PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Elektrotechnici: § 21, § 22, § 23

Príprava (školenie) a overenie odbornej spôsobilosti
elektrotechnikov

- elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (§ 21 - 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.)


Aktivita realizovaná na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce

Pripravovaná realizácia - školenie elektrotechnikov

termín

 • 13. - 15. 6. 2024 *
 • 28. - 30. 11. 2024 *

miesto

  Zvolen

organizácia

  prezenčná celodenná výučba

cena

  cenník školení a skúšok

prihláška

tlačivá

ďalšie informácie

  Ján Golian

* Uvedený termín je predbežný - záväzný termín bude stanovený pri dostatočnom počte prihlásených záujemcov. Informácie o aktuálnom stave Vám poskytne vyššie uvedený pracovník.


Charakteristika

Výchovná a vzdelávacia činnosť elektrotechnikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými a overovanie odborných vedomostí sú vykonávané v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami (elektrickými).


Určenie

Školenie je určené žiadateľom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupne odbornej spôsobilosti podľa § 21, 22 a 23 vyhl. č. 508/2009 Z.z.:

 • elektrotechnik (§ 21)
 • samostatný elektrotechnik (§ 22)
 • elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky (§ 23)


Podmienky na vydanie osvedčenia (podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z.)

 • vek najmenej 18 rokov
 • vzdelanie a prax (podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.) - viď nižšie
 • zdravotná spôsobilosť
 • absolvovanie odbornej prípravy v stanovenom rozsahu
 • overenie odborných vedomostí


Odborné vzdelanie a prax

Stupeň odb. spôsobilostivzdelaniedo 1000 Vnad 1000 V
Elektrotechnik (§ 21)
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený
ÚSO
prax nie je potrebná
Samostatný elektrotechnik (§ 22)
pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený
ÚSO
1 rok2 roky
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo
na riadenie prevádzky (§ 23)

pre činnosti vykonávané na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu
vyučený
ÚSO
4 roky
3 roky
2 roky
5 rokov
4 roky
3 roky

Odborné vzdelanie pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.):

 • elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie
 • elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe** zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín

Odborná prax pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. je činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny.

Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (podľa § 25 vyhlášky):

 • do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,
 • do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.


Rozsah odbornej prípravy

Obsah odbornej prípravy je stanovený požiadavkami na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti v zmysle vyhlášky č. 356/2007 Z.z. Uvedené požiadavky sa členia na všeobecné a osobitné pre každú výchovnú a vzdelávaciu činnosť. Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti sú ustanovené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z.z. Osobitné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti sú ustanovené v prílohách č. 2 až 11 vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

Časový rozsah odbornej prípravy je 3 dni (overenie odborných vedomostí je realizované 3. deň).

Konkrétny rozsah vzdelávania je rôzny pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti na činnosť na technických zariadeniach elektrických podľa napätia a triedy objektu (v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky č. 356/2007 Z.z.).


Overenie odborných vedomostí

Záverečné overenie vedomostí skúšobnou komisiou pozostáva z písomnej skúšky (min. 30 otázok) a ústnej skúšky (min. 5 otázok).


Osvedčenie na vykonávanie činnosti

Úspešný absolvent skúšky obdrží osvedčenie na činnosť na elektrických zariadeniach podľa napätia a triedy objektu pre príslušný stupeň odbornej spôsobilosti.

Rozsah osvedčenia stanovuje druh vykonávanej činnosti na technickom zariadení podľa druhu a rozsahu technického zariadenia rozdeleného do skupín podľa miery ohrozenia.

Osvedčenie bude žiadateľovi vydané do 14 dní od splnenia podmienok na vydanie osvedčenia.


Cenník odbornej prípravy a overenia vedomostí elektrotechnikov


Stupeň odb. spôsobilosti / trieda objektu bez DPH s DPH
Elektrotechnik (§ 21)
- trieda objektu A (bez nebezpečenstva výbuchu)
- trieda objektu B (s nebezpečenstvom výbuchu)
- trieda objektu B1 (s nebezpečenstvom výbuchu
len v regulačných staniciach plynu)

125,00 €
+ 40,00 €
+ 40,00 €

 150,00 €
+ 48,00 €
+ 48,00 €
Samostatný elektrotechnik (§ 22)
- trieda objektu A (bez nebezpečenstva výbuchu)
- trieda objektu B (s nebezpečenstvom výbuchu)
- trieda objektu B1 (s nebezpečenstvom výbuchu
len v regulačných staniciach plynu)

137,50,00 €
+ 40,00 €
+ 40,00 €

 165,00 €
+ 48,00 €
+ 48,00 €
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo
prevádzky (§ 23)

- trieda objektu A (bez nebezpečenstva výbuchu)
- trieda objektu B (s nebezpečenstvom výbuchu)
- trieda objektu B1 (s nebezpečenstvom výbuchu
len v regulačných staniciach plynu)


137,50 €
+ 40,00 €
+ 40,00 €


  165,00 €
+ 48,00 €
+ 48,00 €

Ceny platia pre jednu osobu. V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.

V poplatku sú zahrnuté náklady súvisiace s realizáciou vzdelávania, kontrolou a spracovaním predpísaných dokladov o odbornom vzdelaní žiadateľa, jeho praxi a zdravotnej spôsobilosti, overením odborných vedomostí a vydaním osvedčenia.


Opakovaná skúškabez DPHs DPH
Elektrotechnik (§ 21)
Samostatný elektrotechnik (§ 22)
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (§ 23)
60,00 € 72,00 €

V poplatku sú zahrnuté náklady súvisiace s realizáciou opakovaného overenia odborných vedomostí v prípade neúspešného vykonania skúšky v riadnom termíne - pozor, toto nie je aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, informácie o AOP nájdete na tomto mieste >>.

Ceny platia pre jednu osobu.


Odpis osvedčenia bez DPHs DPH
Vydanie odpisu osvedčenia 25,00 € 30,00 €

Odpis (druhopis) osvedčenia sa vydáva na základe predloženej písomnej žiadosti.


Uzavreté školenie na objednávku

Pre ucelené skupiny záujemcov (napr. zamestnanci podniku) je možné školenie realizovať aj na objednávku, s možnosťou prispôsobenia organizačných podmienok požiadavkám objednávateľa.

V prípade záujmu o takúto formu školenia nás prosím kontaktujte - tel. č.: 045 - 53 66 522, e-mail: golian@akademiaplus.sk.


Upozornenie - povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (v zmysle § 16, ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z.)

 • osoby, ktoré vlastnia osvedčenie musia AOP absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia
 • osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od jej predchádzajúceho absolvovania
 • poznámka: osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané pred 30. 6. 2006, museli absolvovať prvú AOP do 30. 4. 2008, inak ich osvedčenie týmto dňom stratilo platnosť

Viac informácií o aktualizačnej odbornej príprave elektrotechnikov nájdete na tomto mieste.
Prihláška na školenie a skúšku elektrotechnikov:

V prípade záujmu o absolvovanie odbornej prípravy, overenie odborných vedomostí a získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti vyplňte prihlasovací formulár, odošlite ho a následne nezabudnite registráciu potvrdiť v maili, ktorý vám bude vzápätí doručený.

Nech sa páči - vyberte si termín a kliknite na "Objednať":


  Príprava (školenie) a overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov
  elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
  (§ 21 - 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.)

13. - 15. 6. 2024 predbežný termín Zvolen OBJEDNAŤ

28. - 30. 11. 2024 predbežný termín Zvolen OBJEDNAŤ

V "predbežnom termíne" sa školenie a skúšky uskutočnia v prípade dostatočného počtu prihlásených záujemcov. Informácie o aktuálnom stave Vám poskytne hore uvedený pracovník._______________________________

**) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Tlačivo prihlášky na overenie odborných vedomostí je vo formáte PDF. Aby ste si ho mohli prezrieť, resp. vytlačiť, potrebujete mať na počítači nainštalovaný voľne dostupný prehliadač Adobe Reader. Tento prehliadač si môžete stiahnuť zo stránky firmy Adobe Systems Inc.


  späť horeA+design
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen