PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Elektrotechnici: § 24 - revízny technici

Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ

- § 24 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.


Aktivita realizovaná na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce

Pripravovaná realizácia školenia v roku 2023

termín

  • 28. - 31. 5. 2024 *
  • 3. - 6. 12. 2024 *

miesto

 Zvolen

organizácia

  prezenčná celodenná výučba

cena

 cenník školení

prihláška

ďalšie informácie

Ján Golian

* Uvedený termín je predbežný - záväzný termín bude stanovený pri dostatočnom počte prihlásených záujemcov. Informácie o aktuálnom stave Vám poskytne vyššie uvedený pracovník.


Charakteristika

Výchovná a vzdelávacia činnosť revíznych technikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými je vykonávaná v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami (elektrickými).


Určenie

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.).


Cieľ

 • oboznámiť sa so všeobecnými a osobitnými požiadavkami týkajúcimi sa výkonu činnosti revíznych technikov v rozsahu stanovenom prílohou č. 6 vyhlášky č. 356/2007 Z.z.
 • pripraviť sa na overenie odbornej spôsobilosti vykonávané oprávnenou právnickou osobou


Ukončenie

Absolvent obdrží písomný doklad (potvrdenie) o absolvovaní výchovy a vzdelávania pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických podľa napätia a triedy objektu.


Overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia

Samotné overovanie odbornej spôsobilosti nie je súčasťou tejto aktivity. Uchádzač o získanie odbornej spôsobilosti revízneho technika bude usmernený na oprávnenú právnickú osobu, ktorá je držiteľom oprávnenia podľa § 6 ods.1 písm. d) bod č. 3 zákona č. 125/2006 Z.z. v súlade s § 14 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z.


Časový rozsah

4 dni (36 hodín)


Podmienky na zaradenie uchádzača

 • vek najmenej 18 rokov
 • predloženie dokladu o elektrotechnickom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom) v rozsahu podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. (viď nižšie)


Požadované odborné vzdelanie a prax

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (§ 24)vzdelanieskupina
E1E2E4, E5
 • pri činnosti vykonávanej na tech. zariadení elektrickom v objekte triedy A a B1 vrátane bleskozvodu
ÚSO
6 rokov
4 roky
5 rokov
3 roky
3 roky
1 rok
 • pri činnosti vykonávanej na tech. zariadení elektrickom v objekte triedy B vrátane bleskozvodu
ÚSO
7 rokov
5 rokov
6 rokov
4 roky
5 rokov
3 roky

Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok sa rozdeľujú na skupiny:

 • E1 - technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu
 • E2 - technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu
 • E4 - elektrický stroj, prístroj, rozvádzač
 • E5 - elektrická prípojka nn

Objekty z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení elektrických sa rozdeľujú do tried:

 • A - objekt bez nebezpečenstva výbuchu
 • B - objekt s nebezpečenstvom výbuchu
 • B1 - objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu technického zariadenia elektrického v regulačnej stanici plynu


Odborné vzdelanie pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z. je:

 • ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie,
 • odborné vzdelanie v inom učebnom alebo študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické.


Odborná prax pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21, 22, 23 a 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z. je činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny.


Zápočet dĺžky odbornej praxe pre stupne odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21, 22, 23 a 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z. (podľa § 25 vyhlášky):

 • do dĺžky odbornej praxe sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením,
 • do dĺžky odbornej praxe sa započítava aj polovica času vykonávania činnosti na inom technickom zariadení elektrickom.


Cenník školení

Školenie revíznych technikov EZbez DPHs DPH
 • pre činnosti v objektoch
  bez nebezpečenstva výbuchu

 • pre činnosti v objektoch
  s nebezpečenstvom výbuchu

250,00 €


+ 50,00 €

300,00 €


+ 60,00 €

Ceny platia pre jednu osobu. V prípade väčšieho počtu účastníkov z jednej organizácie môže byť poskytnutá zľava.

V poplatku sú zahrnuté náklady súvisiace s realizáciou vzdelávania a vydaním potvrdenia o absolvovaní vzdelávania.


Upozornenie - povinnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu (v zmysle § 16, ods. 8 zákona č. 124/2006 Z.z.)

 • osoby, ktoré vlastnia osvedčenie musia AOP absolvovať do 5 rokov od vydania osvedčenia
 • osoby, ktoré už absolvovali AOP, musia AOP znovu absolvovať vždy do piatich rokov od jej predchádzajúceho absolvovania
 • poznámka: osoby, ktoré vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané pred 30. 6. 2006, museli absolvovať prvú AOP do 30. 4. 2008, inak ich osvedčenie týmto dňom stratilo platnosť

Viac informácií o aktualizačnej odbornej príprave revíznych terchnikov EZ nájdete na tomto mieste.Prihláste sa na toto školenie

Ak máte záujem o absolvovanie školenia, pošlite nám e-mail na adresu golian@akademiaplus.sk >>  späť hore


A+design
© 2005 - 2023 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen