PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Beauty techniky: Pánsky kaderník - holič

V rámci partnerstva Akadémie Plus vo Zvolene so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.) v Trenčíne, Vám ponúkame možnosť absolvovať


rekvalifikačný kurz Pánsky kaderník - holič


Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • 21. 5. 2024 - 5. 8. 2024 (leto 2024)
 • september 2024 - január 2025 (jeseň 2024)

miesto

  Zvolen

organizácia

  kombinovaná forma

cena

  990 EUR (leto / jeseň 2024)

 • informujte sa o možnosti absolvovať kurzy "leto 2024" a "jeseň 2024" BEZPLATNE prostredníctvom projektov ÚPSVaR

prihláška

ďalšie informácie

  Danica Václavíková, manažér vzdelávania


Charakteristika kurzu

Kurz pozostáva z dvoch navzájom úzko prepojených častí - teoretickej a praktickej, ktoré účastníkom umožnia nadobudnúť komplexné znalosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu odborníka v oblasti poskytovania služieb pánskeho kaderníctva a holičstva.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností absolventovi umožňuje používať racionálne metódy, techniku a odborné manuálne zručnosti, pričom nadobudnuté poznatky umožňujú kreatívny prístup k práci a podporujú záujem o získavanie nových poznatkov v súvislosti s rozvojom odboru.


Cieľ kurzu

 • získať odborné vedomosti a zručnosti pre komplexné poskytovanie kaderníckych služieb zahŕňajúce poznatky zo somatológie, dermatológie, pánskeho kaderníctva a holičstva
 • vedieť samostatne a kvalifikovane vykonávať kadernícke a holičské činnosti s využitím najúčinnejších prípravkov
 • vedieť obsluhovať a udržiavať v súčasnosti používané prístroje a pomôcky v holičstvách a barberských salónoch

Určenie kurzu

Kurz je určený pre dospelých, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí, potrebných pre poskytovanie kaderníckych a holičských služieb v zamestnaní (kadernícke salóny, holičstvá, barberské salóny alebo firmy zaoberajúce sa výrobkami vlasovej kozmetiky) alebo v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti (možnosť založiť a prevádzkovať holičstvo alebo barberský salón, alebo vykonávať poradenskú službu v oblasti vlasovej kozmetiky).


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • dobrý zdravotný stav potvrdený lekárom (v prípade zmenenej pracovnej schopnosti posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia)
 • prekážkou zaradenia do odborného vzdelávania sú:
  • poruchy funkcie pohybového aparátu dolných končatín znemožňujúce dlhé státie
  • postihnutie chrbtice a horných končatín, ktoré znemožňuje pohybovú koordináciu a jemné pohyby rúk
  • chronické a alergické ochorenia kože, najmä rúk a tváre
  • bacilonosičstvo
  • choroby dýchacích ciest
  • nervové choroby, najmä závažné ochorenia centrálneho nervstva
  • znížená zraková a sluchová ostrosť
  • znížená citlivosť pre vnímanie farieb

Obsahová náplň

 • Minimum úspešného podnikateľa / zamestnanca v sektore služieb
  • základy podnikateľskej činnosti
  • základy marketingu
  • základy pracovného práva
 • Nevyhnutné predpoklady pre poskytovanie služieb pre zdravie a krásu
  • hygiena a epidemiológia v zariadeniach starostlivosti o telo
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • prvá pomoc pri zranení na pracovisku
  • základy psychológie v dotykových povolaniach
 • Základy somatológie a dermatológie pre vykonávanie služieb starostlivosti o telo
  • somatológia
  • všeobecná dermatológia
  • liečebná dermatológia
 • Kadernícky služby
  • dermatológia v povolaní pánskeho kaderníka - holiča
  • prevádzka v kaderníctve - holičstve
  • starostlivosť o vlasy
  • strihanie vlasov
  • odfarbovanie vlasov
  • farbenie vlasov
  • melírovanie vlasov
  • preparácia vlasov
  • regenerácia vlasov
  • starostlivosť o bradu

Ukončenie kurzu

Záverečná skúška pozostávajúca z teoretickej časti (písomný test) a praktickej časti (komplexné poskytnutie holičských služieb) v závere kurzu.

Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR, ktoré je dokladom o získanom vzdelaní a jeho predloženie je jednou z podmienok pre založenie vlastnej remeselnej živnosti.


Počet hodín

350 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledujúcich foriem:

 • denná - výučba 2 až 4-krát v týždni počas pracovných dní (8.00 - 15.30 h)
 • popoludňajšia - výučba 2 až 4-krát v týždni počas pracovných dní (16.00 - 20.00 h) a sobôt (9.00 - 16.30)
 • víkendová - výučba v piatok popoludní (16.00 - 20.00 h) a počas sobôt a nedieľ (9.00 - 16.30 h)


Cena

990 EUR (leto / jeseň 2024)

Kurz je možné absolvovať aj bezplatne prostredníctvom projektov ÚPSVaR.

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály a pomôcky používané počas praktickej prípravy, náklady spojené s realizáciou teoretickej prípravy a praktického výcviku a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 350 EUR - 5 %
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 700 EUR - 10 %
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR, rodič na materskej / rodičovskej dovolenke, dôchodca - 10 %
 • držiteľ karty Euro26, držiteľ preukazu ISIC / ITIC - 5 %
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!


Kurz na splátky

Tento vzdelávací program môžete absolvovať aj v prípade, že nemáte k dispozícii celú sumu vo výške poplatku za kurz. Ponúkame Vám možnosť uhradiť poplatok v 3 splátkach bez navýšenia celkovej ceny kurzu.
Prihláste sa na kurz

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu vyplňte prihlasovací formulár, odošlite ho a následne nezabudnite registráciu potvrdiť v maili, ktorý vám bude vzápätí doručený.

Nech sa páči - vyberte si váš kurz a termín a kliknite na "Objednať":


  Pánsky kaderník - holič

21. 5. - 5. 8. 2024 350 vyuč. hodín 990 EUR OBJEDNAŤ

september 2024 - január 2025 350 vyuč. hodín 990 EUR OBJEDNAŤ---------------------------------
Kurz je realizovaný v spolupráci Akadémie Plus, s.r.o. so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.), so sídlom v Trenčíne. V.A.J.A.K., s.r.o. je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávací program Pánsky kaderník - holič.


hore


A+design
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen