PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Elektrotechnici: Aktualizačná príprava

Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z

- elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky, revízny technik EZ (§ 21 - 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z.)


Aktivita realizovaná na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce

Pripravovaná realizácia - aktualizačné školenie elektrotechnikov

miesto, termín

   Zvolen

 • 13. 6. 2024 - zrealizované
 • 26. 9. 2024 *
 • 28. 11. 2024 *

 • držiteľom osvedčení odporúčame neodkladať absolvovanie AOP na posledný možný termín pred vypršaním 5-ročnej lehoty - viď upozornenie >>
 • konkrétne miesto konania jednotlivých školení a ďalšie organizačné informácie oznámime v dostatočnom časovom predstihu prihláseným záujemcom

cena

prihláška

ďalšie informácie

Ján Golian

* Uvedený termín je predbežný - záväzný termín bude stanovený pri dostatočnom počte prihlásených záujemcov. Informácie o aktuálnom stave Vám poskytne vyššie uvedený pracovník.


Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v § 16 ods. 8 ustanovuje povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (ďalej len „AOP“) všetkým fyzickým osobám, ktoré môžu obsluhovať určený pracovný prostriedok alebo vykonávať určené činnosti len na základe platného preukazu alebo osvedčenia vydaného oprávnenou právnickou alebo fyzickou osobou a to každých 5 rokov od vystavenia preukazu alebo osvedčenia, resp. od absolvovania poslednej AOP.


Určenie školenia

V oblasti vykonávania činností na vyhradených technických zariadeniach elektrických je AOP určená nasledovným držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti:

 • elektrotechnik - § 21 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z., resp. vyhl. č. 74/1996 Z.z.)
 • samostatný elektrotechnik - § 22 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z., resp. vyhl. č. 74/1996 Z.z.)
 • elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky - § 23 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z., resp. vyhl. č. 74/1996 Z.z.)
 • revízny technik - § 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (resp. vyhl. č. 718/2002 Z.z., resp. vyhl. č. 74/1996 Z.z.)Povinnosť absolvovať AOP stanovuje § 16, ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z. nasledovne:

 • osoby, ktoré vlastnia osvedčenie musia AOP absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia
 • osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od jej predchádzajúceho absolvovania


Cieľ

Cieľ a obsah AOP je stanovený požiadavkami na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z..

AOP umožní účastníkovi najmä:

 • oboznámiť sa s novými odbornými poznatkami a s predpismi v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení so zameraním na elektrické zariadenia a s ich praktickým dopadom na činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických oboznámiť sa s novými STN pre oblasť elektrických zariadení
 • vymeniť si aktuálne poznatky a skúsenosti v oblasti praktického uplatňovania nových predpisov pre elektrické zariadenia


Potvrdenie o absolvovaní AOP

Absolvent obdrží potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z. - toto potvrdenie bude zapísané do predloženého originálu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti.


Podmienky na vydanie potvrdenia o absolvovaní AOP

Účasť na AOP a predloženie originálu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických.


Časový rozsah

1 deň


Cena

AOP realizovaná vo Zvolene
(prezenčná / online forma)
bez DPHs DPH


  základná cena (za 1 osobu)


60,00 € 72,00 €

  cena so zľavou (za 1 osobu)

 • držitelia osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre činnosť na EZ, vydaného Akadémiou Plus, s.r.o.
 • absolventi odbornej prípravy revíznych technikov EZ v Akadémii Plus, s.r.o.
 • absolventi predchádzajúcej AOP v Akadémii Plus, s.r.o.
55,00 €


55,00 €

55,00 €
66,00 €


66,00 €

66,00 €

Cenník platný od 20.3.2024.
Ceny platia pre jednu osobu.
V poplatku sú zahrnuté náklady súvisiace s realizáciou školenia, kontrolou a spracovaním predložených osvedčení o odbornej spôsobilosti účastníkov a vydaním potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy.Prihláška na školenie:

V prípade záujmu o absolvovanie AOP vyplňte prihlasovací formulár, odošlite ho a následne nezabudnite registráciu potvrdiť v maili, ktorý vám bude vzápätí doručený.

Nech sa páči - vyberte si termín a kliknite na "Objednať":


  Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov a revíznych technikov EZ
  (§ 21 - 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z.)

13. 6. 2024 Zvolen Zrealizované

26. 9. 2024 predbežný termín Zvolen OBJEDNAŤ

28. 11. 2024 predbežný termín Zvolen OBJEDNAŤ

V "predbežnom termíne" sa školenie uskutoční v prípade dostatočného počtu prihlásených záujemcov. Informácie o aktuálnom stave Vám poskytne hore uvedený pracovník.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Upozornenie: Držiteľom osvedčení, ktorým vyplýva povinnosť absolvovať AOP, odporúčame účasť na školení neodkladať na posledný možný termín pred uplynutím 5-ročnej lehoty, nakoľko všetkým záujemcom nie je možné (z dôvodu obmedzenia minimálneho a maximálneho počtu účastníkov jednotlivých školení, prípadne iných nepredvídateľných skutočností) garantovať absolvovanie AOP v nimi zvolenom termíne!

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - upozornenie:

Držiteľ osvedčenia má okrem periodickej povinnosti absolvovať AOP, taktiež ďalšiu pravidelnú povinnosť - podrobovať sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jeho zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú má vydané osvedčenie (v zmysle § 16, ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP).

Časové lehoty pre absolvovanie lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci:
a) do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia,
b) do piatich rokov odo dňa vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti v zákonom stanovenej lehote, osvedčenie stráca platnosť !

Tlačivá pre potvrdenie absolvovania lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci:  späť hore


A+design
© 2005 - 2024 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen