PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Elektrotechnici: Aktualizačná príprava

Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z

- elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky, revízny technik EZ (§ 21 - 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z.)


Aktivita realizovaná na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce

Pripravovaná realizácia - aktualizačné školenie elektrotechnikov

miesto, termín

   Zvolen

 • 25. 5. 2023 *
 • ďalšie termíny pripravujeme

 • v prípade, že Vám v súčasnosti končí 5-ročná lehota od absolvovania predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy alebo od vydania Vášho súčasného osvedčenia, v zmysle § 39i ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19) platí nasledovné:
  Lehoty podľa § 16 ods. 6 (povinnosť podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci) a ods. 8 (povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu), ktorých koniec pripadne na čas trvania krízovej situácie, počas trvania krízovej situácie spočívajú.
  Lehoty ktorých koniec pripadne na čas jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie, sa považujú za zachované, ak je príslušný úkon vykonaný najneskôr do jedného mesiaca odo dňa odvolania krízovej situácie.
  Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila od 12. marca 2020, stále trvá. Dôrazne Vám však odporúčame ďalší vývoj situácie sledovať a splnenie si povinností držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti zbytočne neodkladať.

 • držiteľom osvedčení odporúčame neodkladať absolvovanie AOP na posledný možný termín pred vypršaním 5-ročnej lehoty - viď upozornenie >>
 • konkrétne miesto konania jednotlivých školení a ďalšie organizačné informácie oznámime v dostatočnom časovom predstihu prihláseným záujemcom

cena

prihláška

ďalšie informácie

Ján Golian

* Uvedený termín je predbežný - záväzný termín bude stanovený pri dostatočnom počte prihlásených záujemcov. Informácie o aktuálnom stave Vám poskytne vyššie uvedený pracovník.


Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 8 ustanovuje povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP.


Určenie školenia

V oblasti vykonávania činností na vyhradených technických zariadeniach elektrických je AOP určená nasledovným držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti:

 • elektrotechnik - § 21 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z., resp. vyhl. č. 74/1996 Z.z.)
 • samostatný elektrotechnik - § 22 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z., resp. vyhl. č. 74/1996 Z.z.)
 • elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky - § 23 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z., resp. vyhl. č. 74/1996 Z.z.)
 • revízny technik - § 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z., resp. vyhl. č. 74/1996 Z.z.)Povinnosť absolvovať AOP stanovuje § 16, ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z. nasledovne:

 • osoby, ktoré vlastnia osvedčenie musia AOP absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia
 • osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od jej predchádzajúceho absolvovania
 • poznámka: osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané pred 30. 6. 2006, museli absolvovať prvú AOP do 30. 4. 2008, inak ich osvedčenie týmto dňom stratilo platnosť

Upozornenie: Držiteľom osvedčení, ktorým vyplýva povinnosť absolvovať AOP, odporúčame účasť na školení neodkladať na posledný možný termín pred uplynutím 5-ročnej lehoty, nakoľko všetkým záujemcom nie je možné (z dôvodu obmedzenia minimálneho a maximálneho počtu účastníkov jednotlivých školení, prípadne iných nepredvídateľných skutočností) garantovať absolvovanie AOP v nimi zvolenom termíne!


Cieľ

Cieľ a obsah AOP je stanovený požiadavkami na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z..

AOP umožní účastníkovi najmä:

 • oboznámiť sa s novými odbornými poznatkami a s predpismi v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení so zameraním na elektrické zariadenia a s ich praktickým dopadom na činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických oboznámiť sa s novými STN pre oblasť elektrických zariadení
 • vymeniť si aktuálne poznatky a skúsenosti v oblasti praktického uplatňovania nových predpisov pre elektrické zariadenia


Potvrdenie o absolvovaní AOP

Absolvent obdrží potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z. - toto potvrdenie bude zapísané do predloženého originálu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti.


Podmienky na vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP

Účasť na AOP a predloženie originálu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických.


Časový rozsah

1 deň


Cena

AOP realizovaná vo Zvolene
(prezenčná / online forma)
bez DPHs DPH

základná cena (za 1 osobu)

 • 1, 2 účastníci z jednej organizácie

55,00 € 66,00 €

cena so zľavou (za 1 osobu)

 • 3 - 7 účastníkov z jednej organizácie
 • 8 a viac účastníkov z jednej organizácie

 • držitelia osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na EZ, vydaného Akadémiou Plus, s.r.o.
 • absolventi odbornej prípravy revíznych technikov EZ v Akadémii Plus, s.r.o.
 • absolventi predchádzajúcej AOP v Akadémii Plus, s.r.o.
52,50 €
50,00 €

50,00 €


50,00 €

50,00 €
63,00 €
60,00 €

60,00 €


60,00 €

60,00 €

Cenník platný od 3.1.2022.
Ceny platia pre jednu osobu.
V poplatku sú zahrnuté náklady súvisiace s realizáciou školenia, kontrolou a spracovaním predložených osvedčení o odbornej spôsobilosti účastníkov a vydaním potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - upozornenie:

Držiteľ osvedčenia má okrem periodickej povinnosti absolvovať AOP, taktiež ďalšiu pravidelnú povinnosť - podrobovať sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jeho zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú má vydané osvedčenie (v zmysle § 16, ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP).

Časové lehoty pre absolvovanie lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci:
a) do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia,
b) do piatich rokov odo dňa vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti v zákonom stanovenej lehote, osvedčenie stráca platnosť !

Tlačivá pre potvrdenie absolvovania lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci:Prihláste sa na školenie AOP >>  späť hore


A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen