1
šk. polrok
180 vyuč. h
1 šk. rok
B2Upper-Intermediate
(lekcie 1 - 6)
potvrdenie o absolvovaní
VIII.60 vyuč. h
1 šk. polrok
Upper-Intermediate
(lekcie 7 - 12)
osvedčenie na úrovni B2
N A D S T A V B O V É   Š T Ú D I U M
príprava na skúšky na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov
FCE120 vyuč. h
1 šk. rok
180 vyuč. h
1 šk. rok
B2New FC MasterclassFirst Certificate in English
CAE120 vyuč. h
1 šk. rok
180 vyuč. h
1 šk. rok
C1New Advanced MasterclassCertificate in Advanced English
príprava na štátne jazykové skúšky
ZŠJS120 vyuč. h
1 šk. rok
180 vyuč. h
1 šk. rok
B2špecializované študijné materiályZákladná štátna jazyková skúška
VŠJS120 vyuč. h
1 šk. rok
180 vyuč. h
1 šk. rok
C1špecializované študijné materiályVšeobecná štátna jazyková skúška

* CEF - Spoločný európsky rámec

Účastnícky poplatok a platobné podmienky


  rozsah poplatok 2 splátky
1. splátka 2. splátka
 Z Á K L A D N É   Š T Ú D I U M
I. - VIII. stupeň 1 šk. polrok    
polointenzívna forma 60 vyuč. h 160 €
nie je umožnené
intenzívna forma 90 vyuč. h 240 €
140 € 100 €
 N A D S T A V B O V É   Š T Ú D I U M
polointenzívna forma 120 vyuč. h 350 €
200 €
150 €
intenzívna forma 180 vyuč. h 525 €
300 €
225 €

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • Akadémiou Plus, s.r.o. Zvolen garantovaný počet vyučovacích hodín
 • záverečnú skúšku a jej vyhodnotenie
 • v prípade úspešného zvládnutia štúdia vydanie potvrdenia o jeho absolvovaní
 • doplnkové študijné materiály pripravené lektorom
Účastnícky poplatok nezahŕňa: Vstupný test za účelom zaradenia do príslušného vedomostného stupňa je bezplatný.


poskytované zľavy

 1. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 150 EUR - 5%
 2. absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 10%
 3. rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 4. samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
 5. držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5%
 6. úhrada kurzu prostredníctvom darčekového kupónu CADHOC CHEQUE DEJEUNER - 5%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Zľavy sa nevzťahujú na nákup študijnej literatúry!


storno podmienky

Akadémia Plus stanovuje nasledovné storno podmienky:

 1. do termínu otvorenia kurzu je nárok na vrátenie celého poplatku
 2. storno poplatok v prvom až treťom týždni kurzu je 30 % z ceny
 3. v štvrtom týždni kurzu nárok na vrátenie poplatku zaniká
Účasť na kurze sa stornuje ku dňu, kedy klient telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii Plus oznámenie doručené.


Prihláste sa na kurz >>

  späť hore
A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen