PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Beauty techniky: Pánsky kaderník - holič

V rámci partnerstva Akadémie Plus vo Zvolene so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.) v Trenčíne, Vám ponúkame možnosť absolvovať


rekvalifikačný kurz Pánsky kaderník - holič


Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • 6. 3. - 15. 6. 2023
 • 27. 3. - 15. 6. 2023

miesto

  Zvolen

organizácia

  denná forma

cena

  890 EUR

 • nezamestnaní záujemcovia evidovaní na ÚSPVaR môžu tento kurz absolvovať BEZPLATNE (prostredníctvom projektu RE-PAS)
 • zamestnaní záujemcovia o tento kurz ho môžu absolvovať BEZPLATNE (prostredníctvom projektu Úradu práce Nestrať prácu - vzdelávaj sa)

prihláška

ďalšie informácie

  Danica Václavíková, manažér vzdelávania


Charakteristika kurzu

Kurz pozostáva z dvoch navzájom úzko prepojených častí - teoretickej a praktickej, ktoré účastníkom umožnia nadobudnúť komplexné znalosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu odborníka v oblasti poskytovania služieb pánskeho kaderníctva a holičstva.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností absolventovi umožňuje používať racionálne metódy, techniku a odborné manuálne zručnosti, pričom nadobudnuté poznatky umožňujú kreatívny prístup k práci a podporujú záujem o získavanie nových poznatkov v súvislosti s rozvojom odboru.


Cieľ kurzu

 • získať odborné vedomosti a zručnosti pre komplexné poskytovanie kaderníckych služieb zahŕňajúce poznatky zo somatológie, dermatológie, pánskeho kaderníctva a holičstva
 • vedieť samostatne a kvalifikovane vykonávať kadernícke a holičské činnosti s využitím najúčinnejších prípravkov
 • vedieť obsluhovať a udržiavať v súčasnosti používané prístroje a pomôcky v holičstvách a barberských salónoch

Určenie kurzu

Kurz je určený pre dospelých, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí, potrebných pre poskytovanie kaderníckych a holičských služieb v zamestnaní (kadernícke salóny, holičstvá, barberské salóny alebo firmy zaoberajúce sa výrobkami vlasovej kozmetiky) alebo v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti (možnosť založiť a prevádzkovať holičstvo alebo barberský salón, alebo vykonávať poradenskú službu v oblasti vlasovej kozmetiky).


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • dobrý zdravotný stav potvrdený lekárom (v prípade zmenenej pracovnej schopnosti posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia)
 • prekážkou zaradenia do odborného vzdelávania sú:
  • poruchy funkcie pohybového aparátu dolných končatín znemožňujúce dlhé státie
  • postihnutie chrbtice a horných končatín, ktoré znemožňuje pohybovú koordináciu a jemné pohyby rúk
  • chronické a alergické ochorenia kože, najmä rúk a tváre
  • bacilonosičstvo
  • choroby dýchacích ciest
  • nervové choroby, najmä závažné ochorenia centrálneho nervstva
  • znížená zraková a sluchová ostrosť
  • znížená citlivosť pre vnímanie farieb

Obsahová náplň

 • Minimum úspešného podnikateľa / zamestnanca v sektore služieb
  • základy podnikateľskej činnosti
  • základy marketingu
  • základy pracovného práva
 • Nevyhnutné predpoklady pre poskytovanie služieb pre zdravie a krásu
  • hygiena a epidemiológia v zariadeniach starostlivosti o telo
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • prvá pomoc pri zranení na pracovisku
  • základy psychológie v dotykových povolaniach
 • Základy somatológie a dermatológie pre vykonávanie služieb starostlivosti o telo
  • somatológia
  • všeobecná dermatológia
  • liečebná dermatológia
 • Kadernícky služby
  • dermatológia v povolaní pánskeho kaderníka - holiča
  • prevádzka v kaderníctve - holičstve
  • starostlivosť o vlasy
  • strihanie vlasov
  • odfarbovanie vlasov
  • farbenie vlasov
  • melírovanie vlasov
  • preparácia vlasov
  • regenerácia vlasov
  • starostlivosť o bradu

Ukončenie kurzu

Záverečná skúška pozostávajúca z teoretickej časti (písomný test) a praktickej časti (komplexné poskytnutie holičských služieb) v závere kurzu.

Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR, ktoré je dokladom o získanom vzdelaní a jeho predloženie je jednou s podmienok pre založenie vlastnej remeselnej živnosti.


Počet hodín

350 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledujúcich foriem:

 • denná - výučba počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba počas pracovných dní (popoludní) a sobôt vhodná pre pracujúcich záujemcov o kurz
 • víkendová - výučba v piatok popoludní, počas sobôt a nedieľ


Cena

890 EUR

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály a pomôcky používané počas praktickej prípravy, náklady spojené s realizáciou teoretickej prípravy a praktického výcviku a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu. Záujemcom umožňujeme nákup základného vybavenia vo výhodných cenách.


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 250 EUR - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 450 EUR - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Počas platnosti dočasných akciových zliav sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.


Kurz na splátky

Tento vzdelávací program môžete absolvovať aj v prípade, že nemáte k dispozícii celú sumu vo výške poplatku za kurz. Ponúkame Vám možnosť uhradiť cenu kurzu v 3 splátkach.


Prihláste sa na kurz >>
---------------------------------
Kurz je realizovaný v spolupráci Akadémie Plus, s.r.o. so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.), so sídlom v Trenčíne. V.A.J.A.K., s.r.o. je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávací program Pánsky kaderník - holič.


hore


A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen